Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER
YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar
Sayısı: KHK/690

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler
yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983
tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017
tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri,
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında
Kanuna 3/H maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3/I maddesi eklenmiştir.

“Soruşturma ve kovuşturma usulü:

MADDE 3/I – Bölge idare mahkemelerinde görev yapan
başkan, daire başkanı ve üyelerin görevden doğan veya görev sırasında
işlenen suçları ve şahsi suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanunun 47 nci maddesi hükümleri
uyarınca yürütülür. Ancak, anılan maddede yer alan en yakın bölge adliye mahkemesi
ibaresinden, görev yapılan bölge idare mahkemesinin bulunduğu ilin bağlı
olduğu bölge adliye mahkemesi anlaşılır.”

MADDE 2 –
4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesinin mülga altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

“Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel
suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma
sonucunda dosya, düzenlenen fezlekeyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir. Hâkim kararı gerektiren işlemlere dair Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair
kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en ağırına
bakmakla görevli Yargıtay ceza dairesini numara itibarıyla izleyen ceza
dairesi başkanı tarafından karar verilir. Suçun son numaralı ceza
dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi Birinci Ceza
Dairesi Başkanına aittir. Hâkim kararı gerektiren işlemlerde başkanın
verdiği kararlara karşı yapılan itirazı numara itibarıyla izleyen ceza
dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının kararı, Birinci Ceza
Dairesi Başkanı tarafından incelenir. İddianame hazırlanması hâlinde
kovuşturma Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır.”

MADDE 3 –
26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“Soruşturma aşamasında hâkim kararı gerektiren
işlemlere dair Cumhuriyet başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu
suçların en ağırına bakmakla görevli bölge adliye mahkemesi ceza dairesini
numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir.
Suçun son numaralı ceza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme
yetkisi birinci ceza dairesi başkanına aittir. Hâkim kararı gerektiren
işlemlerde başkanın verdiği kararlara karşı yapılan itirazı, numara
itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire
başkanının kararı, birinci ceza dairesi başkanı tarafından incelenir.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları ile
ceza dairelerinin idarî yaptırım kararı verme yetkisi bakımından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22
ila 31 inci maddeleri uygulanır. Cumhuriyet savcısının verdiği idarî
yaptırım kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi ceza dairesine
başvurulabilir.”

MADDE 4 –
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa
27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
27/A maddesi eklenmiştir.

“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen
boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili

MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke
adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya
mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat
veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği
devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından
verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı
bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt
dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise
Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği
gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 5 – 11/12/2010 tarihli ve
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 38 inci maddesinin
dokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Kurula” ibaresi “Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.

“Başsavcılık tarafından yerine
getirilecek müteakip iş ve işlemlerde 4/2/1983
tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı
maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır. İddianame hazırlanması
hâlinde kovuşturma, görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa
Mahkemesince, kişisel suçlarda Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır.”

MADDE 6 –
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca elkoyma

EK MADDE 1 – (1) Göçmen kaçakçılığı suçunun
işlenmesinde kullanılan araçlara, 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.

(2) Birinci fıkraya göre elkonulan
aracın;

a) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı
suçun işlenmesinde tekrar kullanılması,

b) Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması,

c) Toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen
taşınırken ele geçirilmesi,

ç) Suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel
tertibatının bulunması,

hallerinden birinin varlığı durumunda, elkonulan
araç sahibine iade edilmez. Bu durumda sahibinin, aracın değeri kadar
teminatı elkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde
Maliye Bakanlığına teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi
takdirde, Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu
beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle
gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza
edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra
kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına
alınır.

(3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki
değerden, kara araçlarında kasko değeri; deniz araçlarında tekne ve makine
sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız araçlar ile hava ve
demiryolu araçlarında ise piyasa değeri anlaşılır.”

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 7 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 –
926 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu
mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel
askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan başarılı olanlar astsubaylığa nasıp
onayı tarihinden geçerli olarak astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
Bu personelin astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe
ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları için onay
takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst
rütbeye yükselmelerinde 79 uncu ve 80 inci madde hükümlerine göre işlem
yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş veya maaş farkı ödenmez ve diğer
özlük hakları verilmez. Astsubay meslek yüksek okullarını başarıyla
bitirenler ise o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunlardan;

a) Astsubay meslek yüksek okullarını bitirip de
astsubay çavuş nasbedilmeden önce astsubaylar
hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası
açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların
astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bunlardan
öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla
okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar
verilenler hariç olmak üzere haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, ceza
verilmesine yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun
ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir
işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar astsubay çavuşluğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Kazai, idari veya
sıhhi zorunluluklar nedeniyle astsubay meslek yüksek okullarını 30
Ağustostan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak
astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunların
nasıpları emsalleri tarihine götürülür.”

MADDE 9 –
926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine
“Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile”
ibaresinden sonra gelmek üzere “31/12/2017
tarihine kadar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “pilot
subayların” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10
31/7/1970
tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla,”

MADDE 11
1325 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu
hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle
düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve
kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça
belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak
yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.”

MADDE 12
21/3/2007
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara
Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun uyarınca görev verilen
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri (desteğine/emrine verilen
unsurlar dahil) personeli ile yardım talep
edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı personeline de bu maddede düzenlenen usul ve esaslara göre
ikramiye ödenir.”

MADDE 13
31/1/2013
tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“h) Terör örgütleriyle ilişkisi olmak: Terör
örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya
da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmaktır.”

MADDE 14
6413 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği
alışkanlık hâline getirme olarak kabul edilir ve bu durumlarda sözleşmeli
subay ve astsubaylar hariç subaylar ve astsubaylar hakkında ayırma cezası
verilebilir.

a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği
tarihten geriye doğru son bir yıl içinde onsekiz
disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği
tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuzbeş
disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

MADDE 15
22/1/2015
tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bunlara ödenecek ücretin net
tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının
yıllık ortalamasının %150’sini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit
edilir.”

MADDE 16
9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Astsubay meslek yüksekokulları ile yabancı
diller ve savunma ile ilgili diğer yüksekokullardan,”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 17 –
10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi
Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“Jandarma Genel Komutanlığının veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18
10/7/1953
tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun ek 12 nci maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesine “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki
suçlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti suçları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19
18/12/1981
tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
birliklerinin bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla konuşlu
bulunduğu hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler için, kendiliğinden
özel güvenlik bölgesi oluşmuş sayılır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı birliklerinin yeni konuşlanacakları aynı neviden
yerler bakımından konuşlanma tarihinden itibaren kendiliğinden özel
güvenlik bölgeleri oluşmuş sayılır. Bu fıkra çerçevesinde oluşturulan özel
güvenlik bölgelerinin sınırları İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin
konuşlu bulundukları yerlerin özel güvenlik bölgesi olması lüzumlu
görülmüyorsa İçişleri Bakanlığı tarafından buna ilişkin ayrıca bir karar
alınır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 20
9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 – Sahil Güvenlik Komutanlığının halihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği
faaliyetleri, askeri eğitim işbirliği anlaşmaları ve protokollerinde
belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 21
10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanununun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma
Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tanınan gümrük, her türlü vergi,
resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri
Jandarma Genel Komutanlığı hakkında da uygulanır.”

MADDE 22
2803 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “esaslara göre”
ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı tarafından” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 23
11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının birliklerince talep
edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizler ilgili mevzuatına göre
Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda
ücretsiz olarak yapılır.”

MADDE 24
5996 sayılı Kanunun 45 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bakanlık tarafından üçüncü fıkra uyarınca
yürütülen gıda denetim ve kontrol hizmetleri, satın alma amaçlı yapılan
denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamaz. Üçüncü fıkra uyarınca yapılan
resmi denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi
halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bu Kanunun yaptırımlarla ilgili
hükümleri uygulanmaz. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerekli
önlemler, ilgili Komutanlık tarafından alınır. Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bunların
bağlılarına 30 uncu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 25
18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan “edilir” ibaresi “edilebilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26
Ekli (1) sayılı cetvelde yer
alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 27 –
18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74
üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan “ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri” ibaresi “mülga ek 16 ncı
ve mülga ek 17 nci maddeleri ile 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 15
inci maddesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

“Güvenlik korucularından 55 yaşını
dolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir.”

“Güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler
hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 28
442 sayılı Kanunun ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29
442 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce güvenlik koruculuğu görevi sona ermiş olanlardan mülga ek 16 ncı veya mülga ek 17 nci
madde hükümleri kapsamında aylık bağlanmasına, tazminat veya ölüm yardımı
ödenmesine hak kazananlar hakkında anılan mülga madde hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur. Ayrıca, mülga ek 16 ncı
madde kapsamında aylık bağlanmasına hak kazanan güvenlik korucularının
vefatı halinde, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine,
müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır ve geçmişe
dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 30
8/6/1949
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79
uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ödemeler, her eğitim-öğretim
yılında bir kez olmak üzere, ilgili eğitim-öğretim yılının Eylül ayında
geçerli olan memur aylık katsayısı ve aynı eğitim-öğretim yılındaki öğrenim
seviyesine göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında toptan
yapılır. Öğrenim durumu ve seviyeleri tespit edilemeyenlere ise ilgili
eğitim-öğretim yılı içinde talepleri üzerine eğitim ve öğretim yardımları
ödenir.”

“Birinci fıkra kapsamında aylık
almakta olanlar da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu yardımdan yararlandırılır.”

MADDE 31
5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerine” ibaresi “Türk
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32
29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik
Yasasının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “il özel idare” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33
2108 sayılı Yasanın 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü maddesi kapsamında
sigortalı” ibaresi “4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c)
bentleri kapsamında sigortalı” şeklinde, “aylık ve gelir” ibaresi “aylık”
şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Birinci fıkra kapsamında bulunanların prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, il özel
idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından
doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Sosyal güvenlik primlerinin
karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz
konusu bütçeden il özel idare ve yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıkları bütçelerine aktarılır.”

MADDE 34
21/4/2005
tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına
(j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) 18/3/1924 tarihli ve
442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik
korucuları,”

MADDE 35
31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde yer alan “(d) ve (e)” ibaresi “(d), (e) ve (f)” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 36
5510 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “üçüncü fıkrasının (d) ve (e)” ibaresi “dördüncü
fıkrasının (d), (e) ve (f)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37
5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun
(13) numaralı sırasına “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – 5510 sayılı
Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasının
(f) bendinde yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin” ibaresi “Türk Silâhlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının”
şeklinde, aynı maddenin onikinci fıkrasında yer
alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları”
şeklinde ve “Millî Savunma Bakanının” ibaresi “ilgisine göre İçişleri
Bakanının veya Millî Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39
5510 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer
alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 40
5510 sayılı Kanunun 53 üncü
maddesinin birinci fıkrasına “diğer sigortalılık durumu” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki
diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması
durumunda muhtar sigortalılığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41
5510 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Türk
Silâhlı Kuvvetleri” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (9)
numaralı alt bendinde yer alan “74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43
5510 sayılı Kanunun 69 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “(d) ve (e)” ibaresi
“(d), (e) ve (f)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44
5510 sayılı Kanunun 70 inci
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “(1), (3) ve (9)”
ibaresi “(1) ve (3)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45
5510 sayılı Kanunun 80 inci
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki muhtar sigortalılarının aylık prime esas kazançları, günlük
prime esas kazanç alt sınırının otuz katıdır.”

MADDE 46
5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “İsteğe bağlı sigortalılar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve muhtar sigortalılar” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 47
5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)
bendindeki muhtar sigortalılar hariç bu bent kapsamında sigortalı olanlar,
isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60 ıncı
maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin
kendileri,”

“h) Muhtarlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(b) bendi kapsamında sigortalılığı olanların il özel idareleri veya yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıkları,”

MADDE 48
5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15 – 442 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak
görevlendirilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılır ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel
sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile
görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış
bildirgeleri, çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili valiliklerce verilir. Bunların prime esas günlük kazançları bu
Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime
esas günlük kazanç alt sınırıdır. İlgili primlerin sigortalı ve işveren
hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.

Güvenlik korucularının veya valiliğin talebi
üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin
incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca
tespit edilen güvenlik korucuları malûl sayılır.

Güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken 55
yaşını dolduranlardan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık
aylığı bağlanır. Bu fıkra kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için
ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şarttır. Hüküm giymeden önce
aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylık kesilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine
güvenlik korucusu olarak geçen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadığı süreleri için müracaat
tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve %32.5
oranı üzerinden hesaplanacak prim tutarları, tebliğ tarihinden itibaren bir
ay içinde valiliklerce ödenir. Bu süre içinde sigorta primlerinin
ödenmemesi halinde bu Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri uygulanarak primler
tahsil olunur.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce görevi sona
erenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun
kapsamında emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı ya da 442 sayılı Kanunun
mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun
kapsamında aylık bağlanmış olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak
bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri
uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye
Kurum yetkilidir.”

MADDE 49
5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilenler
için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi
ile 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “otuz”
ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için “onbeş”
olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere
takip eden her yıl için bir puan artırılır.”

MADDE 50
5510 sayılı Kanunun geçici 18
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türk Silâhlı
Kuvvetleri” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51
5510 sayılı Kanunun geçici 21
inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile İlgili
Düzenlemeler

MADDE 52 –
2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal
İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden önce gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Üyeler, Komisyondaki görevleri
süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılır.”

“(3) Komisyon üyelerinin üyelik görevleri
kapsamındaki karar, görev ve fiillerine ilişkin hukuki, idari, mali ve cezai
sorumlulukları hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum
ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanır.”

MADDE 53
685 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin
olarak Komisyonda bulunan tüm evrak, birinci fıkra kapsamına giren
dosyalarda ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluşa, ikinci fıkra
kapsamına giren dosyalarda ilgili kurum veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise
ek 1 inci maddeye göre husumetin yöneltileceği kurum veya kuruluşa devredilir.”

MADDE 54
685 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “Ankara idare
mahkemelerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgilinin en son görev
yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa
husumet yöneltilemez.”

MADDE 55
685 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Açılacak davalarda husumet

EK MADDE 1 – (1) Komisyon kararlarına karşı
açılacak iptal davaları;

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan
teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum
veya kuruluş,

b) Devlet memurları ve işçiler dahil
Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı,

c) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı,

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Millî
Eğitim Bakanlığı,

d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,

e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,

f) Kapatılan sendika, federasyon ve
konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık
Bakanlığı,

ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci
yurt ve pansiyonlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,

h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî
Eğitim Bakanlığı,

ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon
kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım
kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle
emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten
veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri
alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,

aleyhine açılır.”

MADDE 56
685 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.

“Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar
verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde
bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine
hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek
üzere Komisyona gönderilir.”

MADDE 57
685 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Komisyona intikal ettirilecek başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
kapsamına giren konularda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yapılmış olan başvurular, süre şartı hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olması halinde ilgili
kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilir.”

ALTINCI BÖLÜM

Medya Hizmet Sağlayıcılarla İlgili Düzenlemeler

MADDE 58 –
15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine
“üçüncü” ibaresinden sonra “ve dördüncü” ibaresi ile maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(4) Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak
Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye
yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları, bu
maddenin diğer fıkralarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
yargı yetkisi altında kabul edilir. Bu kuruluşların da Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin yargı yetkisi altındaki kuruluşlar gibi Üst Kuruldan yayın
lisansı alması zorunludur.”

MADDE 59
6112 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “künye
bilgilerini, iletişim adresini” ibaresi “künye, iletişim ve adres bilgileri
ile kayıtlı elektronik posta adresini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 60
6112 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koruyucu sembol kullanılmadan”
ibaresi “koruyucu sembol kullanılsa dahi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Radyo ve televizyon yayın
hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya
buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri
destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili
mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya
reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin
tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları,
yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar
ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle,
izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak
şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye
taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması
yapılamaz.”

MADDE 61
6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan “(a), (b), (d), (g),
(n), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine” ibaresi “(a),
(b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın
hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına” şeklinde
değiştirilmiştir.

b) İkinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“8 inci maddenin
birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu
Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara
aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından
belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya
ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı gözönünde
bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari
iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası
verilir.”

c) Beşinci fıkrasında yer alan “ilkelere” ibaresi
“ilkelerle dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“8 inci maddenin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci
fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen
hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir
yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun
yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı
halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne
kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının
iptaline karar verilir. Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan
medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen
kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın
lisansının iptaline karar verilir.”

ç) Altıncı fıkrasının birinci cümlesine
“kaybedilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 6 ncı
maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi”
ibaresi eklenmiştir.

d) Sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üst Kurul; ihlalin ağırlığı, haksız
ekonomik kazancın ve tekrarın varlığı ile son beş yılda uygulanan idarî yaptırımlar
gözetilmek suretiyle ikinci fıkrada belirtilen her bir ihlal için bir
defaya mahsus olmak üzere, idarî para cezası uygulamak yerine medya hizmet
sağlayıcı kuruluşu uyarabilir.”

e) Onuncu fıkrasının birinci cümlesine “uyarı”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve idarî yaptırım” ibaresi eklenmiş, aynı
cümlede yer alan “elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle” ibaresi
“kayıtlı elektronik posta adresine” şeklinde ve bu fıkranın ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üst Kurula bildirilen kayıtlı
elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması
halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine
geçer.”

MADDE 62
6112 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (v) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (y) bendi (z) bendi olarak
teselsül ettirilmiştir.

“y) Yayın hizmetlerinde ailenin
ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği
ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini
destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri, Üst
Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde yirmisini
aşmamak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte
belirlenecek usul ve esaslara göre teşvik etmek.”

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 63 –
23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve
Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Resmi Gazete, basılı olarak ve
internet ortamında yayımlanır. Resmi Gazetenin içeriği, düzeni, basımı,
dağıtımı ve ilanlara ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar, Başbakanlık tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 64
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 64
üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rektör, yıllık iznini ve yurtdışına çıkış için
gerekli izni Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir
üst makamdan alırlar.”

MADDE 65
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 31 – Terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların eğitimlerine ilişkin olarak
almış oldukları diploma ve derecelerin denklik işlemleri yapılmaz ve bu
hususta başlamış olan işlemler tamamlanmaz.”

MADDE 66
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 61
inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 61/A maddesi eklenmiştir.

“Gayrimenkul sertifikası

MADDE 61/A – (1) Gayrimenkul sertifikası,
ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin
finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin
belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan
birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye
piyasası aracıdır. Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar
Kurulca belirlenir. Kurulca belirlenen esaslara ihraççı bazında muafiyet
verilebilir veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı esaslar
belirlenebilir.

(2) Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar
gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul
sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya
denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi amacı dışında
tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat
gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil
olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve bunlar hakkında
ihtiyati tedbir kararı verilemez.

(3) Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda
edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması
durumunda, ihraççının gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yükümlülükleri
saklı kalmak kaydıyla, konuyu görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası
sahipleri toplantısı yapılır. Bu toplantıya ilişkin esaslar Kurulca
belirlenir. Kurulca belirlenen esasların dışında kalan konularda 6102
sayılı Kanunun anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin
hükümleri uygulanır.”

MADDE 67
6362 sayılı Kanunun 99 uncu
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak
internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle
aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına
ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili internet sitesine erişimi
engeller.”

MADDE 68
20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,”

MADDE 69
6493 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin birinci fıkrasına “bankalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “,
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 70
6493 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin bu Kanun kapsamındaki denetimi
Kurum tarafından yapılır.”

MADDE 71
6493 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bu
Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 18 inci maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine tabi değildir. Bu Kanunun diğer
hükümlerinin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Kurul, bu Kanun kapsamında Kurumca
yapılacak denetim sonucunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin,
bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihraç etme
faaliyetlerini geçici veya süresiz olarak durdurabilir.”

MADDE 72
18/10/2016
tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu maddede öngörülen usuller
uyarınca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu değerlendirilerek idari işlem tesis edilmek suretiyle kamu
görevinden çıkarılanların itirazları üzerine yapılacak değerlendirme
sonucunda görevlerine iadesine ilişkin işlemler aynı usullerle yapılır. Bu kapsamda görevine iade edilenlere kamu
görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen
süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu
görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları
tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak
suretiyle de yerine getirilebilir.”

MADDE 73
10/11/2016
tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkra yedinci fıkra
olarak teselsül ettirilmiştir.

“(4) Üçüncü fıkra kapsamında gerçekleştirilen
varlık ve malvarlığı değeri satışlarına bağlı olarak elde edilen gelirden
borçlar ödendikten sonra kalan tutar, şirket işlerinde kullanılabilir.
Üçüncü fıkra kapsamında gerçekleştirilen fesih ve tasfiye işlemleri sonunda
borçlar ödendikten sonra kalan tutar, yargılamanın kesin hükümle
sonuçlandırılmasına kadar bir kamu bankasında açılan hesapta
nemalandırılır.

(5) Üçüncü fıkra kapsamında gerçekleştirilen satış
ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmaz.

(6) Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tarafından yürütülen şirketler, açtıkları davalarda harçtan muaftır.”

MADDE 74
6758 sayılı Kanunun 45 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” ibaresi “Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 75
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “, çeşitli statülerde
istihdam edilen sözleşmeli personele,” ibaresi “3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
çalışan sözleşmeli personel ile çeşitli statülerde istihdam edilen
sözleşmeli personele” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 76
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 31 inci, 37 nci, 38
inci, 39 uncu, 41 inci ve 50 nci maddeleri 27/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,

b) 35 inci, 36 ncı ve 43
üncü maddeleri 6/1/2017 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde,

c) 32 nci, 33 üncü, 40 ıncı, 45 inci, 46 ncı, 47 nci, 49 uncu ve 51 inci maddeleri yayım tarihini izleyen
aybaşında,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 77
Bu Kanun Hükmünde Kararname
Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.
Recep
Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


Binali
YILDIRIM

Başbakan


N. CANİKLİ M.
ŞİMŞEK N.
KURTULMUŞ Y.
T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı


V. KAYNAK B.
BOZDAĞ F.
B. SAYAN KAYA Ö.
ÇELİK

Başbakan Yardımcısı Adalet
Bakanı Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği Bakanı


F. ÖZLÜ M.
MÜEZZİNOĞLU M.
ÖZHASEKİ M.
ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri
Bakanı


N. ZEYBEKCİ B.
ALBAYRAK A.
Ç. KILIÇ F.
ÇELİK

Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Gençlik
ve Spor Bakanı Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı


B. TÜFENKCİ S.
SOYLU L.
ELVAN N.
AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri
Bakanı Kalkınma
Bakanı Kültür
ve Turizm Bakanı


N.
AĞBAL İ.
YILMAZ F.
IŞIK

Maliye
Bakanı Millî
Eğitim Bakanı Millî
Savunma Bakanı


V.
EROĞLU R.
AKDAĞ A.
ARSLAN

Orman ve Su İşleri
Bakanı Sağlık
Bakanı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kaynak

Bir cevap yazın