Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar
Sayısı: KHK/692

Olağanüstü
hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile
25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine
göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin
tedbirler

MADDE 1 – (1) Terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı
listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek
kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat
yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2)
Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet
kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev
yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde
istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler;
bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon,
yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de
sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin
belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu
konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu
kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.
Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine
derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince
pasaportlar iptal edilir.

(3)
Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde
taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve
benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve
meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 – (1) Ekli
(2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde
kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili
kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler
bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde
kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.
Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün
içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve
başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe
kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler,
kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları
tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak
suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili
bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Rütbesi alınan emekli Türk
Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE 3 – (1) Türk
Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan,
31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu
hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan, Devlet memurluğundan
çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa eden
subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru,
işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 27/7/1967 tarihli ve 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi
kapsamında haklarında işlem tesis edilenlerden; terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (3)
sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal
edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya
dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları
mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına
bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde
bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim
kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır.
Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot
lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu
kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin
tedbirler

MADDE 4 – (1) Ekli
(4) sayılı listede yer alan dernek, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki
listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname
hükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte
ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere
ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 5 – (1)
8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe
Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla
irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle
ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda
gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar
söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı
haklardan yararlanamazlar.

(2) Ekli
(6) sayılı listede yer alan kişi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki
listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname
hükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili
kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış
sayılır.

Geri alınan madalyalar

MADDE 6 – (1) Terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti,
iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (7) sayılı listede yer alan
kişilere 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu
kapsamında verilmiş olan madalyalar geri alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu
Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Recep
Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

N.
CANİKLİ M.
ŞİMŞEK N.
KURTULMUŞ Y.
T. TÜRKEŞ

Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı

V.
KAYNAK B.
BOZDAĞ F.
B. SAYAN KAYA Ö.
ÇELİK

Başbakan
Yardımcısı Adalet
Bakanı Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği Bakanı

F.
ÖZLÜ M.
MÜEZZİNOĞLU M.
ÖZHASEKİ M.
ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre
ve Şehircilik Bakanı Dışişleri
Bakanı

N.
ZEYBEKCİ B.
ALBAYRAK A.
Ç. KILIÇ F.
ÇELİK

Ekonomi
Bakanı Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik
ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı

B.
TÜFENKCİ S.
SOYLU L.
ELVAN N.
AVCI

Gümrük ve
Ticaret Bakanı İçişleri
Bakanı Kalkınma
Bakanı Kültür
ve Turizm Bakanı

N.
AĞBAL İ.
YILMAZ F.
IŞIK

Maliye
Bakanı Millî
Eğitim Bakanı Millî
Savunma Bakanı

V.
EROĞLU R.
AKDAĞ A.
ARSLAN

Orman
ve Su İşleri Bakanı Sağlık
Bakanı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kaynak

Bir cevap yazın