10 Aralık 2010 Tarihli ve 27781 Sayılı Resmi Gazete

10 Aralık 2010 Tarihli ve 27781 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6082  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6083  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

6084  Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1125    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşma

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1092     Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

2010/1111     Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1115     Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/1119     Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1120     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

*   Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali SÜRMEN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/41)

*   Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/42)

*   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hamit OKUR’un Atanmasına Dair Karar (No: 2010/43)

*   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Galip AKHAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/44)

*   Kayseri Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/45)

*   Konya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/46)

*   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/47)

*   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

*   Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın