Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

OLAĞANÜSTÜ
HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA

KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı:
KHK/696

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler
yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983
tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017
tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 21/6/1927
tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (9) numaralı bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında hayatını kaybedenlerden;

a)
Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren
sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma
kardeşlerinin tamamı,

b) Kamu
görevlilerinin (güvenlik korucuları dâhil) kendilerinden olma çocukları ile
aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri,

istekli
olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde
terhis edilir. Kardeşlerden hangisinin askerlik hizmetinden muaf tutulacağı
bu bendin birinci paragrafında düzenlenen usule göre belirlenir. Kardeşlerden
muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına girmekle birlikte bu
muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği
yerler ilgili yönergede belirlenir.”

MADDE 2- 1111 sayılı Kanunun
ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Döviz tahsilatı ve özel döviz
hesabına aktarılması ile ilgili oluşacak transfer ücreti ve diğer masraflar
yurtdışı temsilcilikler tarafından yükümlülerden tahsil edilir. Transfer
ücreti ve diğer masraflar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri
Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet
ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “acil tıp teknikerleri” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile verilecek gerekli eğitimleri başarıyla tamamlamak
kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında görevli sağlık astsubayları” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 4- 10/7/1953
tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Başbakan ve” ibaresi “Başbakan,”
şeklinde değiştirilmiş, aynı bende “Yasama Organı Üyeleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve Bakan Yardımcıları” ibaresi ve aynı fıkraya (6)
numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı
maddenin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “güvenlik korucularının”
ibareleri “güvenlik korucuları ile köy veya mahalle muhtarları ve belediye
başkanlarının” şeklinde değiştirilmiştir.

“7. Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine
son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olanlar
hariç olmak üzere, en az bir
dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış
bulunanlar,”

MADDE 5- 6136
sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve
mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman
erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca
temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay,
uzman jandarma ve uzman erbaşlara; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen
tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel
Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle
bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah
olarak satılır. Satılan
silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve
esasları ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro
standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli
veya bedelsiz temini ve diğer hususlar çıkarılan yönetmeliklerle
belirlenir.”

“Bu
silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Milli Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü yetkilidir.”

MADDE
6-
11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6
ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Banka hisselerinden,
diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün
idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından
üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde
belirtilen değerlerin ortalaması gözönünde
bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri
üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilir ve bedeli
belirlenen hisselerin tamamı Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay
defterine kaydedilir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli
karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 28/3/2002
tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında
hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğüne ihraç edilir.
İhraç edilen kira sertifikalarından ilki iki ay vadeli, geri kalan
dört kira sertifikası ise ilk kira sertifikasının itfa tarihini izleyen
sırasıyla bir yıl, iki yıl, üç yıl ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilir.

Bankanın (C) grubu hissedarlarından Türkiye
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve
Sağlık Yardım Sandığı Vakfının (Sandık), ikinci fıkrada belirtilen Bakanlar
Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzyirmi
gün içinde Bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından
Sandık için tespit edilen beher hisse değeri karşılığında Sandığın sahip
olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir
bedeli bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine
Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç
edilmek suretiyle Sandığa ödenir.

Bankanın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak
vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve
tüzel kişilere ait olan hisselerin hissedarlarının ikinci fıkrada
belirtilen Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzyirmi gün içinde Bankaya müracaat etmeleri halinde,
sahip oldukları hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından Sandık için tespit
edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından
devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek
ve tüzel kişilere Banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip Bankanın
talebi üzerine Hazine Müsteşarlığınca nakit olarak ödenir. Bu kapsamda
yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden
karşılanır.

Hazineye
devredilen hisseler 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Hazine Müsteşarlığının bağlı
olduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilir.

Devir
ile ilgili işlemler hakkında 6/12/2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 5411 sayılı Kanun hükümleri
uygulanmaz.

Devir
bedelinin tespitine ilişkin değerleme hizmetlerinin masrafları ile diğer
her türlü masraf Banka tarafından karşılanır.

Devir
ile ilgili yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga
vergisinden müstesnadır.

Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre
Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.”

MADDE
7-
6219
sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim
Kurulu:

MADDE
15- Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, 5411
sayılı Kanuna göre genel müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür
olarak tayin eder. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süreleri, yetki
ve sorumlulukları esas sözleşmede gösterilir. Bunlara verilecek ücret
miktarları Genel Kurulca tespit edilir.”

MADDE 8- 6219 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ancak bu Kanun ve 4389 sayılı
Bankalar Kanunu” ibaresi “Bu Kanun ve 5411 sayılı Kanun” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 9- 6219 sayılı Kanunun 17 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bankada 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak
çalışanlarla Banka arasında çıkabilecek ihtilaflarda iş mahkemeleri
görevlidir.”

MADDE
10-
6219 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu” ibaresi “yapım işi ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/1961
tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu
Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü
maddesi, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81
inci maddesi, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE
11-
6219
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 5- Sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, kredi
alacaklarının tahsili amacıyla Banka tarafından açılmış veya açılacak dava
veya takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü ve 29 uncu
maddeleri ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme
Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara
Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi Banka
hakkında uygulanmaz. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz
taleplerinde teminat şartı aranmaz.”

MADDE 12- 11/1/1954
tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (E) bendi, 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, 14 üncü maddesi, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi,
üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi, 20 nci maddesi ve ek 2 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE
13-
15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem
tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin hâlihazırdaki yerleşim
yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak
muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım
alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri
Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen
alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine
adına resen tescil edilir. Bu
alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci
defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu
alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman
kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir
hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Birinci
fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine
taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel
Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine
karar verilenlerin iskânına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca yürütülür.

GEÇİCİ
MADDE 26- Adıyaman İli Samsat ve Kahta İlçelerinde ve Şanlıurfa İli ve
çevresinde 2/3/2017 tarihinde, Çanakkale İli
Ayvacık ve Ezine İlçelerinde 6/2/2017 tarihinde, Antalya İli Korkuteli
İlçesinde 6/2/2015 tarihinde, Çanakkale İli Gökçeada İlçesinde 24/5/2014
tarihinde, Bingöl İli Kiğı İlçesinde 3/12/2015 tarihinde, Malatya İli
Hekimhan ve Kuluncak İlçelerinde 29/11/2015 tarihinde, Van İli Muradiye
İlçesinde 29/10/2015 tarihinde, Manisa İli Akhisar İlçesinde 12/9/2016
tarihinde, Manisa İli Selendi İlçesinde 21/4/2017 tarihinde, Manisa İli
Saruhanlı İlçesinde 27/5/2017 tarihinde, Muğla İli Bodrum İlçesinde
21/7/2017 tarihinde ve Erzurum İli Aşkale İlçesinde 11/5/2017 tarihinde
meydana gelen ve genel hayata etkili olan deprem afetleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen
heyetleri tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı
konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedeler için bu Kanun hükümleri
gereğince hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut,
işyeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi
desteği sağlanması ile orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, işyeri veya
ahır sahibi afetzedelere bu Kanun hükümleri gereğince hak sahibi olmak veya
borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanmasına ilişkin
olarak bu Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen
hususlar aranmaksızın işlem yapılır.

Birinci
fıkrada belirtilen işlemlerin yapılmasında bu Kanunun 29 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan kısıtlamalar uygulanmaz.”

MADDE 14- 22/6/1965
tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi
“beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 633
sayılı Kanunun 18/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din
İşleri Yüksek Kurulu üyesi, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında
profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Bunların yurt
dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenir. Başkan yardımcısı, Din
İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat
Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Strateji
Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim
mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir
şart aranmaz. Sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan
yardımcısının başkanlığında genel müdürler arasından belirlenen üç üye ve
Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Sınav
sonunda başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması
yapılır.”

MADDE
16-
633
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 5- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas
edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Diyanet İşleri Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 17- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar
eklenmiş ve (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine
Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet
sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında
istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya
özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli
ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra
kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam
edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına
göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

MADDE 18- 657
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve
kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla,
adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti
karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin
mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında
çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde,
halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam
etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas
edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.

Bu madde kapsamında sözleşmeli
personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin
önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas
olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas
toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate
alınır.

Doğum ve askerlik sebebiyle
hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak
üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde
boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Birinci fıkrada belirtilen ve
geçiş hakkı verilen pozisyonlarda çalışmakta iken 4/12/2017
tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili
mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar
hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada
belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel
Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları
yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci
fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları
tarihten itibaren başlar.

4 üncü maddenin mülga (C)
fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel
pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik
kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi
geçemez.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre 4 üncü maddenin mülga (C)
fıkrası kapsamında istihdam hakkı bulunan personel, anılan maddenin (B)
fıkrası ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilir.”

MADDE
19-
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına
“Bunlardan ikinci dönem eğitimde de” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık
nedenleri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE
20-
926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)
Haklarında taksirli suçlar hariç bir suçtan kamu davası açılanlara ilişkin
iddianameler, kabulünü müteakip mahkeme tarafından sanığın mensubu
bulunduğu kuvvet komutanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis,
taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıl ve daha fazla hapis cezasını
gerektiren bir suçtan veya yüz kızartıcı bir suçtan yahut emre
itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire
hakaret, mukavemet suçlarından dolayı haklarında kamu davası açılanlar,
ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma
Bakanlığı tarafından açığa alınabilirler.

Milli
Savunma Bakanlığınca askeri suçlar yönünden resen açığa alma işlemi tesis
edilmeden önce fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derecesi
bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkındaki görüşü
ilgili kuvvet komutanlığından sorulabilir.”

“h)
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının
infazı sırasında subaylara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek ve
tazminatları verilmez.”

MADDE 21- 926 sayılı
Kanunun 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.

“Doğrudan
Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler
Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde sağlık nedenleri
hariç olmak üzere başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri
kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar,
kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. Sağlık nedenleri
ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar.
Bunlardan ikinci dönem eğitimde de sağlık nedenleri ile başarı
gösteremeyenler kuvvet komutanlıklarınca sınıf ve rütbelerine uygun
görevlere atanırlar. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak
üzere astsubay nasbedilenlerden sonradan Özel
Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin
eğitimlere tabi tutulurlar.”

MADDE 22- 926
sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay içinde” ibaresi “31/12/2018 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE
23-
926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017”
ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 926 sayılı
Kanunun ek geçici 93 üncü maddesine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bunlardan pilotaj eğitiminde başarılı
olanların 30 Ağustos 2016 tarihine kadar subaylıkta geçirdikleri sürelerin
yarısı, beş yılı geçmemek üzere uçuş hizmet süresinden sayılır.”

MADDE 25- 926 sayılı
Kanunun ek geçici 98 inci maddesinin ikinci, altıncı, yedinci ve dokuzuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Pilot
subaylara 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek uçuş tazminatı, uçuş
sürelerine bakılmaksızın 23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirlenir. 2629
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendi
uyarınca yapılacak toptan ödemede, hizmet yılı döneminin başlangıç tarihi
olarak bu madde kapsamında göreve başlanılan tarih esas alınır. Bunlara, en
az 120 saat uçuş yaptıkları her görev yılı için, 2629 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendi uyarınca 80 saat üzerinden
hesaplanacak toptan ödeme tutarında ilave tazminat, damga vergisi hariç
herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın her görev yılı sonunda ayrıca
ödenir. Bu madde kapsamında yeniden subay nasbedilen
pilotlara göreve başladıkları yıldan itibaren her hizmet yılının sonunda
ödenecek toptan ödeme ve ilave tazminattan mahsup edilmek üzere her ay
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın 10.000 Türk
Lirası tazminat ödenir. Bu tazminat ödemeleri, toptan ödeme ve ilave
tazminatın yetersiz olması durumunda personelden tahsil edilir. Her bir
yıllık görev süresini tamamlamayanlara, ilgili hizmet yılı için bu fıkra
uyarınca toptan ödeme ve ilave tazminat ödenmez.”

“Hizmet
süresini tamamlayanlardan talepleri uygun görülenler bu madde kapsamındaki
hakları korunmak suretiyle muvazzaf subay olarak görevlerine devam
edebilirler.

Ek
geçici 92 nci madde kapsamında subaylığa nasbedilen ve bu madde kapsamında uygulama yapılan hava
aracı tiplerinde görevli pilotlar, şartları sağlamaları halinde, müracaat
tarihinden itibaren dört yıl zorunlu hizmet şartıyla bu madde kapsamına
alınırlar. Bunlara hak ettikleri toptan ödeme müracaat tarihi esas alınarak
ödenir.”

“Subay
nasbedilen pilotların çalıştıkları firmalarla
yaptıkları iş sözleşmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları
sürece askıya alınır. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi
çalıştıkları firmalar tarafından sicil ve kıdemleri devam edecek şekilde
aynı statüde yeniden istihdam edilir.”

MADDE 26- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı
Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının
birinci cümlesine “görevlendirileceği” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
atanacağı” ibaresi ve “görevlendirmeler” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya atamalar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27-
1325 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “giderleri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ilaç
ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve
yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 28-
1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “personel ve amortisman
giderleri” ibaresi “personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi
giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek
giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 29-
1325 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK
MADDE 12- Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini
kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya
bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler
sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün
geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin
gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas
sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere,
kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, Askeri
Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) unvanı altında bir
anonim şirket kurulmuştur.

ASFAT
A.Ş., 6102 sayılı Kanuna göre hazırlanacak esas
sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete
geçer. 6102 sayılı Kanunun kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına,
şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul
toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine
ve şirketlerin denetimine ilişkin hükümleri ASFAT A.Ş. hakkında uygulanmaz.

ASFAT
A.Ş.’nin sermayesinin tamamı Hazine
Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının ASFAT A.Ş.’deki pay
sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri
Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılır. ASFAT A.Ş. yönetim kurulunda
görev alan kamu görevlilerine 22/1/1990 tarihli ve
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve
233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri
yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılır.

ASFAT
A.Ş., yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde
yerine getirmek amacıyla askeri fabrika ve tersaneler için bakım, idame,
yeni alet, ekipman ve taşıt alımı, teknoloji transferi ve altyapı dahil
diğer modernizasyon faaliyetlerini yürütebilir. ASFAT A.Ş. aynı şekilde
geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla askeri fabrika ve
tersaneler ile Milli Savunma Bakanlığı envanterinde
bulunan hammadde, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini
kullanabilir. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform,
mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile
altyapı ve test merkezleri Bakan onayı ile bedelsiz kullanılabilir.

Askeri
fabrikalar veya tersaneler bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin ASFAT
A.Ş. ile imzalayacakları sözleşmeler ile bu sözleşmelerden kaynaklanan mal
ve hizmet alımları hakkında 8/9/1983 tarihli ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun
kapsamındaki idareler, ASFAT A.Ş. ile yapacakları işlemlerde söz konusu
kanunlarda yer alan hükümlere tabi değildir. Bu fıkra kapsamında yapılacak
işlemlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü
alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

ASFAT
A.Ş.’de iş mevzuatına tabi personel istihdam edilir. 28/7/2016
tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca çalışma izni
alma yükümlülüğü olan yabancılardan ASFAT A.Ş.’de istihdamı süresince milli
güvenlik bakımından çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilmesi
gerekenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bildirilir. Yabancıya ilişkin bilgileri ve iş sözleşmesi
süresini içeren bildirim üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından yabancı adına çalışma izni muafiyet belgesi düzenlenir. Çalışma
izni muafiyet belgesi verilen yabancı bu belge ile iş sözleşmesi süresi
boyunca Türkiye’de ikamet edebilir ve ASFAT A.Ş. bünyesinde çalışabilir.
Çalışma izni muafiyeti ile geçirilen süre kanuni çalışma izni veya ikamet
izni sürelerinin hesabında dikkate alınır.

ASFAT
A.Ş., 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2886 sayılı Kanun,
30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve
Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler
Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı
Personel Hakkında Kanun, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734
sayılı Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali
ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
tabi değildir.

ASFAT
A.Ş.’nin başlangıç sermayesi elli milyon Türk
Lirası olup, bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye
kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Askeri fabrikalar ve tersanelere ait işletme,
makine ve benzeri atıl varlıkların ASFAT A.Ş.’ye kiralanması veya
işletiminin verilmesi ve döner sermayelerle ilişkileri ile ilgili
protokoller, ASFAT A.Ş. ile ilgisine göre ilgili döner sermaye işletmeleri
arasında imzalanır ve bunların bedelleri protokol esaslarına göre Şirket
tarafından ilgili döner sermaye işletmesinin hesabına ödenir.

ASFAT
A.Ş.’ye ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelik veya
Şirket esas sözleşmesinde düzenlenir.

EK MADDE
13- 21/7/2016 tarihinden itibaren güvenlik
soruşturması sonuçlanmadan, muvazzaf veya sözleşmeli statüde istihdam
edilmek üzere subay temel askerlik ve subaylık anlayışı/nosyonu kazandırma
eğitimi veya astsubay temel askerlik ve astsubaylık anlayışı/nosyonu
kazandırma eğitimine alınanlar ile harp okullarında ve astsubay meslek
yüksek okullarında eğitime başlatılan öğrenci ve öğrenci adaylarından
güvenlik soruşturmalarının menfi sonuçlanması nedeniyle ilişiği
kesilenlerden yüklenme ve kefalet senetlerinde yazılı olsa dahi herhangi
bir tazminat ve bunlara tekabül eden faizleri talep edilmez. Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ödemeleri devam edenler ile bu konuda
açılmış davaları sonuçlanmamış veya kesin hükme bağlanmış olanlar da bu
madde hükümlerinden yararlandırılır. Ödemesi devam edenlerden bu madde
çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri
ödeme yapılmaz. Bu kapsamda açılmış olan davalarda yargılama giderleri ve vekalet
ücretlerine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez. Bu
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 30- 1325
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 10- Geçici 5 inci, geçici 6 ncı ve geçici 7
nci maddeler uyarınca işlemleri başlatılmış olanların
atamaları, anılan maddelerde öngörülen sürelere bağlı kalınmaksızın
ilgililerin güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasını müteakip yapılabilir.
Her hâlükârda bu süre 31/12/2018 tarihini geçemez.

GEÇİCİ MADDE 11- Güvenlik soruşturmaları
sonuçlanmadan harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının ara
sınıflarına alınan öğrenci ve öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturmalarının
menfi sonuçlanması nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi ile ilişiği
kesilenler, istekleri halinde geçiş yapmış oldukları okullarına geri
alınırlar. Buna ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile
Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 12- Milli
Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı
adına ihdas edilmiş olan toplam 100 adet memur kadrosuna, 2017 ve 2018
yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara tabi olmaksızın
atama yapılabilir.”

MADDE 31- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı
Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 2/A maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “ve 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı, Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker
Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- 6/1/1982
tarihli ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı,
Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve
bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde
Danıştay bütçesinden ödenir.”

MADDE 33- 2575
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK
MADDE 2- Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Danıştay
Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 34-
2575 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer
alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 35- 2575
sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin (13)
numaralı fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 2575
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 28- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yeni ihdas edilen onaltı Danıştay üyeliği kadrosunun tamamı için bu
maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde seçim yapılır.

Danıştay
Genel Kurulu üye tamsayısının hesabında, birinci fıkra uyarınca üye seçimi
yapılıncaya kadar yeni ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz.”

MADDE 37- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8
inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 38- 28/2/1982 tarihli ve
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanununun 7 nci maddesinin (h) bendine
üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“%80
oranı, 18 uçuş hizmet yılını dolduran jet pilotları için %160 olarak
uygulanır.”

MADDE 39- 2629 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Jet pilotlarına
ödenecek ilave tazminat:

EK MADDE 1- 926 sayılı Kanunun ek geçici 98 inci
maddesi kapsamındakiler hariç olmak üzere, 18 yıllık uçuş hizmet süresini
tamamlayan jet pilotlarına 7 nci maddenin (h)
bendi uyarınca yapılan toptan ödemeye esas 80 saatten fazla uçtukları her
bir uçuş saati için, hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının %14’ü
oranında tazminat her hizmet yılı sonunda ayrıca ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve 40
saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz.

Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli:

EK MADDE
2- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında
istihdam edilen personel hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında; bu
Kanunda Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar ilgisine göre Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, Genelkurmay Başkanlığına
yapılan atıflar ise İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılır.”

MADDE 40- 28/2/1982 tarihli ve
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanununun 12 nci maddesinin beşinci
fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE
41-
9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun
15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığına”
ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığına” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 42- 4/2/1983
tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun
64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri,
daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri
ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar
çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir.”

MADDE 43- 2797
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK
MADDE 2- Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Yargıtay
Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 44-
2797 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin onikinci
fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45-
2797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 16- Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme
toplantılarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 31/12/2022
tarihine kadar bu kurulların oluşumu ve çalışma usulü hakkında aşağıdaki
hükümler uygulanır.

a) Hukuk
Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu, her hukuk ve ceza dairesinden en az bir
üye olmak kaydıyla Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen
yirmişer üyeden oluşur. Bu kurullara, Birinci Başkan veya ilgili
başkanvekili, bunların bulunmaması halinde kurulların en kıdemli üyesi
başkanlık eder.

b)
Üyeler Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulunda sürekli olarak görev
yaparlar. Ancak, iş durumu gözönüne alınmak suretiyle
üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Büyük Genel Kurul tarafından
karar verilebilir.

c)
Kurullarda toplantı ve görüşme yeter sayısı onbeştir.
Toplantıda bulunanların üçte ikisinin oyu ile karar verilir. Birinci
toplantıda üçte iki oy çoğunluğu sağlanamazsa ikinci toplantıda
bulunanların çoğunluğuyla karar verilir.

Bu
maddede hüküm bulunmayan hallerde, Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel
Kurulunun çalışmasına ilişkin bu Kanunun mevcut hükümleri uygulanmaya devam
olunur.

GEÇİCİ
MADDE 17- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yeni ihdas edilen yüz
Yargıtay üyeliği kadrosunun tamamı için bu maddenin yürürlük tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde seçim yapılır.

Birinci
fıkra uyarınca yapılan seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde
Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir.

Yeni
oluşan Birinci Başkanlık Kurulu, on gün içinde dairelerin iş durumunu ve
ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak yeni seçilen
üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını belirler ve Hukuk Genel Kurulu
ve Ceza Genel Kurulu üyelerini görevlendirir. Bu görevlendirme yapılıncaya
kadar mevcut Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu çalışmaya devam eder.

Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun üye tamsayısının hesabında, birinci fıkra uyarınca
üye seçimi yapılıncaya kadar yeni ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz.”

MADDE
46-
4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi ve 29
uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47-
24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Adayların
meslek öncesi eğitimleri, 4954 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılır.
Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanların meslek öncesi eğitimleri altı ay olup hazırlık eğitimi ve staj
dönemi olmak üzere iki dönemi kapsar. Bu dönemlerin süreleri, stajın
yaptırılacağı yerler ve staj süreleri ile meslek öncesi eğitimden
sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağı ve diğer hususlar Adalet
Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Hazırlık eğitimi, Adalet
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Adalet Akademisi
Başkanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenen esaslara göre Türkiye
Adalet Akademisince yaptırılır.”

MADDE
48-
10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanununun 13/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hazırlık
sınıfında başarısız olanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir
yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.”

MADDE
49-
2803
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli
Savunma Bakanlığına” ibaresi “Savunma Sanayii
Müsteşarlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE
50-
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 5 inci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir.

“Jandarma Genel
Komutanlığı trafik kuruluşları:

MADDE 5/A- Bu
Kanunla Jandarma Genel Komutanlığına verilen görevler, Jandarma Genel
Komutanlığına bağlı olarak kurulan Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı,
illerde trafik şube müdürlükleri/kısım amirlikleri ile il ve ilçe trafik
zabıta kuruluşları tarafından yürütülür.

Jandarma Genel
Komutanlığı trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri şunlardır:

1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda
bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri,
sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup
uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun
hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek.

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

3. Elkoyduğu
trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek.

4. Trafik
suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve
takip etmek.

5. Trafik
kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak
tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek.

6. Trafik
kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik
verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken
önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak.

7. Hasar tazminatı
ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli
bilgi ve belgeleri vermek.

8. Ayrıca
bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer
görevleri yapmak.

Jandarma Genel Komutanlığı trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları,
görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev,
yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe
konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 51- 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 14 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- MİT fiili
kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle
istifa edebilir. MİT personeli hakkında 657 sayılı Kanunun çekilmiş sayılma
ile ilgili hükümleri uygulanmaz. İstifa müracaatında bulunan personel
hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü
faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve
diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulur ve
bu rapor sonucuna göre işlem yapılır.

MİT’te göreve
başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler görevle
ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe Devlet
memurluğuna alınamazlar.

657 sayılı Kanunun 97
nci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi
hükümleri saklıdır.”

MADDE 52- 2937 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İstifa işlemleri
tamamlanmadan görev yerini terk eden, görev yerinden veya görevi icabı
bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz veya mazeretsiz olarak kesintisiz on
gün süreyle ayrılan MİT personeli, yürütülecek idari soruşturma sonucuna
göre Devlet memurluğundan çıkarılır. Bu kişilere iki yıldan dört yıla kadar
hapis cezası verilir.”

MADDE
53-
29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6- Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünden
çıkarılmış ve ekli (5) sayılı listede yazılı kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE
54-
28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri
Tazminat Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Emniyet hizmetleri
sınıfına mensup pilot, uçuş ekibi ve İHA uçuş ekibi personeli, istifa veya
müstafi sayılma sebepleri ile on yıl içerisinde görevlerinden ayrılmaları
halinde, havacılık branşına aktarılmalarına esas
teşkil eden eğitimlerin masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile
orantılı olmak üzere kanuni faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.”

MADDE
55-
7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii
Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli
Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE
5- Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanının
başkanlığında; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma
Bakanlarından meydana gelir. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda
Başbakan Cumhurbaşkanına vekaleten Komiteye başkanlık eder.

Komite
Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Komitenin sekretarya hizmetlerini
Müsteşarlık yürütür. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenir.”

MADDE 56-
3238 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yüksek Koordinasyon Kurulunca savunma”
ibaresi “Savunma” şeklinde ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Türk Silahlı
Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri
Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah,
araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından
tedariki hususunda karar almak,”

“h)
Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının
geliştirilmesi amacıyla Fondan verilecek eğitim destek miktarlarının
belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar almak.”

MADDE 57-
3238 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanına”
şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müsteşarlık personeli
Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara
devredebilir.”

MADDE
58-
3238
sayılı Kanunun 8 inci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel bilgi ve ihtisas
gerektiren işlerde, ücretleri Fondan karşılanmak üzere proje veya sözleşme
süresince sözleşmeli personel istihdam edilebilir. İstihdam edilecek
personele ödenecek ücret üst sınırı Savunma Sanayii
İcra Komitesince belirlenir. Bu kapsamda istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılır.”

MADDE 59- 3238 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde yer alan “Milli Savunma Bakanlığınca” ibaresi
“ihtiyaç makamınca” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın
onayı ile” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “, Millî Savunma
Bakanının uygun görüşü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“m)
Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

“Müsteşarlık tarafından
yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak firmanın seçimi Komite kararı ile
belirlenir. Komite uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını
belirlemek kaydıyla Komite üyelerine veya Savunma Sanayii
Müsteşarına devredebilir.”

MADDE
60-
3238
sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Savunma sanayii
alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan burs ve eğitim
destekleri sağlanabilir.”

MADDE
61-
3238
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milli Savunma
Bakanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.”

MADDE 62- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939
Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile
25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul; Savunma Sanayii
Yüksek Koordinasyon Kurulunu,” ibaresi ile 3 üncü ve 4 üncü maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 63- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç” ibaresi “beş”
şeklinde, “yirmi beş” ibaresi “yirmiyedi”
şeklinde ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b)
Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi
dokuz yaşını bitirmemiş olmak ve sıralı
üç disiplin amiri tarafından “uzman erbaş olur” kararlı nitelik belgesi
doldurulmak şartıyla,”

“Muvazzaflık
hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erlerden askerlik hizmetini
yaptığı ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için müracaat eden ve yapılan
sınavlarda başarılı olarak işlemleri olumlu sonuçlananlar kalan askerlik
süresine bakılmaksızın açılacak ilk eğitime tefrik edilirler. Sözleşme
yapılarak eğitime başlatılanların, sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki
hizmet sürelerinin tamamı, yükümlülük süresinin hesabından mahsup edilir.
Kalan askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak uygulanacak hükümler şunlardır:

a) Sözleşme süreleri içinde bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları gereğince
ilişiği kesilenlerden; sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen
sürelerinin üçte biri 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasına göre belirlenen süreden eksik kalan kısmı karşılayanlar askerlik
hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan
süreleri tamamlattırılır.

b) 12 nci maddenin
birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen haller dışında herhangi bir
nedenle sözleşmesi sona erenlerin, sözleşme döneminde ay olarak hizmette
geçen sürelerinin üçte biri;

1) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek
Askeri Memurlar Kanununa tabi olanlar bakımından, 1111 sayılı Kanunun 5
inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen süreden eksik kalan
kısmını karşılayanlar,

2) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1111 sayılı
Kanuna tabi olanlar bakımından, aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasına göre belirlenen süreden eksik kalan kısmını karşılayanlar,

askerlik
hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan
süreleri tamamlattırılır.

c) Kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği
kesilmeden, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde, erbaş
veya er olarak tamamlattırılır.”

MADDE 64- 17/6/1987
tarihli ve 3388 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununun 2 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vakfa başlangıçta özgülenen
mal ve haklar ile Vakfın sonradan iktisap ettiği mal ve haklar, Vakıf
yetkili organının kararı ile daha yararlı olanlarla değiştirilebilir veya
paraya çevrilebilir.”

MADDE 65-
3388 sayılı Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE
2/A- Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Milli Savunma
Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli Savunma
Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii
Müsteşarından oluşur.

Mütevelli
Heyetin toplanma zamanı, karar nisabı ve görev ve yetkileri Vakıf senedi
ile düzenlenir.

Vakıf
Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen üç üyeden oluşur.

Yönetim
Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları Vakıf senedi ile düzenlenir.”

MADDE 66-
3388 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 3- Mütevelli Heyet ile Yönetim Kuruluna ilişkin olarak 2/A maddesi
ile yapılan düzenleme uyarınca Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu
hükümleri doğrultusunda tescil ettirilir. Ancak tescil işleminin
tamamlanması beklenmeksizin 2/A maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 67- 28/5/1988
tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on yıl” ibaresi “onbeş yıl” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Durumları birinci fıkra hükümlerine uyan uzman
jandarmalardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler
veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık
sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan
öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik
kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak
öderler.”

MADDE 68- 28/5/1988
tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

“a)
Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

MADDE 70-
4634 sayılı Kanunun İkinci Bölüm başlığı “Bakanlığın Görev ve Yetkileri ile
Şeker Ticareti” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanuna 3 üncü maddesinden
önce gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

“Bakanlığın
görev ve yetkileri

MADDE
2/A- Bakanlık;

a)
Kotaların tespiti, iptal ve transferleri hakkında kararlar alır ve uygular.

b) Depolama primi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri
ile benzeri giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari
pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait
A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki
fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarın binde beşini aşmamak
üzere katılım paylarını belirler, bu konuda karar alır ve uygular.

c) Şeker
için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi
hususunda karar alır ve uygular. Yurtiçi üretim ve pazar işleyişlerinde bu
Kanunun amaçlarına uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama kesintisini
almaya, depolama prim miktarlarını tayin, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar
alır.

d) İç
fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri
dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları belirler ve şeker dış
ticaretine ilişkin görüşlerini Ekonomi Bakanlığına bildirir.

e) Bu
Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygular.

f)
Sektörle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek
organizasyon sağlar ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis eder.

g)
Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda görevleri ile ilgili konularda
araştırma ve denetimde bulunabilir.

h) Bu
Kanunun amaçlarına uygun olarak sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar
alır ve uygular.

Birinci
fıkranın (b) bendi uyarınca belirlenen katılım payının onikide
biri, her yılın Eylül ayından başlamak ve takip eden takvim yılının Ağustos
ayında tamamlanmak üzere, her ay sonunu takip eden yedi işgünü içinde genel
bütçeye gelir kaydedilmek üzere bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılır.

Bakanlık,
bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü
her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet
üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişilerle bunların her türlü
birliklerinden isteyebilir. Bakanlık tarafından istenilen bilgiler tam ve
doğru olarak talep edilen süre dahilinde ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlığa verilir.”

MADDE 71-
4634 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Bu Kanunun uygulanmasına
ilişkin yönetmelikler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.”

MADDE 72-
4634 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Atıflar

EK MADDE
1- Mevzuatta Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayılır.”

MADDE 73-
4634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 9- Şeker Kurumu bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başkaca bir
işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte kapatılan Şeker Kurumunun kullanılmayan ödenekleri iptal edilmiş
sayılır. Kapatılan Şeker Kurumunun gerekli her türlü bütçe ve muhasebe
işlemleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Kapatılan Şeker Kurumunca yapılan işlemler, Bakanlıkça yeni bir işlem
yapılıncaya kadar geçerliliğini korur.

Kapatılan
Şeker Kurumuna ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç
ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her
türlü kayıtlar ve dokümanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir
işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Kapatılan Şeker
Kurumunun elinde bulunan nakit ve benzeri değerler aynı tarih itibarıyla
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına
aktarılır.

Kapatılan
Şeker Kurumunun mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına
tescil edilerek tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis
edilebilir.

Kapatılan
Şeker Kurumu tarafından yapılmış olan sözleşmelere Bakanlık halef olur.
Kapatılan Şeker Kurumunun taraf olduğu davalar ve icra takiplerinde
Bakanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.

Bu madde
uyarınca yapılacak devre ilişkin işlemler harçlardan ve bu işlemlerle
ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Bu madde
uyarınca yapılacak devir işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde tamamlanır. Bakanlık tarafından gerekli
düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevcut
düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte kapatılan Şeker Kurumunda işçi kadrolarında bulunan
personelden;

a) Grup
Başkanı, Başuzman, Şeker Kurumu Uzmanı ve Denetçi olarak görev yapanlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına,

b) Şeker
Kurumu Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Uzman Yardımcısı kadrolarına,

c) Hukuk
Müşaviri, Uzman ve Şef olarak görev yapanlar aynı unvanlı kadrolara,

d) Uzman
Yardımcısı olarak görev yapanlar Uzman unvanlı kadrolara,

e)
Sistem Çözümleyicisi olarak görev yapanlar Çözümleyici unvanlı kadrolara,

f)
Diğerleri Memur unvanlı kadrolara,

başka
bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

Birinci
fıkra uyarınca atanmış sayılanların kadroları başka bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas edilmiş ve 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne
eklenmiş sayılır.

Bu madde
uyarınca atanmış sayılan personelin kapatılan Şeker Kurumunda geçen
hizmetleri Bakanlıkta geçmiş sayılır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı ve
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış
sayılanların kapatılan Şeker Kurumunda görev yaptıkları kadrolarda
geçirdikleri süreler ise ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı ve
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

Devir
sebebiyle teşkilat, görev, personel ve kadro hususlarında ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü
üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yetkilidir.

Bu
maddede belirtilen kadrolara atanmış sayılanların kapatılan Şeker Kurumunda
geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibarıyla yükselebilecekleri
dereceyi aşmamak şartıyla her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl
için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece
ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Söz konusu personele, iş
mevzuatına göre herhangi bir tazminat ve yıllık izin ücreti ödenmez. Bu
personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına
hak kazanacak şekilde geçmiş olan hizmet süreleri 8/6/1949
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. Ayrıca,
bu personele bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilave tediye veya
ikramiye ödenmiş olması halinde ödenen tutarların bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonraki çalışılmayan günlere tekabül eden kısmı geri
alınır.

Bu madde
kapsamında öngörülen kadrolara atanmak istemediğini bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde yazılı olarak Bakanlığa
bildirenler ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 65 yaşını
doldurmuş olanların iş sözleşmeleri tüm kanuni hakları Bakanlık tarafından
ödenmek suretiyle sona erdirilir.

Bu madde
kapsamında atanmış sayılanlardan atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımadıkları
sonradan anlaşılanların memuriyetleri sona erer ve bunların memuriyete
atanmış sayıldıkları tarih iş sözleşmesinin fesih tarihi olarak kabul
edilmek suretiyle iş sözleşmesinden doğan tüm kanuni hakları Bakanlık
tarafından ödenir.

Kapatılan
Şeker Kurumunda 4/12/2017 tarihi itibarıyla
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında
yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlar hakkında 27/6/1989 tarihli
ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümleri
uygulanır.”

MADDE 74-
(1) 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker
Kanununun;

a) 3
üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “Kurumun” ibareleri ile 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan “Kurulun” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde,

b) 3
üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında, 4 üncü maddesinin ikinci ve
dördüncü fıkralarında, 6 ncı maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarında, 11 inci maddesinin birinci, ikinci, altıncı ve
onuncu fıkralarında yer alan “Kurul” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

c) 4
üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile 11 inci maddesinin birinci,
üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Kurulca” ibareleri
“Bakanlıkça” şeklinde,

ç) 4
üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi
“Ekonomi Bakanlığının” şeklinde,

d) 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan
“Müsteşarlığa” ibareleri “Ekonomi Bakanlığına” şeklinde,

değiştirilmiştir.

(2) 4634 sayılı Kanunun 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci
maddesinin sekizinci fıkrası ve eki (1) sayılı liste yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 75- 13/6/2001
tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözleşmeli
subay ve astsubaylardan 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan isteklilerin
sözleşmeleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı/branşı için faydalı olması,
fiziki noksanlıklarını kapatabilmeleri, mensup olduğu Kuvvet Komutanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun
görülmeleri ve istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini
taşımaları şartıyla uzatılabilir.”

MADDE 76- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun adı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine
Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 77- 4733
sayılı Kanunun 1 inci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç

MADDE 1- Bu Kanunun amacı; tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının
düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye’de üretimine, iç
ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE
78-
4733
sayılı Kanuna 4/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/B
maddesi eklenmiştir.

“Görevler

MADDE 4/B- Bu
Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen görevler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
yürütülür.

a) Tütün
tohumunun taşınması, ithali ve ihracı, tütün üretimi, üretici tütünlerinin
alımı, satımı, tütünlerin işlenmesi, depolanması, iç ve dış ticareti ile
tütün fireleri, tütün işleme tesislerinin kurulması, üretim izni, proje
tadilatı, yer değişikliği, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile tüm
bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

b) Etil
alkol ve metanolün üretimi, iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması
amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim
tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması ve her
türlü devir işlemleri ile 8/6/1942 tarihli ve 4250
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun uygulanmasına
yönelik işlemlere ve bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları
yürütmek.

c) Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üretim, satış ve
sunum faaliyetlerine ilişkin izin ve yetki belgelerinin verilmesi, bu
faaliyetlere ilişkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanması, tütün ve alkol
piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda
tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması ve tüketicilerin
seçeneklerini azaltabilecek rekabet ve reklam koşullarının belirlenmesi
çalışmaları ile bu Kanun kapsamındaki ürünlerde ürün güvenliğini sağlamak
amacıyla gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği
içerisinde çalışmalar yürütmek.

d) Tütün,
tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü
ürünler konusunda analizlerin yapılması veya yaptırılmasına yönelik
çalışmaları yürütmek.

e) 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası
Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde,
görev alanına giren konularda Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak
amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası ve yabancı kuruluşlar ile
ilgili işlemleri yürütmek, bu kuruluşlarla yapılacak müzakereleri koordine
etmek ve istişarelerde bulunmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üyelik ile
ilgili çalışmaları yürütmek.

f) Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin
işlemlerini görev alanı itibarıyla incelemek ve denetlemek, yasadışı
ticareti önleyecek faaliyetleri yürütmek, gerektiğinde bu hususlarda
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, piyasalarda görülen
aksaklıklara ilişkin çalışmalar yürütmek.

g) Mamul
üretimi, satışı ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarlar ile tescil,
izin ve ruhsat bedellerini belirlemek.

Bu Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen görevler Sağlık
Bakanlığı
tarafından yürütülür.

a) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal veya
tıbbi nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin ve 7/11/1996
tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Tütün ve alkol tüketimini teşvik
edecek faaliyetleri önleyecek çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde yürütmek ve insan sağlığına zarar verebilecek maddeleri
belirlemek.

Sağlık Bakanlığı bu Kanunla kendisine
verilen görevler ile 4207 sayılı Kanunda yer alan görevlerini kısmen veya
tamamen, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan ve
sekretaryasını il sağlık müdürlüğünün yaptığı il tütün kontrol kurulları
marifetiyle de yerine getirebilir. İl tütün kontrol kurullarının çalışma
usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE
79-
4733
sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tütün üreticilerinden yapılan tütün
alımları, alım yapan firmalarca üretim yerlerindeki ticaret borsalarına
tescil ettirilir.”

MADDE
80-
4733
sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı bu Kanun kapsamında yapılan resmi kontrollerin ve verilen diğer
hizmetlerin karşılığı olmak üzere ücret alabilir. Hangi hizmet türünden ve
resmi kontrollerden ne miktarda ücret alınacağı her yıl Aralık ayında Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenir. Bu gelirler ile kapatılan
Kurumun görevlerinin ilgili idare tarafından yürütülmesi nedeniyle elde
edilecek gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.

EK MADDE 4- Mevzuatta
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
yapılan atıflar Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine
Dair Kanuna; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kuruluna yapılmış olan atıflar ilgisine göre Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yapılmış sayılır.”

MADDE
81-
4733
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılmıştır. Kapatılan Kurumun
kullanılmayan ödenekleri iptal edilmiş sayılır. Kapatılan Kurumun gerekli her türlü bütçe ve
muhasebe işlemleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir. Kapatılan Kurumca yapılan işlemler, ilgili idarelerce yeni bir
işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini korur.

Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan Kuruma ait;

a) Her türlü
taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar hiçbir işleme
gerek kalmaksızın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına,

b) Hak ve
yükümlülükler ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman
hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına,

devredilmiş sayılır. Kurumun elinde bulunan nakit ve benzeri değerler aynı
tarih itibarıyla genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

Kapatılan Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen
Hazine adına tescil edilerek tahsis amacında kullanılmak üzere Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığına tahsis edilebilir.

Kapatılan Kurum tarafından yapılmış olan
sözleşmelere, ilgili
idare halef olur. Kurumun taraf olduğu davalar ve icra takiplerinde devir
durumuna göre ilgili idare kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.

Bu madde uyarınca yapılacak devre ilişkin işlemler
harçlardan ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga
vergisinden müstesnadır.

Bu madde uyarınca yapılacak devir işlemleri bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır. İlgili bakanlıklar tarafından gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar
bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevcut düzenlemelerin uygulanmasına
devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda görev yapmakta olan personelden;

a) Başkan
Yardımcısı kadrosunda bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına,

b)
Başkanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başuzman ve Uzman
kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına,

c) Müdür
kadrosunda bulunanlar Müdür unvanlı kadrolara,

d) Basın
ve Halkla İlişkiler Müşaviri unvanlı kadroda bulunan personel Uzman
kadrosuna,

e) Uzman
Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman
Yardımcısı kadrolarına,

f) Diğerleri
mevcut kadrolarıyla aynı unvanlı kadrolara,

başka
bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

Birinci
fıkra uyarınca atanmış sayılanların kadroları başka bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas edilmiş ve 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne
eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadrolardan Bakanlık
Müşaviri, Müdür ve Uzman kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde
hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde
uyarınca atanmış sayılan personelin kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumunda geçen hizmetleri Bakanlıkta geçmiş sayılır. Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Başuzman ve Uzman kadrolarında geçen
süreler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarında; Uzman Yardımcısı
kadrolarında geçen süreler ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı
kadrolarında geçmiş sayılır.

Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni
kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin
olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek
gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve
tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili
mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders
ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas
alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret,
tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve
benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca
fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam
net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat
olarak ödenir. Atanmış
sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik
olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı
ödenmesine son verilir.

Devir sebebiyle teşkilat, görev,
personel ve kadro hususlarında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet
Personel Başkanlığının görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yetkilidir.”

MADDE 82-
(1) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü,
beşinci ve sekizinci fıkralarında, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ve
beşinci fıkrasının giriş cümlesi ile (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı)
bentlerinde yer alan “Kurumdan” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığından” şeklinde,

b) 6 ncı maddesinin dördüncü ve onbirinci fıkralarında, 8 inci maddesinin beşinci
fıkrasının (b) bendinde ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri
“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına” şeklinde,

c) 6 ncı maddesinin yedinci ve onbirinci fıkraları ile 8 inci maddesinin sekizinci
fıkrasında yer alan “Kurumun” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının” şeklinde,

ç) 6 ncı
maddesinin beşinci, yedinci ve onbirinci
fıkralarında, 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a), (l) ve (m) bentleri
ile dokuzuncu ve onikinci fıkralarında, 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde ve ek 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri ile 6 ncı
maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde,

d) 6 ncı maddesinin onbirinci
fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkralarında yer alan
“Kurumca” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

(2) 4733 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü,
4/A ve 5 inci maddeleri, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi, ek
2 nci, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü, geçici 5 inci ve
geçici 6 ncı maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 83- 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve
(IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç)
ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra
teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve
bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri,
belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal
güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve
şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste
kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu
doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat
hükümleri uygulanmaz.

2) Bu
bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu
Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte
çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu
personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık
maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni
yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden
oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet
alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan,
yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık
çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım
ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik
işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden
farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı
olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi
yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

3)
Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da
niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı
alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve
esaslar belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 84- 4734
sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında
personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları
hariç) için ihaleye çıkılmadan önce; 8/6/1984
tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı
çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden
fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi
Başkanlığından uygun görüş alması zorunludur. Uygun görüş, bu kapsamda
çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı
yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlardan biri, birkaçı veya tamamı
dikkate alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali
ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsar.”

MADDE 85- 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesinde yer
alan “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin anılan bent kapsamındaki
mal ve hizmet alımları ile” ibaresi ile geçici 17 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 86- 28/3/2002 tarihli ve 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK
MADDE 4- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye
Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmasına karar verilen Türkiye
Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ile sermayesinin
yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olmak kaydıyla 6741 sayılı Kanunun 4
üncü maddesi ve sair mevzuat çerçevesinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına
karar verilen kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya
ve/veya Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonuna ait
olmak kaydıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından
kurulacak şirket ve alt fonlara dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve
Hazine geri ödeme garantisi hususlarında bu Kanunda düzenlenen hükümlerin
uygulanmasına Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.

Bu madde
uyarınca verilen dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme
garantileri kapsamında doğacak Hazine alacakları hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

EK MADDE 5- Savunma ve güvenlik hizmetleri
sektörleri ile sınırlı olmak üzere nihai kullanıcısının genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinden olması durumunda projeyi yürüten özel bütçe
kapsamındaki kuruluşlar bu Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer
alan hükümlere tabi olmaksızın dış imkân sağlayabilir.”

MADDE 87- 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“Vakıfbank hisselerinin devri

GEÇİCİ MADDE 30- Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim
Ortaklığı hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak
üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu
hisseler için ödenecek devir bedeli karşılığında ihraç edilen kira
sertifikaları bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen
net borç kullanımı hesabına borçlanma olarak dahil edilmez. Devir bedeli
karşılığı ihraç edilen kira sertifikaları için bu Kanunda belirtilen ödenek
şartı aranmaz.

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve
Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfına ait (C) grubu hisselerin Hazineye
devredilmesi karşılığında devir bedeli olarak ihraç edilen özel tertip
Devlet iç borçlanma senetleri bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirlenen net borç kullanımı hesabına borçlanma olarak dahil
edilmez. Ayrıca, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve
Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfına ait (C) grubu hisselerin Hazineye
devredilmesi karşılığında ihraç edilen özel tertip Devlet iç borçlanma
senetleri için bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri
uygulanmaz.”

MADDE 88- 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 15 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ataması
yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler
hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan
görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için
yapılmış bütün giderleri görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı
olarak ödemek zorundadırlar.”

MADDE 89- 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 9- Bakanlık, bu Kanunun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (s) bendi kapsamında yapılacak yapım işlerine yönelik
ihaleleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde,
yılı yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21
inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre
Yüksek Planlama Kurulunca alınan karar uyarınca yapmaya veya yaptırmaya
yetkilidir.”

MADDE 90- 29/1/2004
tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

“Cazibe
Merkezleri Programı

EK MADDE
1- Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdamı,
üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını
azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı,
Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülür.

Cazibe
Merkezleri Programı kapsamında özel sektöre ait imalat sanayii
yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarına destek
sağlanabilir.

Cazibe
Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu Program kapsamındaki;

a)
Sektör, il, kapsam, yatırım konusu, uygulama süresi ve destek oranı
itibarıyla enerji desteği,

b)
Bakanlar Kurulunca kabul edilen yatırımlarda devlet yardımları hakkında
kararda yer alan destek unsurlarından bu Program için uygun görülen
destekler,

c)
Desteklere başvuru ve desteklerden yararlanma şartları,

d)
Destek uygulamasının sona erdirilmesi, desteğin geri alınması ve müeyyide
uygulanması,

e)
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki başvuruları karara bağlamak üzere
ilgili bakanlardan oluşturulacak Değerlendirme Komitesinin yapısı ve
yetkileri ile Komitenin çalışma usul ve esasları,

f)
Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin diğer konular,

ile
ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

Cazibe
Merkezleri Programı kapsamında kullandırılan kaynağın takip ve tahsil
işlemleri 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
yapılır.

Bu madde
kapsamında ihtiyaç duyulan kaynak, Ekonomi Bakanlığı bütçesinde yer alan
ödeneklerden karşılanır.

Bakanlar
Kurulu, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasında kamu kurum ve
kuruluşlarını görevlendirmeye yetkilidir.”

MADDE 91- 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı
Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık listelerde belirlenen silâhlar ile bunlara
ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca
sunulmasına, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Millî Savunma
Bakanlığınca izin verilebilir.”

MADDE
92-
26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı
bendinde yer alan “Yargıtay Birinci Başkanlığından” ibaresi “Yargıtaydan bu konuda bir karar verilmesini” şeklinde
ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3)
numaralı bende göre yapılacak istemler, ceza davalarında Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına, hukuk davalarında ise ilgili hukuk dairesine
iletilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşmazlık bulunduğuna kanaat
getirmesi durumunda ilgili ceza dairesinden bir karar verilmesini talep
eder. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak dairece bu fıkra uyarınca
verilen kararlar kesindir.”

MADDE
93-
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ret kararına”
ibaresi “Bu kararlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 94- 5271 sayılı Kanunun 129 uncu maddesine ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Elkoyma kararı veya
emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak verilmesi halinde gönderilerin
bulunduğu zarf veya paketler Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk
memurları tarafından açılabilir.

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak
bulundurulması veya el değiştirmesi (madde 174),

2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
(madde 188),

suçları.

b) 10/7/1953 tarihli ve
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun
12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

c) 21/7/1983 tarihli ve
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan suçlar.”

MADDE 95- 5271 sayılı Kanuna 140 ıncı
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 140/A maddesi eklenmiştir.

“Yönetmelik

MADDE
140/A- (1) Bu Kanunun 135 ila 140 ıncı maddelerinde
düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 96-
5271 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci fıkrasına “mazeretsiz
olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “duruşmaya gelmemesi veya” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 97- 5271
sayılı Kanunun 209 uncu maddesinin başlığında yer alan “okunması” ibaresi
“anlatılması” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “okunur” ibaresi
“anlatılır” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “okunmasına” ibaresi “anlatılmasına”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 98-
5271 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “maddede” ibaresi “maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri
hariç diğer bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 99- 5271
sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde yer alan “okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE
100-

5271 sayılı Kanunun 299 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “sanığın veya katılanın
temyiz başvurusundaki istemi üzerine veya re’sen
duruşma yoluyla yapar” ibaresi “uygun
görmesi halinde duruşma yoluyla yapabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 101-
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Ceza
infaz kurumu idaresince verilen kıyafetleri giymemek veya verilen
kıyafetlere kasten zarar vermek.”

MADDE
102-
5275 sayılı Kanunun 116 ncı
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “soruşturma evresinde
soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı
yürüten hâkim veya mahkeme tarafından,” ibareleri “ceza infaz kurumu en üst
amirinin önerisi ve Cumhuriyet başsavcılığının onayı ile” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 103- 5275
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK
MADDE 1- (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu
veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına
çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri
giymek zorundadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309 ila 312 nci maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklu ve
hükümlü olanlar badem kurusu; bu maddede belirtilen diğer suçlardan tutuklu
ve hükümlü olanlar ise gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik
(tulum) giysiler giyer. Ancak kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri bitişik
şekilde (tulum) olmayabilir. Bu madde hükümleri çocuklar ile hamile
kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile
bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu
maddede öngörülen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur. Bu madde
hükümleri söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
uygulanır.”

MADDE
104-
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı
maddesinin onikinci
fıkrasında yer alan “sağlık sebebi hariç” ibaresi “disiplin kurulları
tarafından verilen cezalar ve sağlık sebepleri hariç” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE
105
8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı
alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kurumlara devam ederken Türk
vatandaşlığını kazananlar, bulunduğu öğretim kademesinin sonuna kadar aynı
kurumda veya aynı programı uygulayan başka bir milletlerarası özel öğretim
kurumunda öğrenimlerine devam edebilirler.”

MADDE 106- 4/4/2007
tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların
Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri,
Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İkinci fıkranın (a) ve (b)
bentleri kapsamında vizelenen geçici iş
pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya
kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibarıyla
dört aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 107- 24/5/2007 tarihli ve 5668
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Yemin, temsili askerlik ve mezuniyet
törenlerine iştirak eden ziyaretçiler.”

MADDE
108-
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Terör
örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı
nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar
verilen şirketlerde, kayyımın ilk defa atandığı mali yıl ve öncesinde
yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak birinci fıkranın ilk cümlesi
kapsamında onay yükümlülüğü yoktur.”

MADDE 109- 6102 sayılı Kanunun 403 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6)
Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı nedeniyle 5271 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım
atanmasına karar verilen şirketlerde beşinci fıkra hükümleri kayyımın
görevi devam ettiği müddetçe uygulanmaz.”

MADDE 110- 10/3/2011
tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “sınır birliklerinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, gemide ve yüzer birliklerde fiilen”
ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen
sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, kanser, verem ve
akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa
yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi
yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görülen tedavi süreleri ile
terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan
personel hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin
süreleri toplamı onbeş günü aşan sözleşmeli er
adayları ile sözleşmeli erbaş ve erlere, aşan günlere isabet eden aylık
ücretleri yüzde on eksik ödenir.”

MADDE 111- 2/7/2012
tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara
İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2022”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 112-
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Hükümet, kamu
işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında;

a) 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I),
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları,
hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten
kamu kurum ve kuruluşlarında,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin %50’sinden fazlası kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olan her türlü işletme ve şirketler, 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan
sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda,

c) İl özel idareleri, belediyeler
ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, belediyelerin bağlı
kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları
şirketlerde,

çalıştırılan işçilerin
mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri
çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilir. Bu protokol hükümleri geçerlilik
süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye
olan sendikalar için bağlayıcıdır.”

MADDE 113- 6356
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I),
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri,
belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli
işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen
işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği
işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki
mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt
işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirir.

(2)
Birinci fıkra kapsamındaki işyerlerinin her biri bu Kanunun uygulanması
bakımından bağımsız bir işyeri sayılır.

(3)
Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen
işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren
işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona
erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye
uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

(4) Bu
maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümleri
uygulanmaz.”

MADDE 114- 31/1/2013
tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin
dördüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Adli Müşavirinden” ibaresi
“Genelkurmay Hukuk Hizmetleri Başkanından” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yükümlülük veya sözleşme süresi sona ermeden
Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan personel, kalan yükümlülük veya
sözleşme süresince Milli Savunma Bakanlığı ve/veya Türk Silahlı Kuvvetleri
nam ve hesabına verilen eğitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde
ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi, kurs bitirme belgesini
kullanamazlar ve bunlara bağlı olarak herhangi bir meslek icra edemezler.”

MADDE 115- 6413 sayılı Kanunun 35 inci maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin subayı

MADDE 35- (1) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan
komutanlıklar veya askeri kurum amirlikleri ile Milli Savunma Bakanlığında
bir disiplin subayı bulunur.

(2) Disiplin subayı, hukuk sınıfına mensup subaylar
arasından atanır.

(3) Hukuk sınıfına mensup subaylar arasından
atanmış disiplin subayının bulunmaması yahut görevini yapmasını engelleyici
sebeplerin bulunması halinde, disiplin subaylığı görevi atama veya
görevlendirme suretiyle diğer sınıflara mensup subaylar tarafından yapılır.
Atama yapılmaması hallerinde disiplin subayı, teşkilatında disiplin kurulu
kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile Milli Savunma Bakanı tarafından
kıtada en az bir yıl hizmet görmüş olan ve taksirli suçlar dışında bir
suçtan hükümlü bulunmayan subaylar arasından görevlendirilir.

(4) İhtiyaç duyulması halinde bir subay veya
astsubay disiplin subayı yardımcısı olarak görevlendirilebilir veya
atanabilir. Ayrıca disiplin subaylıklarında ve disiplin kurullarında yazı
işleri müdürlüğü ve tutanak kâtipliği yapmak üzere yeteri kadar personel de
görevlendirilir.

(5) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan
veya askeri kurum amiri;

a) Subay ve astsubaylar dışındaki asker kişilerle
ilgili 37 nci maddenin ikinci ve üçüncü
fıkralarındaki onay yetkisi ile 42 nci maddenin
birinci fıkrasındaki itiraz yetkisini,

b) 37 nci maddenin
dördüncü fıkrasındaki yetkisini,

hukuk
hizmetleri başkanı veya birim amirine yazılı olarak devredebilir.”

MADDE 116- 6413
sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir
suçun işlendiğinin tespit edilmesi halinde dosyanın bir suretinin ilgili
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesine,”

MADDE 117- 9/5/2013
tarihli ve 6475 sayılı Posta
Hizmetleri Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6)
Yapım ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu,
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 9/11/1983 tarihli ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri PTT ve iştirakleri hakkında
uygulanmaz.

(7) Kamu
kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri
PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında
uygulanmaz.”

MADDE 118-
6475 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)
Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul kararıyla belirlenir.
Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi,
görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma,
sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin
hususlar Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile
düzenlenir.”

MADDE 119- 6475
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Atama
işlemlerinin durumu

GEÇİCİ
MADDE 11- (1) 4/10/2013 tarihinden itibaren PTT’de
istihdam edilen personel ile 1/1/2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda
başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan
adayların atama işlemlerinin geçerliliği devam eder.”

MADDE 120-
19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık
Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 1- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında Türkiye Varlık Fonuna
aktarılan kuruluşlara ilişkin olarak 16/12/2016
tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Hazine
Müsteşarlığına tahsis edilen borç verme ödeneklerinin yılı içinde
ödeneklerle ilişkili kurumlara aktarılmak üzere Hazine Müsteşarlığınca
kullanımına devam olunur.”

MADDE 121-
8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2)
Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine
getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016
tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların
devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden
kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 122- 9/11/2016
tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı
kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlardan ihtiyaç
duyulan branşlardaki personel; kıta, kurum ve
karargâhlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla Sağlık
Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı
nam ve hesabına tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapar. İhtiyaç
duyulmayan branşlardaki personel, devredilen
personel kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde araştırma görevlisi
kadrolarına atanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisansüstü eğitim
yapmakta olan öğrenciler (yabancı öğrenciler dahil)
ile bu hakkı kazanmış olanlar eğitimlerine Üniversitede devam eder.”

MADDE 123-
10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasının dördüncü cümlesine “şirketin yönetim kurulu” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 124- 6758
sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına “bulunan pilotlar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli pilotlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE
125-
8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi
olmaksızın ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnamesinde belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde proje süresi ile sınırlı olmak üzere
sözleşmeli personel istihdam edebilir. Bu kapsamda istihdam edilen
personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.”

MADDE
126-
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK
MADDE 19- Bu maddenin
uygulanmasında;

a)
İnsansız hava aracı (İHA): Çeşitli veri linkleri ile uzaktan uçurulan,
üzerine silahlı veya silahsız faydalı yükler takılabilen, havadan ağır,
yapısal olarak rijit ve sert, manuel
veya otomatik olarak iniş ve kalkış yapabilen, sınıfı ilgili bakanlık
tarafından tescil edilen hava araçlarını,

b) İHA
uçuş ekibi: Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün
İHA uçuş ekibi olarak gösterilen kadro ve sözleşmeli personel
pozisyonlarında fiilen görev yapan ve İHA’nın
uçurulmasında görev alan İHA pilotu, İHA teknik personeli ile varsa görev
koordinatörünü/görev komutanını,

c) İHA
pilotu: Yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen eğitimleri başarıyla
tamamlayan, sertifikası ilgisine göre Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ile Emniyet Genel Müdürlüğünce usulüne göre onaylanan ve İHA’ların pilotajında fiilen görev alan personeli,

ç) İHA teknik personeli: İHA’nın
üzerine monte edilebilen veya İHA üzerinde mevcut bulunan göreve yönelik
sistemlerin uçuş sırasında kullanılması amacıyla görev yapmak üzere
yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan,
sertifikası ilgisine göre Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel
Müdürlüğünce usulüne göre onaylanan ve bu kapsamda fiilen görev alan
personeli,

d) Görev koordinatörü/görev komutanı: İHA’nın uçuşu öncesinde, esnasında veya sonrasında
göreve ilişkin birimler veya kişilerle koordinasyon kurmak amacıyla görev
yapmak üzere yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen eğitimleri başarıyla
tamamlayan, sertifikası ilgisine göre Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ile Emniyet Genel Müdürlüğünce usulüne uygun olarak onaylanan ve bu kapsamda
fiilen görev alan personeli,

e)
Hizmet yılı: 1 Eylül tarihinden başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten oniki aylık dönemi,

f) İHA
uçuş hizmet süresi: Sağlık nedenleri hariç, İHA uçuş ekibi olarak
gösterilen kadro ve sözleşmeli personel pozisyonlarında fiilen görev
yapılan toplam süreyi,

ifade
eder.

İHA uçuş
ekibine, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil)
aşağıdaki Cetvelde İHA hizmet yılları karşılığında gösterilen oranların
uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda İHA tazminatı ödenir. İHA
pilotları için Cetvelde gösterilen tazminat oranları yüzde on artırımlı
olarak uygulanır. Tazminatın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler
uygulanır. Bu şekilde ödenen tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye
tabi tutulmaz.

Bir
hizmet yılında İHA uçuş süresi üçyüz saati
geçenlere hizmet yılı sonunda en son aldığı aylık tazminat tutarı kadar
ilave tazminat ayrıca ödenir.

İHA uçuş
ekibinin bir hizmet yılında en az yüzyirmi saat
birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde tanımlanan İHA uçuş görevini yapması şarttır. Yıllık zorunlu İHA uçuş
görevini tamamlamayanların tazminatının tamamı müteakip hizmet yılı
başlangıcından itibaren kesilir. Tazminat önceki yıldan noksan kalan
sürenin tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır.

2629 sayılı
Kanun ile 3160 sayılı Kanun kapsamında tazminat ödenen personele bu maddeye
göre ayrıca ödeme yapılmaz. Ancak bu kanunlar uyarınca tazminat alan
personelin, bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde İHA uçuş ekibi
personeli olarak da görev yapması halinde, İHA tazminat oranlarının yüzde
yirmisi aynı usul ve esaslar çerçevesinde 2629 sayılı Kanun ve 3160 sayılı
Kanun uyarınca ödenmekte olan tazminatlarına ilave olarak ayrıca ödenir.

Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürütülen İHA uçuş hizmet
süreleri, birinci fıkranın (f) bendinde tanımlanan sürenin hesabında
dikkate alınır.

Bu madde kapsamındaki personel, kaza
kırım olaylarında pilotaj ve diğer idari hatalar nedeniyle meydana gelen
zararlardan tazminle sorumlu olmaz.

Hizmet
Yılı

Tazminat
Oranı (%)

Hizmet
Yılı

Tazminat
Oranı (%)

Hizmet
Yılı

Tazminat
Oranı (%)

1

50

9

58

17

74

2

51

10

60

18

76

3

52

11

62

19

78

4

53

12

64

20

80

5

54

13

66

21

82

6

55

14

68

22

84

7

56

15

70

23 ve
üzeri

86

8

57

16

72

EK MADDE 20- İl özel idareleri,
belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri,
personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci
maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın
doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda
hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi
bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete
gördürebilir.

Bu madde kapsamındaki şirketler
hakkında 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen özel şartlara ilişkin
hükümler uygulanmaz.

Bu madde
kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel
giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk
defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık
sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığının görüşleri ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu yetkilidir.

EK MADDE 21- Kamu kurum ve
kuruluşlarında istihdam edilen işçilere 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ödemeler,
rücu edilmez.”

MADDE 127- 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II),
(III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç)
ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye
ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra
teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon,
kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il
müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste
kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734
sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657
sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve
(8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b)
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu
kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya
icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum
ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden
dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak
talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı
bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,

kaydıyla,
bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idaresinin
hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında
istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların
şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara
bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara
göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav
sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların
kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c)
bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi
ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra
müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek,
bu fıkranın (ç) bendinde
öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya
devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir
sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin
ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan
sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir. Bu fıkra
kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve
takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar
lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler
tahsil edilmez ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil
edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh
sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Birinci
fıkrada yer alan 4/12/2017 tarihi itibarıyla
çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan
sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve
hizmet belgeleri esas alınır. Ancak söz konusu tarihe ilişkin olarak anılan
Kuruma yasal süresi dışında verilen belgelere dayanılarak bu madde
hükmünden yararlanılamaz. 4/12/2017 tarihi
itibarıyla çalıştırılmakta olduğu idarelerince tespit edilenlerden,
hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler bu madde
hükümlerinden yararlanabilir.

Birinci
fıkradaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde
doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları
nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla
askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Birinci
fıkrada belirtilen süreler, askerlik veya askı süresinin sona erdiği
tarihten itibaren başlar. Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci,
birinci fıkra kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi
bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği
tarihten itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder.

Sürekli
işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek
kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı
ile ihdas edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi,
bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş
işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Sözleşmeleri askıya alınanlar
ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas
edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde
hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Sürekli işçi kadrolarına
geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve
çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale
sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.
Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından
emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi
geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri
yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş
işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden
bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde
kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan,
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek
toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması
suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz.
Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi
bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş
sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce
yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi
bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini
kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son
sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona
eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde
kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan,
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek
toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Bu madde kapsamındaki idarelerde;
6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde
belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki
başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil
edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek
Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu
iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda
bulunulabilir.

Sürekli
işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım
sözleşmeleri, birinci fıkrada öngörülen geçiş işleminin yapıldığı tarih
itibarıyla feshedilmiş sayılır. Feshedilmiş sayılan sözleşmelerden, sadece
yapılan işin tutarı her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’ini
aşmayanlar için yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü
zarara karşılık her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’i ile
yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i fesih tarihindeki
fiyatlar dikkate alınarak sözleşmeyi yürüten idare tarafından, yapmış
olduğu vergi, resim, harç ve paylar dahil olmak
üzere tüm giderler ve mahrum kaldığı kâr karşılığı olmak üzere tazminat
olarak ödenir ve başkaca bir ödeme yapılmaz. Yüklenici başka bir hak
talebinde bulunamaz.

Sürekli
işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım
sözleşmelerinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların da
bulunması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlar için iş
eksilişi yapılmış sayılır. İş eksilişi yapılmış sayılan sözleşmelerde, kalan
iş kısmı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan tutar
hesaplanır. Bu tutara iş eksilişi yapılmış sayılan tarihe kadar
gerçekleştirilen iş tutarının eklenmesi ile bulunacak toplam tutarın her
türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’ini aşmaması halinde
yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık
her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşmenin
tamamlandığı tarih itibarıyla gerçekleştirilen işin toplam tutarı
arasındaki bedel farkının %5’i kabul tarihindeki fiyatlar dikkate alınarak
sözleşmeyi yürüten idare tarafından, yapmış olduğu vergi, resim, harç ve
paylar dahil olmak üzere tüm giderler ve mahrum
kaldığı kâr karşılığı olmak üzere tazminat olarak ödenir ve başkaca bir
ödeme yapılmaz. Yüklenici başka bir hak talebinde bulunamaz.

Feshedilmiş
sayılan sözleşmeler kapsamındaki işlerin tasfiye süreci hemen başlatılır ve
yapılan işlere ilişkin hakedişler, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümleri çerçevesinde en geç üç ay içinde ödenir. Hakediş tutarından sözleşmede yazılı kesintiler, varsa
yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile alınması gereken vergiler
kesilir. Bu sözleşmelere ilişkin alınan kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar, yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye, çalıştırılan
işçilere ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret
sayılan ödemelerden doğan vergi borcunun bulunmadığının anlaşılması
halinde, anılan Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri esas alınarak ivedilikle
iade edilir. Yüklenicinin bu kapsamda bir borcunun bulunması halinde, teminatlar
paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir ve varsa kalanı iade
edilir. Yüklenicinin hakedişinden, kesin
teminatından ve varsa ek kesin teminatından bu fıkra kapsamında
karşılanamayan bir borcunun bulunması halinde yedinci ve sekizinci fıkralar
uyarınca yükleniciye yapılacak tazminat ödemelerinden bu borçlara karşılık
gelen kısım mahsup edilir.

Bu
maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734
sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte
çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin
çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık
maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni
yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden
oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden
işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Hizmet alım sözleşmesi
kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde
personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak
değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı
yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri
ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

Bu
maddeye göre feshedilmiş sayılan veya iş eksilişi yapılan hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında idarelere ait işyerlerinde hizmetlerin
yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim
malzemelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu idarece
belirlenenlerin satın alınmasına veya kiralanmasına en az üç kişiden oluşan
komisyon tarafından karar verilir. 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idarelerinde oluşturulacak söz konusu
komisyonlarda bir Maliye Bakanlığı temsilcisi bulunur. Bu karara dayalı
olarak tespit edilen taşınırlar ve tüketim malzemeleri aynı komisyon
tarafından tespit edilen bedel üzerinden idarelerce satın alınabilir veya
kiralanabilir. Komisyon tarafından belirlenecek satın alma bedeli,
taşınırlar ve tüketim malzemeleri için yüklenicinin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal
defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı değerinden fazla olamaz. Komisyon,
bedel tespit ederken gerektiğinde meslek kuruluşlarından bilgi alabilir.

Şartları
taşımadığı halde bu madde hükümlerinden yararlandırıldıkları tespit
edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir.
Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden
yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel
hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları, bu madde
hükümlerinden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.

Bu
fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 21/2/2013
tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile
Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde faaliyete geçen tesislere taşınması nedeniyle faaliyetleri
sona erdirilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, bu kurum ve kuruluşların
kapatılma tarihinde birinci fıkrada belirtilen hizmet alımları kapsamında
çalıştırılmakta olanlardan 4/12/2017 tarihi itibarıyla söz konusu tesislerde
çalışanlar bu madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu fıkra kapsamındaki
işçilerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için birinci fıkrada
yer alan 4/12/2017 tarihi itibarıyla birinci fıkra
kapsamındaki idarelere ait işyerlerinde çalışıyor olmak şartı dışındaki
diğer şartlar aranır. Bu fıkra kapsamında sürekli işçi kadrolarına
geçirilecek işçiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının ihtiyaç bulunan
birimlerinde ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılan kadrolarda çalıştırılır.
Ancak bu fıkra kapsamındaki işçiler ile bu madde uyarınca
sürekli işçi kadrolarına geçirilmekle birlikte bu fıkranın yürürlüğe
girdiği tarihten sonra 6428 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
faaliyetleri sona erdirilecek olan sağlık kurum ve kuruluşlarında kapatılma
tarihi itibarıyla çalışan ve Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç fazlası olarak
belirlenen işçiler, işçi ihtiyacı bulunduğunu bildiren idarelerde ihdas,
tahsis ve vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına Devlet Personel
Başkanlığınca yerleştirilir. Bu fıkranın uygulanmasında bu maddede
öngörülen süreleri artırmaya Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık
Bakanlığı; ihtiyaç fazlası işçilerin diğer idarelere yerleştirilmesine
ilişkin hususları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının
görüşleri üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Bu madde
hükmü nedeniyle; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri
içerisinde aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin %20’sine kadar ödenek
aktarma işlemlerini yapmaya ilgili idareler, ihtiyaç olması halinde %20’yi
aşan ödenek aktarma işlemlerini yapmaya ise Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu
kapsamda merkezi yönetim bütçe kanununun (01.3) ve
(02.3) ekonomik kodlu tertiplere ödenek aktarma ve ekleme yapılmasına
ilişkin sınırlamalar getiren hükümleri 2018 yılında uygulanmaz ve Maliye
Bakanlığınca yapılacak ödenek aktarma işlemleri 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri
toplamının %20’sinin geçilmemesine ilişkin sınırın hesabında dikkate
alınmaz.

Birinci
fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir.
İhalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra
işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayılır ve
bu maddenin yayımı tarihini takip eden yılın başından başlamak üzere bir
yıl içinde talep etmesi halinde yükleniciye; işleme konu edilen sözleşmeye
ilişkin olarak noterde ödenen damga vergisi, harç ve değerli kâğıt bedeli
dışındaki masraflar sözleşmeyi imzalayan idarece, Kamu İhale Kurumu geliri
olarak alınan tutar Kamu İhale Kurumunca, ihale kararı ve sözleşmeye
ilişkin ödenen damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kâğıt
bedelleri ise tahsilatı yapan muhasebe birimi veya
vergi dairesince iade edilir. Şu kadar ki yükleniciden tahsil edilen, ihale
kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve varsa noter harçları ile
değerli kağıt bedellerinin, beyanname ile beyan
edilerek ödenmesi gereken hallerde iade için bu alacakların vergi dairesine
ödenmiş olması şartı aranır. Bu kapsamda yüklenici tarafından beyan edilen
ancak ödenmeyen damga vergilerinin tahsilinden vazgeçilir. Yükleniciden
tahsil edildiği halde ilgili vergi dairesine ödenmeyen ve yükleniciye iade
edilen tutarlar, yükleniciye iade edildiğini gösterir belgenin ibrazı
halinde vergi dairesince terkin edilir. Feshedilmiş sayılan sözleşmeler
için yüklenici başka bir hak talebinde bulunamaz. Sürekli işçi kadrolarına
geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin
süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan
personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına
dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut
sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili
mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. Ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye
devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç,
parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanır.
Bu fıkra hükümleri, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak
üzere geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki idareler ve
ihaleler bakımından kıyasen uygulanır.

Birinci
fıkra kapsamındaki idarelerin aynı fıkrada belirtilen bütçelerinden
karşılanan ve onuncu fıkra hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımının yıl boyunca devam etme şartı hariç diğer tüm
şartlarını taşıyan hizmet alımlarından; sözleşmeleri 4/12/2017
tarihi itibarıyla devam edenlerde bu tarih itibarıyla çalışanlar,
sözleşmeleri bu tarih itibarıyla devam etmeyip 2017 yılında sona erenlerde
ise sözleşme süresinin sona erdiği tarihte çalışmış olanlar, birinci
fıkrada öngörülen şartları taşımaları ve en son hizmet alım sözleşmelerinde
öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla, birinci
fıkra hükümleri çerçevesinde geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilmek
üzere başvurabilirler. Bu maddenin diğer hükümleri bu fıkra kapsamındakiler
için kıyasen uygulanır.

Bu madde
uyarınca hizmet alım sözleşmelerinin feshedilmiş veya iş eksilişi yapılmış
sayılacağı tarihten itibaren bu madde kapsamında yer alan idarelerde
birinci fıkrada belirtilen bütçelerden 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
yapılamaz.

Diğer
kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 24- İl özel
idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu
mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı
kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri
uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017
tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657
sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve
(8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b)
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu
kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya
icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce
kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş
sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi
bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat
ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı
olarak beyan etmek,

kaydıyla bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım
sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci
madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı
olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp
taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması,
şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı
ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına
itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne
geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
doksan gün içinde sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu
fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden
belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra
müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde
öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve aynı fıkrada öngörülen şartları
taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip,
ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi
statüsünde topluca işe başlatılır. Bunların istihdam süreleri hiçbir
şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Bu fıkra kapsamında feragat
edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı
veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet
ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında
yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Geçici 23 üncü maddenin ikinci,
üçüncü, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onikinci
ve onaltıncı fıkraları hükümleri bu madde
kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır.

Özel güvenlik görevlilerinden bu
madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine
de tabi olmaya devam eder.

Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş
işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden
bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde
kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan,
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek
toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması
suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz.
Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş
sözleşmesi bulunmadığından işçi statüsüne geçirildiği tarihte yürürlükte
olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş
işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu
iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki şirketlerde alt
işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan
ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu
iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları,
bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini
kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son
sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Bu madde kapsamındaki
şirketlerde; 6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci
maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun
olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için
yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini
kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son
sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda
bulunulabilir.

Bu
maddeye göre feshedilmiş sayılan veya iş eksilişi yapılan hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında idarelere ait işyerlerinde hizmetlerin
yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim
malzemelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu ilgili
şirketlerce belirlenenlerin satın alınmasına veya kiralanmasına, en az üç
kişiden oluşan komisyon tarafından karar verilir. Bu karara dayalı olarak
tespit edilen taşınırlar ve tüketim malzemeleri aynı komisyon tarafından tespit
edilen bedel üzerinden ilgili şirketlerce satın alınabilir veya
kiralanabilir. Komisyon tarafından belirlenecek satın alma bedeli,
taşınırlar ve tüketim malzemeleri için yüklenicinin 213 sayılı Kanun hükümlerine
göre tutulan yasal defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı değerinden fazla
olamaz. Komisyon, bedel tespit ederken gerektiğinde meslek kuruluşlarından
bilgi alabilir.

Bu maddenin uygulanmasında, mahalli
idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden,
niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin
tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp
toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin
alımlar da personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul
edilir.

Bu madde
uyarınca hizmet alım sözleşmelerinin feshedilmiş veya iş eksilişi yapılmış
sayılacağı tarihten itibaren bu madde kapsamında yer alan idarelerde ve söz
konusu şirketlerde, ek 20 nci madde hükümleri
saklı kalmak kaydıyla 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılamaz.

Diğer
kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 25- Geçici 23 üncü
ve geçici 24 üncü maddeler kapsamına giren hususlara ilişkin usul ve
esaslar ile bu maddelerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri
giderecek idareler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

MADDE
128-
3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Türkiye
Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı

EK MADDE
5- (1) Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak,
toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek,
şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve
diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla merkezi Ankara’da olan
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

(2)
Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Vakfın yapacağı her
türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler.

b) Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden veya
kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar.

c) Ulusal veya uluslararası fonlardan aktarılan
hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı veya şartsız bağış, irat ve
vasiyet bağışları ile ayni veya nakdi yardımlar.

ç) Vakfa ait taşınır ve taşınmazlar ile diğer
haklardan elde edilen gelirler.

d) İktisadi işletme, iştirak ve ortaklıklardan
sağlanan gelirler.

e) Diğer gelirler.

(3)
Vakıf;

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletme ve
iştirakler hariç),

b) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve
intikal vergisinden,

c) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan
faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda
düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, taşıtları dolayısıyla
motorlu taşıtlar vergisinden ve sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak
vergisinden,

muaftır.

(4) Vakfa makbuz karşılığı yapılacak hibe, bağış ve
yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum
kazancından indirilebilir.

(5) Vakfın faaliyetleri, malvarlığı, organları,
oluşumu ve görevleri ile diğer hususlar Vakıf Resmi Senedinde düzenlenir.
Vakfın kuruluşu, Vakıf Resmi Senedinin hazırlanması ve Vakfın 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu
hükümlerine göre tesciline dair işlemler Bakanlık tarafından
sonuçlandırılır. Vakıf Mütevelli Heyetinde Cumhurbaşkanı tarafından seçilen
üyeler ile Vakıf Resmi Senedinde gösterilen üyeler yer alır. Ayrıca Vakfın
kuruluş amaçları doğrultusunda şehit yakınları ve gazilere yönelik yüksek
yararlılık gösteren kişilere Cumhurbaşkanı tarafından şeref üyeliği
verilebilir.

(6) Vakıf, ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum
ve kuruluşlar ile Bakanlık tarafından denetlenir.

(7) Başbakanlık ve Bakanlık bünyesinde şehit
yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların on milyon
Türk Lirası tutarındaki kısmı Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturur. Bu
hesaplarda kalan meblağlar Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip onbeş işgünü içerisinde Vakıf hesaplarına aktarılır.

(8) Vakfın kuruluş ve faaliyet merkezi olarak
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce
uygun görülen taşınmazlar bedelsiz olarak Vakfın kullanımına tahsis edilir.
Kamu kurum ve kuruluşları taşınır ve taşınmazlarını Vakfa hibe edebilir.

(9) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 4721
sayılı Kanun, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı
Vakıflar Kanunu ve diğer mevzuat ile Vakıf Resmi Senedi hükümleri
uygulanır.”

MADDE 129- 3/6/2011
tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.

“Kadro ihdası

EK MADDE 2- (1) Ekli (6) sayılı listede yer alan
kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne
eklenmiştir.”

MADDE
130-
25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Öğretmenlerin
aylık karşılığı okutacağı dersler

EK MADDE
6- (1) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı
dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE
131-
652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ
MADDE 13- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında
yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca Hazineye veya
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmazlardan eğitim ve öğretim
kurumu olarak veya öğrenci barınma hizmeti sunmak amacıyla kullanılacak
olan binalarda, plan, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmadan, çevre
ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri veya riskli yapıların
tespiti için lisanslandırılan bürolar ya da üniversitelerin ilgili
bölümlerince Deprem Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin
mevcut binalara ilişkin gereklerinin karşılandığına dair düzenlenen teknik
rapor üzerine kurum açılış işlemleri yapılır.

(2) Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık
yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış olanların,
mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer
şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder.”

MADDE 132- 11/10/2011 tarihli ve 663
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci
maddesinin dördüncü ve onsekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İl
ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması; il sağlık müdürü, başkan, başkan
yardımcısı ve hastane müdürünün kamuda veya özel sektörde en az beş yıl,
uzman ve müdür yardımcısının en az üç yıl iş tecrübesine sahip olması
gerekir.”

“(18)
Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve
bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici
kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan
Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli
olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir.”

MADDE 133- 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer
alan “üç ayı” ibaresi “beş ayı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 134- 15/8/2017 tarihli ve 694
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (10) sayılı listede yer alan “Gençlik ve Spor
Bakanlığı” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde ve “İlçe Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürü” ibaresi “Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 135-
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

a) 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma
Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi,

b) 16/11/2000
tarihli ve 4604 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci
maddesi,

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun eki (III) sayılı cetvelde yer alan “8) Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu” sırası,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 136-
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 17 nci, 18 inci, 83 üncü, 84 üncü, 106 ncı,
112 nci ve 113 üncü maddeleri, 73 üncü maddesiyle
4634 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin son fıkrası, 126 ncı maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen ek 20 nci ve ek 21 inci maddeler ile 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrası
hariç diğer fıkraları 2/1/2018 tarihinde,

b) Diğer
hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe
girer.

MADDE
137-
Bu Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Recep
Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


Binali YILDIRIM

Başbakan


B.
BOZDAĞ M.
ŞİMŞEK F.
IŞIK R.
AKDAĞ

Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı


H. ÇAVUŞOĞLU A.
GÜL F.
B. SAYAN KAYA Ö.
ÇELİK

Başbakan
Yardımcısı Adalet
Bakanı Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği Bakanı


F.
ÖZLÜ J.
SARIEROĞLU M.
ÖZHASEKİ M.
ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre
ve Şehircilik Bakanı Dışişleri
Bakanı


N.
ZEYBEKCİ B.
ALBAYRAK O.
A. BAK A.
E. FAKIBABA

Ekonomi
Bakanı Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik
ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı


B.
TÜFENKCİ S.
SOYLU L.
ELVAN N.
KURTULMUŞ

Gümrük ve
Ticaret Bakanı İçişleri
Bakanı Kalkınma
Bakanı Kültür
ve Turizm Bakanı


N.
AĞBAL İ.
YILMAZ N.
CANİKLİ

Maliye
Bakanı Millî
Eğitim Bakanı Millî
Savunma Bakanı


V.
EROĞLU A.
DEMİRCAN A.
ARSLAN

Orman
ve Su İşleri Bakanı Sağlık
Bakanı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI:
MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARINSINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1

2

2

TOPLAM

2

2(2) SAYILI LİSTE

KURUMU: DANIŞTAY

TEŞKİLATI:
MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(MESLEK MENSUPLARI)UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

TOPLAMI

Üye

1

16

16

TOPLAM

16

16(3) SAYILI LİSTE

KURUMU: YAITAY

TEŞKİLATI:
MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(MESLEK MENSUPLARI)UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

TOPLAMI

Üye

1

100

100

TOPLAM

100

100(4) SAYILI
LİSTE

KURUMU: ADALET
BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ


İPTAL EDİLEN KADROLARIN
SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAMI

GİH

İnsan Hakları Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

4

4

TOPLAM

5

5(5) SAYILI
LİSTE

KURUMU: ADALET
BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ


İHDAS EDİLEN
KADROLARIN

(MESLEK
MENSUPLARI)
UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAMI

İnsan Hakları Dairesi Başkanı

1

1

1

Daire Başkanı

1

4

4

TOPLAM

5

5(6) SAYILI
LİSTE

KURUMU: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARINSINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Daire Başkanı

1

6

6

TOPLAM

6

6
(I) SAYILI LİSTE

SIRA NO

İDARE ADI

1

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı

3

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı

4

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme
Yardımlaşma Sandığı

5

Kalkınma Ajansları

6

Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları

7

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO
POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

8

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

9

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlükleri

10

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

11

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Başkanlığı

12

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Kaynak

Bir cevap yazın