Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL
ÇALIŞTIRILMASINA

DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA
ÇALIŞTIRILMAKTA

OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA
MAHALLİ İDARE

ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN
375 SAYILI

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24
ÜNCÜ

MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR

USUL VE ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,
Dayanak

Amaç ve
kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 20/11/2017 tarihli ve 696
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü
maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler
tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare
şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve
kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 –
(1) Bu Usul ve Esaslar, 696 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 25 inci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici 23 üncü
Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kurum ve
bütçeler itibarıyla kapsamın belirlenmesi

MADDE 3 –
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi
kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşların, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek (I) sayılı listede yer
alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından
çalıştırılması,

b) (a) bendinde sayılan idarelerin personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine ilişkin ödemelerinin;
merkezi yönetim bütçesinden, sosyal güvenlik kurumu bütçesinden, fon ve
kefalet sandığı bütçesinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
bütçesinden, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesinden, döner
sermaye bütçesinden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı
listede yer alan diğer idareler için kendi bütçelerinden karşılanmış
olması,

gerekir.

(2) İdarelerin yurtdışı teşkilatlarına yönelik
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri bu kapsamda
değerlendirilmez.

(3) Sosyal tesis gelirleri gibi yukarıda belirtilen
bütçeler dışındaki kaynaklardan karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer
mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulur.

(4) Kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu ile Şeker Kurumunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlar hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından bu Usul ve Esaslar uygulanır.

Hizmet
alımı sözleşmesi açısından kapsamın belirlenmesi

MADDE 4 –
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi
kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin anılan maddenin onuncu
fıkrasında tanımlanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmesi olması gerekir.

(2) Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler
uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale
dokümanında belirlenmiş olması,

b) Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının
idare için kullanılması,

c) Yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmının asgari
işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik
giderinden oluşması,

ç) Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği
süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

(3) Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği
birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde, personel
çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden her bir hizmet türü için ayrı
ayrı değerlendirme yapılır. Örneğin, bir hizmet alımında malzemeli yemek ve
temizlik işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, malzemeli yemek ve
temizlik işleri birinci fıkradaki kriterler bakımından ayrı ayrı
değerlendirilir.

(4) Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim
sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

(5) Sürekli işçi kadrolarına geçirilmede dayanak
alınan ihalenin, geçici 23 üncü maddedeki düzenlemeler ile bu Usul ve
Esaslar çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup
olmadığının belirlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk idarelere
aittir.

(6) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan “diğer
mevzuattaki hükümler” ibaresinden; kapsamda yer alan idarelerin belirlenen
bütçelerden, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve diğer kanunlarla 4734
sayılı Kanundan istisna tutulan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirdiği
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları anlaşılır.

(7)
Kapsamdaki idarelerin belirlenen bütçelerden, 4734 sayılı Kanun ve diğer
mevzuattaki hükümler uyarınca doğrudan temin yoluyla yapılan personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri de bu Usul ve Esaslar kapsamında
değerlendirilir.

(8) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan %70 oranı
yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanır, sözleşmenin uygulanması aşamasında
iş artışı, iş eksilişi ve fiyat farkı gibi uygulamalardan kaynaklanan artış
ve eksilişler bu hesaplamada dikkate alınmaz.

Hak
sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi

MADDE 5 –
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi
kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için bu Usul ve
Esasların 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen idarelerin söz konusu
bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak
gerekir.

(2) Kapsama giren işçilerin madde ile tanınan
sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabilmesi için aşağıdaki
nitelikleri de taşımaları gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak
idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat
edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum
ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden
dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde
ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak
talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı
bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan
etmek.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum
(doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş
sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar
da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş
süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren
başlar.

(4) Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci,
düzenlemenin kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi
bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği
tarihten itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder ve bu Usul ve
Esaslarda yer alan hükümlere göre idarelerce tamamlanır.

Sürekli
işçi kadrosuna geçirilme süreci

MADDE 6 –
(1) Kapsama giren kamu
idarelerinde sürecin sağlıklı işletilebilmesi ve öngörülen sürelerde işlemlerin
tamamlanabilmesi açısından mutlak olmamak, süreçler arasında geçişkenlik
olabileceğini kabul etmek ve idareler açısından yol gösterici mahiyette
olmak kaydıyla aşağıdaki takvime benzer bir çalışma periyodu belirlenir.

Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli

MADDE 7 –
(1) Kapsamda olanlardan
istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi
de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı
birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak
başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan
başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvuru
sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve
sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için
23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını
doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra
olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile
engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç
tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce
idareye ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr
adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak
tespit edilebilir.

(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde
14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak
başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle
arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara’da bulunan
idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer
idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca
istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin
bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv
araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit
komisyonunca yapılır.

Tespit
komisyonu

MADDE 8 –
(1) Başvuranların şartları taşıyıp
taşımadıklarının tespiti ile bu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması
amacıyla kapsamdaki idarelerin bünyesinde, duyulacak ihtiyaca göre,
bakanlık merkez teşkilatlarında ilgili bakanın, diğer idarelerin merkez
teşkilatlarında üst yöneticinin, taşra teşkilatı il kuruluşlarında valinin,
taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde ise bölge müdürünün onayı ile merkez
teşkilatlarında üst yöneticinin yardımcısının, üniversitelerde genel
sekreterin, taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürünün başkanlığında en
az üç kişiden oluşan tespit komisyonları teşkil edilir. Aynı usulle iki
yedek üye de belirlenir. Gerekmesi halinde ilgili bakanın onayı ile farklı
düzey ve şekilde tespit komisyonları oluşturulabilir.

(2) Tespit komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.

(3) Tespit komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış
olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev
alamazlar.

(4) Tespit komisyonunun çalışmaları için aralarında
idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilir.

İnceleme
kriterleri

MADDE 9 –
(1) Başvuruları alan birimler,
başvuruları derhal tespit komisyonuna intikal ettirir. Tespit komisyonu
başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceler.

(2) Ön incelemede, başvuru formunun tam ve eksiksiz
şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara
uygun olup olmadığı, usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı
incelenir.

(3) Esas incelemede, yetkili EKAP kullanıcısı
tarafından altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek;

a) İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun
hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı
sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol
edilir. Ayrıca idare kayıtlarından da teyit edilir.

b) İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet
sözleşmesi kapsamında o işyerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıp
çalışmadığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

Ancak altisveren.gov.tr internet sayfasında yer
almayan hizmet alım ihalelerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımı ile diğer hizmet alımlarının birlikte yapıldığı hizmet alım
ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı hususu
idarelerce değerlendirilir. Bu durumda, 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışan
işçi listesi, altisveren.gov.tr internet sayfasına işyeri sicil numarası
girilmek suretiyle kontrol edilir. İşçinin bu tarih itibarıyla bu işyerinde
çalıştığının tespit edilmesi halinde hizmet alımı suretiyle personel
çalıştırılması tanımına uygun istihdam edilip edilmediği değerlendirilerek
karar verilir. Tereddüt olması halinde tespit komisyonu tarafından söz
konusu hizmet alımının, bu Usul ve Esaslarda belirtilen personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığı detaylı olarak incelenip
araştırılır, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğunun
belirlenmesi halinde gerekçeleri tutanak altına alınır.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendine ilişkin olarak
Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilen belgeler bu tespitte
dikkate alınmaz. Ayrıca, idarelerince 4/12/2017 tarihi itibarıyla
çalıştırılmakta olduğu tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra
işten ayrılış bildirgesi verilenler de bentte aranan çalışma şartını
sağlıyor kabul edilir.

(5) Tespit komisyonu, bütün başvuruların bitmesi
beklenmeksizin inceleme işlemine başlar ve ilgililer hakkında ön inceleme
ve esas incelemeyi öngörülen süre içerisinde sonuçlandırır.

(6) Bu madde kapsamında yapılan işlemler kayıt
altına alınarak ayrıca çıktıları ilgili idare tarafından muhafaza edilir.

İlan

MADDE 10
(1) İnceleme neticesinde
şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları
teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri
birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir
ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine
geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

(2) İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve sınava
alınmazlar. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

Tespit
komisyonu kararına itiraz ve süresi

MADDE 11
(1) Tespit komisyonu kararına
göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren
öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak
itirazda bulunabilir.

(2) İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit
komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen
süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ
edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

Nihai
olarak sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi

MADDE 12
(1) İtiraz edilmemesi ya da
itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara
ait liste kesinleşir.

Sınav
kurulunun teşkili

MADDE 13
(1) Hak sahibi işçilerin sürekli
işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav
sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması
amacıyla kapsamdaki idarelerin bünyesinde, duyulacak ihtiyaca göre bakanlık
merkez teşkilatlarında ilgili bakanın, diğer idarelerin merkez teşkilatlarında
üst yöneticinin, taşra teşkilatı il kuruluşlarında valinin, taşra teşkilatı
bölge müdürlüklerinde ise bölge müdürünün onayı ile merkez teşkilatında üst
yönetici yardımcısının, üniversitelerde genel sekreter yardımcısının, taşra
teşkilatlarında bölge veya il müdürü yardımcısının başkanlığında en az üç
kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Aynı usulle iki yedek üye de
belirlenir. Gerekmesi halinde ilgili bakanın onayı ile farklı düzey ve
şekilde sınav kurulları oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulu üyeleri kendilerinin, boşanmış
olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev
alamazlar.

(3) Sınava ilişkin sekretarya işleri ilgili
idarenin insan kaynakları birimince yürütülür.

Sınavın
gerçekleştirilmesi ve ilanı

MADDE 14
(1) Hak sahibi işçilerin sürekli
işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca
sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü,
sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi
bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi
tarafından belirlenir. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar
dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi
mümkündür.

(2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin
bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan
tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği
konulardan seçilir. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden
değerlendirilir ve tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az
elli puan almak şarttır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar
“başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilir.

(4) Sınavın
yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi
kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması,
sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

(5) Sınavda
başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi
internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere
ayrıca tebligat yapılmaz.

(6) Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların
iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları
vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun
olarak sınav kurulu tarafından hazırlanır.

Sınav
sonuçlarına itiraz

MADDE 15
(1) Sınavlarda başarılı
olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini
de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(2) İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal
ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde
karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz
üzerine verilen kararlar kesindir.

İşçi
kadrosuna geçirilme

MADDE 16
(1) Sınavlarda başarılı olanlar;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler
uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak
idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de
yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik
tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından
mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan
belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı
veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini,
ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan
dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce
kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu
gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip
dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya
onaylı suretini idareye ibraz etmek,

b) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum
ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden
dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde
ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak
talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair
örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek,

kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini
müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği
bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli
işçi kadrolarına her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla topluca
geçirilir.

(2) Bu şekilde sürekli işçi kadrosuna
geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük
aylığını kazanma tarihini geçemez.

(3) Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları
taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin
istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde
hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan
ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları geçici
23 üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.

Belgelerin
saklanması

MADDE 17
(1) Atama sürecine ilişkin
belgeler ile kapsama dahil idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştıkları dönemlere ilişkin bilgi ve
belgeler işçi kadrolarına atananların her biri için açılacak özlük ve sicil
dosyasında saklanır.

Kadroların
ihdası, vizesi, iptali ve bildirimi

MADDE 18
(1) Sürekli işçi kadrolarına
geçirileceklerin kadroları, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe
(üniversitelerde giderleri öz gelirlerden karşılananlar aynı şekilde bu öz
gelirlerden karşılanmak kaydıyla), teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına
başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih
itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılır.

(2) İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi,
bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş
işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

(3) Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde
bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilmiş sayılan
sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır ve buna ilişkin bilgiler 15
gün içerisinde DPB E-Uygulama üzerinden bildirilir.

Geçici
işçi pozisyonlarına geçiş

MADDE 19
(1) Bu Usul ve Esasların 3 üncü
maddesinde belirtilen idarelerin aynı maddede belirtilen bütçelerinden
karşılanan ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının “yıl boyunca
devam etme şartı” hariç diğer tüm şartlarını taşıyan hizmet alım
sözleşmelerinden; 4/12/2017 tarihi itibarıyla devam edenlerden bu tarih
itibarıyla çalışanlar ile 2017 yılı içerisinde 4/12/2017 tarihinden önce
sona ermiş olanlarda sözleşmenin süresinin sona erdiği tarihte çalışmış
olanlar, bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde aranan şartları taşımaları
ve en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma
süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici işçi pozisyonlarında istihdam
edilmek üzere başvurabilirler.

(2) Sürekli işçi kadrolarına atanacaklarda aranan
şartlara ve bunların geçiş sürecine ilişkin hükümler geçici işçi olarak
istihdam edilmek üzere başvuranlar hakkında da aynen uygulanır.

(3) Geçici işçi olarak istihdam edilecek personel;
en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma sürelerini
aşmamak kaydıyla, 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde
istihdam edilmeye devam olunur. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde
bulunanların pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir sebeple boşalan
pozisyonlar iptal edilir.

Sağlık
Bakanlığındaki kamu özel işbirliği kapsamındaki tesislere ilişkin hükümler

MADDE 20
(1) 6428 sayılı Sağlık
Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi
ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyete geçen
tesislere taşınması nedeniyle faaliyetleri sona erdirilen sağlık kurum ve
kuruluşlarında, bu kurum ve kuruluşların kapatılma tarihinde personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılmakta
olanlardan 4/12/2017 tarihi itibarıyla kamu özel iş birliği modeli ile
işletilen tesislerde çalıştırılanlar bu Usul ve Esaslarda sürekli işçi
kadrolarına geçirilme açısından öngörülen şartları taşımaları kaydıyla aynı
hükümlerden yararlandırılarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinde ihdas
ve vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

(2) Bu işçiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kurumlarının aynı il içerisinde ihtiyaç duyulan birimlerinde, aynı ilde ihtiyaç
bulunmaması halinde ise ilgilinin talebi doğrultusunda Bakanlığın uygun
gördüğü başka bir ilin ihtiyacı olan birimine kadrosuyla birlikte
geçirilebilir.

(3) Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden 2/1/2018
tarihinden sonra 6428 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyetleri sona
erdirilen sağlık kurum ve kuruluşlarında kapatılma tarihi itibarıyla
çalışanlar; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının aynı il içerisinde
ihtiyaç olan birimlerine, aynı ilde ihtiyaç bulunmaması halinde ise
ilgilinin talebi doğrultusunda Bakanlığın uygun gördüğü başka bir ilin
ihtiyacı olan birimlerine kadrosuyla birlikte geçirilebilir.

(4) Bu madde kapsamına giren işçilerden bir
kısmının ya da tamamının Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç fazlası personel
olarak belirlenmesi halinde;

a) İdarelerin, ihtiyaç fazlası işçilerin bulunduğu
ilde veya ilgilinin talebi doğrultusunda bir başka ilde bu kapsamda işçi
ihtiyacının bulunması ve Devlet Personel Başkanlığından yer ve sayı olarak
işçi talebinde bulunması,

b) Sağlık Bakanlığınca bu talebe uygun sayıda
ihtiyaç fazlası işçinin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

kaydıyla ihtiyaç fazlası işçiler Devlet Personel
Başkanlığı tarafından ihtiyaç talebinde bulunan idarelerde ihdas, tahsis ve
vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına yerleştirilir. Sağlık
Bakanlığınca, sürekli işçi ihtiyacı bulunan idarelere nakledilmek üzere
Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ihtiyaç fazlası işçilerin
belirlenmesinde, sigortalı hizmet süresi az olan; hizmet süresinin eşitliği
halinde ise yaşı küçük olan işçiye öncelik verilir.

(5) Bu işçiler, yerleştirilme işleminin kendilerine
tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görev yerlerinde
işe başlamak zorundadır.

(6) Bu madde kapsamındaki işçilerden diğer
idarelere geçirilenler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23
üncü maddesi hükümlerine tabi olmaya devam ederler.

Sürekli
işçi kadrolarına geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının
belirlenmesi

MADDE 21
(1) Sürekli işçi kadrolarına
geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda
kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları,
bu Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen idarelerde geçişten önce
alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara
bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar
bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali
ve sosyal haklardan fazla olamaz.

(2) Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden;
geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği
tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu
işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya
devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu Usul ve Esasların 3
üncü maddesinde belirtilen idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan,
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek
toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren
işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki
idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem
Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş
sözleşmesine göre belirlenir.

(3) Bu Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde
belirtilen idarelerde; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun geçici 7
nci maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun
olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için
yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini
kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son
sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki
başvurusunda bulunulabilir.

İdarelerce
ihtiyaç duyulan taşınırlar ile tüketim malzemeleri

MADDE 22
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 23 üncü maddesine göre feshedilmiş sayılan veya iş
eksilişi yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında idarelere ait iş
yerlerinde hizmetlerin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar
ile tüketim malzemelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu
idarece belirlenenlerin satın alınmasına veya kiralanmasına en az üç
kişiden oluşan komisyon tarafından karar verilir. Komisyonda, malzemenin
niteliğine göre konusunda uzman personel ilgili idarenin harcama
yetkilisi/birim yetkilisi tarafından görevlendirilir.

(2) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idarelerinde oluşturulacak söz konusu komisyonlarda
bir Maliye Bakanlığı temsilcisi bulundurulur. Komisyonlarda görev yapacak
Maliye Bakanlığı temsilcileri, idarenin bulunduğu ildeki Defterdarlık
tarafından belirlenir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı temsilcisi birden fazla
idarenin işlemlerinde görevlendirilebilir.
Gerekli olması halinde idareler birden fazla komisyon oluşturabilir.

(3) Komisyon tarafından, hizmetlerin yürütülmesi
için gerekli taşınırlar ile tüketim malzemelerinin tespiti yapılır.
Taşınırlardan kullanılabilir olan ve idarece ihtiyaç duyulanların satın
alınması ya da kiralanması hususu değerlendirilir. Bu çerçevede, tüketim
malzemeleri satın alınabilir; taşınırlar için ise hizmette geçici veya
sürekli kullanıldığına bakılmaksızın satın alma veya kiralama yoluna
gidilebilir.

(4) Tespiti
yapılan taşınırlar ile tüketim malzemelerinden satın alınmasına karar
verilenlerin komisyon tarafından rayiç değeri belirlenir. Satın alma bedeli
hiçbir şekilde taşınırlar ve tüketim malzemeleri için yüklenicinin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal
defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı değerinden fazla olamaz. Komisyon,
değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları,
ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı ve tüketim
malzemesini satın alan idarelerden veya piyasa fiyat araştırması
sonuçlarından yararlanabilir.

(5) Satın alınan taşınırlar, komisyonca
belirlenecek bedele istinaden ilgili firmadan alınacak faturaya göre taşınır
işlem fişi düzenlenerek idarenin kayıtlarına alınır. Kiralanacak taşınırlar
idarece takip edilir.

Ödenek
aktarma işlemleri

MADDE 23
(1) 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen hükümler nedeniyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
bütçeleri içerisinde yapılması gereken ödenek aktarma işlemlerinde; aktarma
yapılacak tertibin başlangıç ödeneğinin %20’sini geçmeyen ödenek aktarma
işlemleri ilgili idarelerce, ihtiyaç olması halinde %20’yi aşan ödenek
aktarma işlemleri ise Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılır.

(2) 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, işçilere yapılan personel
gideri mahiyetindeki ödemelerin bütçeleştirildiği (01.3) ve (02.3) ekonomik
kodlu tertiplere ilişkin yapılacak ödenek aktarmaları toplu iş
sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri,
asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek
ihtiyaçları ile söz konusu ekonomik kodlu tertiplerin kendi aralarında
yapılacak bütçe işlemleriyle sınırlandırılmıştır. 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen hükümler nedeniyle 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında bütçelenen ödeneklerin
(01.3) ve (02.3) ekonomik kodlu tertiplere aktarılmasında ve ihtiyaç olması
halinde yapılacak ödenek eklemelerinde anılan Bütçe Kanununun 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamalar uygulanmaz.

(3) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 21 inci maddesinde Maliye Bakanlığınca yapılacak kurum içi
aktarma işlemleri ilgili kurumun başlangıç ödenekleri toplamının %20’si ile
sınırlandırılmıştır. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi
ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler nedeniyle Maliye
Bakanlığınca yapılacak ödenek aktarma işlemleri anılan sınır içerisinde
değerlendirilmez.

Feshedilen
sözleşmeler nedeniyle ödenecek tazminatlar

MADDE 24
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası, tamamen personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan sözleşmelerin,
sürekli işçi kadrosuna geçiş nedeniyle feshedilmesi halinde yüklenicilere
ödenecek tazminat tutarının hesabına ilişkin hükümleri içerir. Buna göre;

a) Söz konusu fıkraya göre feshedilmiş sayılan
sözleşmelerde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin % 80’ini aşan
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir tazminat
ödenmez.

b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında
dikkate alınmaz.

c) Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan
iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli
olarak dikkate alınır.

ç) Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu
kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

d) Anılan fıkranın uygulanmasına ilişkin örnek
aşağıda yer almaktadır.

Örnek: Sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının sürekli işçi kadrolarına
geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 30’u tamamlanmıştır. İş artışı
ve iş eksilişi bulunmamaktadır. Ödenecek tazminat aşağıdaki şekilde
hesaplanır.

Ödenecek tazminat tutarı: [(Sözleşme bedeli x 0,80) – Tamamlanan iş
tutarı] x 0,05

Ödenecek tazminat tutarı: [(100.000 x 0,80) – 30.000] x 0,05 =
2.500 Türk Lirası

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici
23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, aynı ihale sözleşmesi kapsamında
hem personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı hem de personel çalıştırılmasına
dayalı olmayan hizmet alımının bulunması halinde sürekli işçi kadrolarına
geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla personel çalıştırılmasına dayalı
olan kısımlar için iş eksilişi yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir. Buna
göre:

a) Bu sözleşmelerde, geçiş işleminin yapıldığı
tarih itibarıyla kalan iş kısmı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı
olmayan tutar hesaplanır. Hesaplanan tutara, geçiş işleminin yapıldığı
tarihe kadar gerçekleştirilen iş tutarının eklenmesi ile bulunacak toplam
tutarın, sözleşme bedelinin %80’ini aşmaması halinde yükleniciye, personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların tamamlanacağı tarih itibarıyla
yapılacak tazminat ödemesi aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde
gerçekleştirilir.

b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında
dikkate alınmaz.

c) Geçiş
işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri
sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınır.

ç) Bu fıkraya göre hesaplanacak tazminat dışında
yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

d) Bu kapsamda tazminat ödenmesi için personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan kısmın sona ermesi beklenir.

Örnek: Malzemeli yemek ve temizlik işlerinin bir
arada alındığı bir sözleşmede personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
niteliği taşıyan temizlik işine ilişkin kısım 60.000 Türk Lirası, personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek işine ilişkin kısım ise
40.000 Türk Lirası ve toplam sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan sözleşmenin
sürekli işçi kadrolarına geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 20’si
tamamlanmıştır. % 20’si gerçekleşen iş tutarının 14.000 Türk Lirasının
personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımdan, 6.000 Türk Lirasının ise
personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımdan kaynaklandığı tespit
edilmiştir.

Ödenecek tazminat tutarı: [(Sözleşme bedeli x 0,80) – (Yapılan
toplam iş tutarı + Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan iş
tutarı)] x 0,05

Yapılan toplam iş tutarı: (100.000 x 0,20) = 20.000
Türk Lirası

Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan
iş tutarı: (40.000 – 6.000) = 34.000 Türk Lirası

Ödenecek tazminat tutarı: [(100.000 x 0,80) – (20.000 + 34.000)] x
0,05 = 26.000 x 0,05 = 1.300 Türk Lirası

Feshedilmiş
sayılan sözleşmelerin tasfiyesi

MADDE 25
(1) Tamamen personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri geçiş tarihi itibarıyla
feshedilmiş sayılır ve tasfiye süreci hemen başlatılır. Tasfiye sürecinde,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin
dokuzuncu fıkrası hükümleri uygulanır.

Süreci
devam eden ihaleler ile işe başlanmamış sözleşmelerin durumu

MADDE 26
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin on beşinci fıkrasında, madde
kapsamındaki işlerde süreci devam eden ihalelerin iptal edileceği hükmü yer
aldığından söz konusu hüküm gereğince anılan madde kapsamındaki idarelerin
24/12/2017 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış olan ihaleleri iptal
edilir. Bu kapsamdaki ihalelerin iptali için 4734 sayılı Kanun çerçevesinde
şikayet ve itirazen şikayet başvurularının sonuçlandırılması beklenmez.

(2) İhalesi yapılarak 24/12/2017 tarihi ve bu
tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış sözleşmeler feshedilmiş
sayılır ve yüklenicilere anılan fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde
ödeme gerçekleştirilir. Fıkrada öngörülen ödeme dışında yükleniciye bu
kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

Sözleşme
süresinin sona ermesi nedeniyle geçiş işlemi tamamlanıncaya kadar
ihtiyaçların karşılanması

MADDE 27
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin on beşinci fıkrasında; sürekli işçi
kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım
sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi
halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel
çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresinin başka bir işleme gerek
kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi
yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılacağı, ancak, mevcut
yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadar ki
süreye ilişkin ihtiyacın, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734
sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanacağı
hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme göre;

a) Mevcut sözleşme koşulları çerçevesinde aynı
yüklenici ile sözleşme, geçiş işlemlerinin tamamlanmasına kadar uzamış
sayılır.

b) Mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam
edilememesi halinde geçiş işlemine kadar ki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal
limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine
göre doğrudan temin suretiyle karşılanır.
Bu yöntem ile ihtiyacın giderilmesi halinde, sona eren sözleşme
kapsamında çalıştırılan işçilerde, işçi sayısında, ücret ve pozisyonlarında
değişikliğe gidilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici 24 üncü
Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kurum
itibarıyla kapsamın belirlenmesi

MADDE 28
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme
hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı
kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare
birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat
hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir.

(2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi
ibaresinden, birinci fırkada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.

Hizmet
alım sözleşmesi açısından kapsamın belirlenmesi

MADDE 29
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne
geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alım sözleşmesinin bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde
belirtilen nitelikte personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin
sözleşme olması gerekir.

(2) Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden
yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve
haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı;

a) Park ve bahçe bakım ve onarımı işlerine,

b) Çöp toplama işlerine,

c) Cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik
işlerine,

ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımı olarak kabul edilir.

(3) Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği
birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde, personel
çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden her bir hizmet türü için ayrı
ayrı değerlendirme yapılır. Örneğin, bir hizmet alımında malzemeli yemek ve
temizlik işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, malzemeli yemek ve temizlik
işleri birinci fıkradaki kriterler bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

(4) Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim
sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

(5) İşçi statüsüne geçirilmede dayanak alınan
ihalenin, geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerdeki düzenlemeler ile bu Usul
ve Esaslar çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup
olmadığının belirlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk idarelere
veya idarelerin şirketlerine aittir.

(6) Bu Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer
alan “diğer mevzuat hükümleri” ibaresinden; kapsamda yer alan idarelerin
veya idarelerin şirketlerinin, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve diğer
kanunlarla 4734 sayılı Kanundan istisna tutulan düzenlemeler kapsamında
gerçekleştirdiği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları anlaşılır.

(7) Kapsamdaki idarelerin veya idarelerin
şirketlerinin, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca
doğrudan temin yoluyla yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımları da bu Usul ve Esaslar kapsamındadır.

Hak
sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi

MADDE 30
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan ve bu Usul ve
Esasların 28 inci maddesinde ifade edilen şirketlerden birinde işçi
statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için idarede veya idarenin
şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak gerekir.

(2) Kapsama giren işçilerin, idarenin şirketlerinde
işçi statüsüne geçiş hakkından yararlanabilmesi için aşağıdaki nitelikleri
de taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak
idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları davalardan ve/veya icra
takiplerinden feragat edeceğine dair idareye veya idarenin şirketine yazılı
beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare veya idarenin şirketi ile
daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı
iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen
geçici 24 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idareden veya idarenin
şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından
feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini
idareye veya idarenin şirketine yazılı olarak beyan etmek.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum
(doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş
sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar
da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş
süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren
başlar.

(4) İşçi statüsüne geçirilme süreci, düzenlemenin
kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi bir
aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten
itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder ve bu Usul ve Esaslarda yer
alan hükümlere göre idarelerce veya idarelerin şirketlerince tamamlanır.

İşçi
statüsüne geçirilme süreci

MADDE 31
(1) Kapsama giren idarelerde
veya idarelerin şirketlerinde sürecin sağlıklı işletilebilmesi ve kanunda
öngörülen sürelerde işlemlerin tamamlanabilmesi açısından mutlak olmamak,
süreçler arasında geçişkenlik olabileceğini kabul etmek ve idareler veya
idarelerin şirketleri açısından yol gösterici mahiyette olmak kaydıyla aşağıdaki
takvime benzer bir çalışma periyodu belirlenir.

Başvuruda
istenen belgeler, başvuru şekli

MADDE 32
(1) Kapsamda olanlardan
istekliler, Ek-2 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi
de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar hizmet alım
sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine, bu nitelikte bir
şirket bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete işçi
statüsüne geçirilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır.
Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvuru
sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve
sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için
23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını
doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra
olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile
engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık
başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir
sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi statüsüne geçirilmeden önce idareye
veya idarenin şirketine ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi;
www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde
14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun
olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak
suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenir.
Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik
esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda
elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.

Tespit
komisyonu

MADDE 33
(1) Başvuranların şartları
taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla idarenin atamaya yetkili amirinin
veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin ya da bunların
görevlendireceği kişinin başkanlığında, biri valinin görevlendireceği üye
olmak üzere, diğer üyeleri atamaya yetkili amirin ya da idarenin şirketinin
en üst yöneticisinin belirlediği en az üç kişiden oluşan tespit komisyonu
teşkil edilir. Ayrıca vali tarafından bir yedek üye, atamaya yetkili amir
veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından da bir yedek üye
belirlenir.

(2) Tespit komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.

(3) Tespit komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış
olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev
alamazlar.

(4) Tespit komisyonunun çalışmaları için aralarında
idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilir.

İnceleme
kriterleri

MADDE 34
(1) Başvuruları alan birimler,
başvuruları derhal tespit komisyonuna intikal ettirir. Tespit komisyonu başvuruları
ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceler.

(2) Ön incelemede, başvuru formunun tam ve eksiksiz
şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara
uygun olup olmadığı ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı
incelenir.

(3) Esas incelemede, yetkili EKAP kullanıcısı
tarafından altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek;

a) İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun
hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı
sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol
edilir. Ayrıca idarenin veya idarenin şirketinin kayıtlarından da teyit
edilir.

b) İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet
sözleşmesi kapsamında o işyerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıp çalışmadığı
hususu Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

Ancak altisveren.gov.tr internet sayfasında yer
almayan hizmet alım ihalelerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımı ile diğer hizmet alımlarının birlikte yapıldığı hizmet alım
ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı hususu idarece
veya idarenin şirketince değerlendirilir. Bu durumda, 4/12/2017 tarihi
itibarıyla çalışan işçi listesi, altisveren.gov.tr internet sayfasına
işyeri sicil numarası girilmek suretiyle kontrol edilir. İşçinin bu tarih
itibarıyla bu işyerinde çalıştığının tespit edilmesi halinde hizmet alımı
suretiyle personel çalıştırılması tanımına uygun istihdam edilip edilmediği
değerlendirilerek karar verilir. Tereddüt olması halinde tespit komisyonu
tarafından söz konusu hizmet alımının, bu Usul ve Esaslarda belirtilen
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığı detaylı olarak
incelenip araştırılır, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
olduğunun belirlenmesi halinde gerekçeleri tutanak altına alınır.

(4) Üçüncü
fıkranın (b) bendine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi
dışında verilen belgeler bu tespitte dikkate alınmaz. Ayrıca, idarelerince
veya şirketlerince 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu
tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi
verilenler de bentte aranan çalışma şartını sağlıyor kabul edilir.

(5) Tespit komisyonu, bütün başvuruların bitmesi
beklenmeksizin inceleme işlemine başlar ve ilgililer hakkında ön inceleme
ve esas incelemeyi öngörülen süre içerisinde sonuçlandırır.

(6) Bu madde kapsamında yapılan işlemler kayıt
altına alınarak ayrıca çıktıları ilgili idare veya idarenin şirketi tarafından
muhafaza edilir.

İlan

MADDE 35
(1) İnceleme neticesinde
şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları
teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri
birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya
idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar
yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer.
Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

(2) İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve sınava
alınmazlar. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

İtiraz
komisyonu ve itiraz süreci

MADDE 36
(1) Valilikler bünyesinde, bir vali
yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği biri ilgili idarenin
veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu idarelerinin
temsilcilerinden seçilen en az üç kişiden oluşan itiraz komisyonu teşkil
edilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(2) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme
hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde
gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz komisyonuna
başvurabilir.

(3) İtiraz komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış
olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev
alamazlar.

(4) İtiraz
komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) İtirazlar derhal itiraz komisyonuna intikal
ettirilir. Talep, itiraz komisyonunca değerlendirilerek öngörülen süre
içerisinde karara bağlanır ve sonuç idareye veya idarenin şirketine ve
ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine komisyonca verilen
kararlar kesindir.

Nihai
olarak sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi

MADDE 37
(1) İtiraz edilmemesi ya da
itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara
ait liste kesinleşir.

Sınav
kurulunun teşkili

MADDE 38
(1) Hak sahibi işçilerin işçi
statüsüne geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi amacıyla idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin
şirketinin en üst yöneticisinin ya da bunların görevlendireceği kişinin
başkanlığında, biri valinin görevlendireceği üye olmak üzere, diğer üyeleri
atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin
belirlediği bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.
Atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından
belirlenen üyelerden birinin insan kaynakları birim temsilcisi olması
esastır. Ayrıca vali tarafından bir yedek üye, atamaya yetkili amir
tarafından da bir yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle
kurula katılamamaları hâlinde, yedek üyeler kurula katılırlar.

(2) Sınav kurulu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy
çokluğu ile karar alır.

(3) Sınav kurulu üyeleri kendilerinin, boşanmış
olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın
hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev
alamazlar.

(4) Sınava ilişkin sekretarya işleri ilgili
idarenin veya idarenin şirketinin insan kaynakları birimince yürütülür.

Sınavın
gerçekleştirilmesi ve ilanı

MADDE 39
(1) Hak sahibi işçilerin işçi
statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü,
yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve
uygulamalı şekillerde de yapılabilir. Uygulanacak sınav yöntemi idarenin
atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi
tarafından belirlenir. Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı
sınav yapılması esastır. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate
alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi
mümkündür.

(2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin
bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan
edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz.

(3) Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği
konulardan seçilir. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden
değerlendirilir ve tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az
elli puan almak şarttır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı”
ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilir.

(4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde
yapılması halinde, adayın işçi statüsüne geçirilebilmesi için yazılı sınavdan
en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

(5) Sınavda
başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya
idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine
geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

(6) Sınavlarda sorulacak sorular, valilikler
tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle
yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim
düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular
içerisinden seçilir.

Sınav
sonuçlarına itiraz

MADDE 40
(1) Valilikler bünyesinde, bir
vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği biri ilgili
idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu
idarelerinin temsilcilerinden seçilen beş üyeden oluşan sınav itiraz
komisyonu teşkil edilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(2) Sınavlarda başarılı olamayanlar, sonuçların
idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilanı tarihinden
itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle
yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(3) İtirazlar derhal sınav itiraz komisyonuna
intikal ettirilir. İtiraz, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre
içerisinde karara bağlanır ve sonuç idareye veya idarenin şirketine ve
ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar
kesindir.

(4) İtiraz komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış
olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev
alamazlar.

(5) İtiraz komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.

İşçi
statüsüne geçirilme

MADDE 41
(1) Sınavlarda başarılı olanlar;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler
uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak
idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları davalardan feragat
ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine
sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat
dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir
ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece
onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair
kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine
dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması
üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin
takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya
feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra
Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye veya idarenin
şirketine ibraz etmek,

b) En son çalıştığı idare veya idarenin şirketi ile
daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı
iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen
geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idareden veya idarenin
şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından
feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye veya
idarenin şirketine ibraz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek,

kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip
idare bünyesinde personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı kapsamında
çalışanlar bu Usul ve Esasların 28 inci maddesinde ifade edilen idarenin
şirketlerinden birinde, bu nitelikte şirket bulunmuyorsa münhasıran bu
amaçla kurulacak idarenin şirketinde, şirketler bünyesinde personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanlar ise çalıştığı
idarenin şirketinde en üst yöneticinin onayı ile topluca işe başlatılır.

(2) Bu şekilde işçi statüsüne geçirilenlerin istihdam
süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma
tarihini geçemez.

(3) İşçi statüsüne geçirilenlerden şartları
taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına
son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde
hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan
ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları geçici
24 üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.

Belgelerin
saklanması

MADDE 42
(1) Geçiş sürecine ilişkin
belgeler ile kapsama dahil idarelerde veya idarelerin şirketlerinde personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştıkları
dönemlere ilişkin bilgi ve belgeler işçi statüsüne geçirilenlerin her biri
için açılacak özlük ve sicil dosyasında saklanır.

İhtiyaç
duyulan taşınırlar ile tüketim malzemeleri

MADDE 43
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 24 üncü maddesine göre feshedilmiş sayılan veya iş
eksilişi yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında idarelere veya
idarelerin şirketlerine ait iş yerlerinde hizmetlerin yürütülmesinde fiilen
kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim malzemelerinden hizmetin
sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu idarece veya idarenin şirketince belirlenenlerin
satın alınmasına veya kiralanmasına en az üç kişiden oluşan komisyon
tarafından karar verilir. Komisyonda, malzemenin niteliğine göre konusunda
uzman personel ilgili idarenin veya idarenin şirketinin harcama
yetkilisi/birim yetkilisi tarafından görevlendirilir. Gerekli olması halinde
idareler veya idarelerin şirketleri birden fazla komisyon oluşturabilir.

(2) Komisyon tarafından, hizmetlerin yürütülmesi
için gerekli taşınırlar ile tüketim malzemelerinin tespiti yapılır.
Taşınırlardan kullanılabilir olan ve idarece veya idarenin şirketince
ihtiyaç duyulanların satın alınması ya da kiralanması hususu
değerlendirilir. Bu çerçevede, tüketim malzemeleri satın alınabilir;
taşınırlar için ise hizmette geçici veya sürekli kullanıldığına
bakılmaksızın satın alma veya kiralama yoluna gidilebilir.

(3) Tespiti yapılan taşınırlar ile tüketim
malzemelerinden satın alınmasına karar verilenlerin komisyon tarafından
rayiç değeri belirlenir. Satın alma bedeli hiçbir şekilde taşınırlar ve
tüketim malzemeleri için yüklenicinin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal defter ve kayıtlarında yer alan
kayıtlı değerinden fazla olamaz. Komisyon, değer tespitinde ticaret odası,
sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya
aynı nitelikteki taşınırı ve tüketim malzemesini satın alan idarelerden
veya piyasa fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

(4) Satın alınan taşınırlar, komisyonca
belirlenecek bedele istinaden ilgili firmadan alınacak faturaya göre belgesi
düzenlenerek idarenin veya idarenin şirketinin kayıtlarına alınır.
Kiralanacak taşınırlar idarece veya şirketçe takip edilir.

Şirketlerde
işçi statüsünde geçici istihdam

MADDE 44
(1) Bu Usul ve Esasların 28 inci
maddesinde belirtilen idarelerin veya idarelerin şirketlerinin personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının yıl boyunca devam etme şartı hariç
diğer tüm şartlarını taşıyan hizmet alım sözleşmelerinden; 4/12/2017 tarihi
itibarıyla devam edenlerde bu tarih itibarıyla çalışanlar ile 2017 yılı
içerisinde 4/12/2017 tarihinden önce sona ermiş olanlarda sözleşmenin
süresinin sona erdiği tarihte çalışmış olanlar, bu Usul ve Esasların 30
uncu maddesinde aranan şartları taşımaları ve en son hizmet alım
sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak
kaydıyla, idarenin şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak istihdam
edilmek üzere başvurabilirler.

(2) İşçi statüsüne geçirilecekler için aranan
şartlar ve bunların geçiş sürecine ilişkin hükümler idarenin şirketlerinde
işçi statüsünde geçici olarak istihdam edilmek üzere başvuranlar hakkında
da aynen uygulanır.

(3) İdarenin şirketlerinde işçi statüsünde geçici
olarak istihdam edilecek personel; en son hizmet alım sözleşmelerinde
öngörülen dönem ve çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla istihdam edilmeye
devam olunur.

Feshedilen
sözleşmeler nedeniyle ödenecek tazminat ve ödemeler

MADDE 45
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla atıf yapılan
geçici 23 üncü maddenin yedinci fıkrası, tamamen personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan sözleşmelerin, işçi statüsüne geçiş
nedeniyle feshedilmesi halinde yüklenicilere ödenecek tazminat tutarının
hesabına ilişkin hükümleri içerir. Buna göre;

a) Söz konusu fıkraya göre feshedilmiş sayılan
sözleşmelerde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin % 80’ini aşan
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir tazminat
ödenmez.

b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında
dikkate alınmaz.

c) Geçiş
işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri
sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınır.

ç) Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu
kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

d) Anılan fıkranın uygulanmasına ilişkin örnek
aşağıda yer almaktadır.

Örnek: Sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının işçi statüsüne geçiş
işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 30’u tamamlanmıştır. İş artışı ve iş
eksilişi bulunmamaktadır. Ödenecek tazminat aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Ödenecek tazminat tutarı: [(Sözleşme bedeli x 0,80)- Tamamlanan iş
tutarı] x 0,05

Ödenecek tazminat tutarı: [(100.000 x 0,80)- 30.000] x 0,05= 2.500
Türk Lirası

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici
24 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla atıf yapılan geçici 23 üncü maddesinin
sekizinci fıkrasında, aynı ihale sözleşmesi kapsamında hem personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı hem de personel çalıştırılmasına
dayalı olmayan hizmet alımının bulunması halinde işçi statüsüne geçiş
işleminin yapıldığı tarih itibarıyla personel çalıştırılmasına dayalı olan
kısımlar için iş eksilişi yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir. Buna göre:

a) Bu sözleşmelerde, geçiş işleminin yapıldığı
tarih itibarıyla kalan iş kısmı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı
olmayan tutar hesaplanır. Hesaplanan tutara, geçiş işleminin yapıldığı
tarihe kadar gerçekleştirilen iş tutarının eklenmesi ile bulunacak toplam
tutarın, sözleşme bedelinin %80’ini aşmaması halinde yükleniciye, personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların tamamlanacağı tarih itibarıyla
yapılacak tazminat ödemesi aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde
gerçekleştirilir.

b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında
dikkate alınmaz.

c) Geçiş
işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri
sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınır.

ç) Bu fıkraya göre hesaplanacak tazminat dışında
yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

d) Bu kapsamda tazminat ödenmesi için personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan kısmın sona ermesi beklenir.

Örnek: Malzemeli yemek ve temizlik işlerinin bir
arada alındığı bir sözleşmede personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
niteliği taşıyan temizlik işine ilişkin kısım 60.000 Türk Lirası, personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek işine ilişkin kısım ise
40.000 Türk Lirası ve toplam sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan sözleşmenin
işçi statüsüne geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 20’si
tamamlanmıştır. % 20’si gerçekleşen iş tutarının 14.000 Türk Lirasının
personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımdan, 6.000 Türk Lirasının ise
personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımdan kaynaklandığı tespit
edilmiştir.

Ödenecek tazminat tutarı: [(Sözleşme bedeli x 0,80) – (Yapılan
toplam iş tutarı + Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan iş
tutarı)] x 0,05

Yapılan toplam iş tutarı: (100.000 x 0,20) = 20.000
Türk Lirası

Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan
iş tutarı: (40.000 – 6.000) = 34.000 Türk Lirası

Ödenecek tazminat tutarı: [(100.000 x 0,80)- (20.000 + 34.000)] x
0,05= 26.000 x 0,05 = 1.300 Türk Lirası

Feshedilmiş
sayılan sözleşmelerin tasfiyesi

MADDE 46
(1) Tamamen personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri geçiş tarihi itibarıyla
feshedilmiş sayılır ve tasfiye süreci hemen başlatılır. Tasfiye sürecinde,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının atıf yaptığı geçici 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası hükümleri
uygulanır.

Süreci
devam eden ihaleler ile işe başlanmamış sözleşmelerin durumu

MADDE 47
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki idareler veya idarelerin
şirketleri için de kıyasen uygulanması öngörülen geçici 23 üncü maddenin on
beşinci fıkrasına göre, madde kapsamındaki işlerde süreci devam eden
ihalelerin iptal edileceği hükmü yer aldığından söz konusu hüküm gereğince
idarelerin veya idarelerin şirketlerinin 24/12/2017 tarihi itibarıyla
sözleşmesi imzalanmamış olan ihaleleri iptal edilir. Bu kapsamdaki
ihalelerin iptali için 4734 sayılı Kanun çerçevesinde şikayet ve itirazen
şikayet başvurularının sonuçlandırılması beklenmez.

(2) İhalesi yapılarak 24/12/2017 tarihi ve bu
tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış sözleşmeler feshedilmiş
sayılacak ve yüklenicilere anılan fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde
ödeme gerçekleştirilir. Fıkrada öngörülen ödeme dışında yükleniciye bu
kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

Sözleşme
süresinin sona ermesi nedeniyle geçiş işlemi tamamlanıncaya kadar
ihtiyaçların karşılanması

MADDE 48
(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki idareler veya idarenin
şirketleri için de kıyasen uygulanması öngörülen geçici 23 üncü maddenin on
beşinci fıkrasına göre; işçi statüsüne geçirileceklerin çalıştırılmalarına
esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından
önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı
olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresinin
başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak
geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılacağı,
ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş
işlemine kadar ki süreye ilişkin ihtiyacın, parasal limit sınırlamasına
tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin
suretiyle karşılanacağı hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme göre;

a) Mevcut sözleşme koşulları çerçevesinde aynı
yüklenici ile sözleşme, geçiş işlemlerinin tamamlanmasına kadar uzamış
sayılır.

b) Mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam
edilememesi halinde geçiş işlemine kadar ki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal
limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine
göre doğrudan temin suretiyle karşılanır.
Bu yöntem ile ihtiyacın giderilmesi halinde, sona eren sözleşme
kapsamında çalıştırılan işçilerde, işçi sayısında, ücret ve pozisyonlarında
değişikliğe gidilmez.

İşçi
statüsüne geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının
belirlenmesi

MADDE 49
(1) İdarelerin şirketlerinde
işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin
girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali
ve sosyal hakları, geçici 24 üncü madde kapsamındaki şirketlerde geçişten
önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara
bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar
bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali
ve sosyal haklardan fazla olamaz.

(2) İdarelerin şirketlerinde işçi statüsüne
geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından işçi
statüsüne geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin
geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra
yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte geçici 24
üncü madde kapsamındaki idarenin şirketlerinde alt işveren işçilerini
kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son
sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona
eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, geçici 24 üncü
madde kapsamındaki idarenin şirketlerinde geçişten önce alt işveren
işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve
süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

(3) Geçici 24 üncü madde kapsamındaki idarenin
şirketlerinde; 6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen
mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki başvurusunda
bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil edilen
işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem
Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş
sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sürecin
elektronik ortamda izlenmesi

MADDE 50
(1) İdareler, altisveren.gov.tr
internet sayfasında yer alan sisteme bu usul ve esasların ikinci ve üçüncü
bölümüne ilişkin başvuru, tespit, sınav ve statüye geçişe ait veri girişi
yaparlar.

Tereddütleri
giderecek idarelerin belirlenmesi

MADDE 51
(1) Uygulamada ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23
üncü maddesinin;

1) Birinci fıkrasına ilişkin olarak ilgisine göre
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı,

2) İkinci fıkrasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik
Kurumu,

3) Üçüncü fıkrasına ilişkin olarak ilgisine göre
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı,

4) Dördüncü ve onaltıncı fıkralarına ilişkin olarak
ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı,

5) Beşinci fıkrasına ilişkin olarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu,

6) Altıncı ve onikinci fıkralarına ilişkin olarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

7) Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbeşinci
ve onyedinci fıkralarına ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu,

8) Onbirinci ve ondördüncü fıkralarına ilişkin
olarak Maliye Bakanlığı,

9) Onüçüncü fıkrasına ilişkin olarak ilgisine göre
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı,

b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24
üncü maddesine ilişkin olarak gerek duyulması halinde ilgili kurumların
görüşünü alarak İçişleri Bakanlığı,

görevli ve yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Usul ve Esas hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53
(1) Bu Usul ve Esas hükümlerini
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı
müştereken yürütür.


Ekleri için tıklayınız
Kaynak

Bir cevap yazın