Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

OLAĞANÜSTÜ
HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


Karar Sayısı: KHK/695

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması;
Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı
Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Kamu
personeline ilişkin tedbirler

MADDE
1 ‒
(1) Terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer
alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın
çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz.
Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci
fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı
aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev
yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde
istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler;
bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon,
yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de
sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri
ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu
konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu
kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.
Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine
derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince
pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden
çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi
unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını
kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan
haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 ‒ (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu
görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili
sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname
hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden
geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu
maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve
başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu
görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen
süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu
görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları
tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak
suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili
bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Rütbesi
alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE
3 ‒
(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk
edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple
ayrılan subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (3) sayılı listede yer alanların
rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu
görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı
görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki
unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı
olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan
her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu,
tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların
silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları
iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve
çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 4 ‒ (1) Terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı olan ve ekli
(4) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2)
Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile
her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre
Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş
sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine veya Vakıflar Genel
Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil
edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden
veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre
ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle
Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (5) sayılı
listede yer alan vakıf, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin
ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri,
söz konusu vakıf bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun
hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan
kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 5 ‒ (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416
sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi
öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara aidiyeti,
iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (6) sayılı listede yer alanların
öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri
eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu
eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan
yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE
6 ‒
(1) Bu Kanun Hükmünde
Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE
7 ‒
(1) Bu Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Recep
Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


Binali YILDIRIM

Başbakan

B.
BOZDAĞ

M.
ŞİMŞEK

F.
IŞIK

R.
AKDAĞ

Başbakan
Yardımcısı

Başbakan
Yardımcısı

Başbakan
Yardımcısı

Başbakan
Yardımcısı

H.
ÇAVUŞOĞLU

A.
GÜL

F.
B. SAYAN KAYA

Ö.
ÇELİK

Başbakan
Yardımcısı

Adalet
Bakanı

Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa
Birliği Bakanı

F.
ÖZLÜ

J.
SARIEROĞLU

M.
ÖZHASEKİ

M.
ÇAVUŞOĞLU

Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre
ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri
Bakanı

N.
ZEYBEKCİ

B.
ALBAYRAK

O.
A. BAK

A.
E. FAKIBABA

Ekonomi
Bakanı

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik
ve Spor Bakanı

Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B.
TÜFENKCİ

S.
SOYLU

L.
ELVAN

N.
KURTULMUŞ

Gümrük
ve Ticaret Bakanı

İçişleri
Bakanı

Kalkınma
Bakanı

Kültür
ve Turizm Bakanı


N.
AĞBAL İ.
YILMAZ N.
CANİKLİ

Maliye
Bakanı Millî
Eğitim Bakanı Millî
Savunma Bakanı


V.
EROĞLU A.
DEMİRCAN A.
ARSLAN

Orman ve Su İşleri
Bakanı Sağlık
Bakanı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme BakanıKaynak

Bir cevap yazın