15 Aralık 2010 Tarihli ve 27786 Sayılı Resmi Gazete

15 Aralık 2010 Tarihli ve 27786 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/1145 Çayırhan Termik Santralı 3. ve 4. Ünitelerin Kömür İhtiyacını Karşılayan Kömür Sahalarının İşletilmesi İşinin, Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında İmzalanmış Olan İmtiyaz Sözleşmesi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

*  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

*  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

*  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın