7 Ekim 2010 Tarihli ve 27722 Sayılı Resmi Gazete

7 Ekim 2010 Tarihli ve 27722 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/856    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ortak Olduğu AB Etiproducts Oy Firmasının Nominal Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

2010/861    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ortak Olduğu Etimine Sa Firmasının Nominal Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

2010/920    “Resmi İstatistik Programı (2007-2011, Revize 3)”nın Kabul Edilmesi ve 15/6/2009 Tarihli ve 2009/15106 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2010/922    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan 1 Adet Daire Başkanlığının Bakanlık Ana Hizmet Birimlerinden Olan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

2010/923    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2010/643    Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

2010/912    Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

*   Hâkim ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik

*   Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*   Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Galatasaray Üniversitesi Karar Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*   Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*   Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Rize Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Zirve Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/45)

*   Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (No: 2010/4)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*   Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesine Ait Karar

Bir cevap yazın