19 Aralık 2010 Tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete

19 Aralık 2010 Tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6085   Sayıştay Kanunu

6086   Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

*  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik

*  Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği

*  Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

*  Fırat Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

*  Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)

*  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-18)

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın