23 Ekim 2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmi Gazete

23 Ekim 2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6015     Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

6016     Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6017     Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6018     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve Tika Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

977   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/967 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet GÖKCENin Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/20)

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ’nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/21)

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali AYDIN’ın  Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/22)

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Hazine Avukatı Rasim AYTİNin Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/23)

YÖNETMELİKLER

*   Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

*   Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*   Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

*   Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ

*   Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 42)

*   Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 26)

*   Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 44)

*   Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 70)

*   İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 71)

*   Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 72)

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*    Anayasa Mahkemesinin E: 2009/33, K: 2010/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/11/1981  Tarihli ve 2559 Sayılı Kanun ile İlgili)

*    Anayasa Mahkemesinin E: 2005/19, K: 2009/85 Sayılı Kararı (13/1/2005 Tarihli ve 5286 Sayılı Kanun ile İlgili)

YAITAY KARARI

*   Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

Bir cevap yazın