Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU
PERSONELİNE İLİŞKİN

ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME


Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin
bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli
ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016
tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen
olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin
alınması amaçlanmaktadır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu
görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet
Genel Müdürlüğü teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler
Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil
Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,

başka hiçbir işleme
gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca
herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında
ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden,
Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı
teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan
kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri
alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler;
bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak
görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli
heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu
üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları,
gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu
kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün
içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu,
ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve
kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu
bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra
kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış
oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri
meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek
adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 3- (1)
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V.

V. KAYNAK B. BOZDAĞ F. B. SAYAN KAYA Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ S.
SOYLU M.
ÖZHASEKİ M.
ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ E. ALA L. ELVAN N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F.
IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma
Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A.
ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme BakanıE K L E R

1 Sayılı Liste-1

TBMM, SAYIŞTAY, DANIŞTAY BAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI,
AFAD, ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU, BDDK, BYEGM, DİYANET,
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, RTÜK, SPK, TMSF, TOKİ, TİKA, KALKINMA BANKASI, TRT,
VAKIFLAR GEN. MÜD., YURT DIŞI TÜRKLER, AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI,AB
BAKANLIĞI

1 Sayılı Liste-2
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü,
KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çasgem ve
Merkez Teşkilatı), Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, İller Bankası A.Ş., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dış
İşleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Aş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye
Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı BOTAŞ International Şirketi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı TP Petrol Dağıtım A.Ş., Gençlik ve Spor Bakanlığı İle
Bağlı Kuruluşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü

1 Sayılı Liste-3
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bağlı, İlgili Kuruluşlar,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bağlı ve İlgili Kuruluşları, Maliye
Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, tta
Gayrimenkul A.Ş., Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,
Kamu İhale Kurumu

1 Sayılı Liste-4Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-5Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-6Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-7Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-8Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-9Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-10Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-11Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-12Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-13
Milli Eğitim Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları

1 Sayılı Liste-14
Sağlık Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Merkez/Taşra Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türksat Uydu ve Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
Genel Müdürlüğü

1 Sayılı Liste-15Yüksek Öğretim Kurumları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

2 Sayılı Liste-1Emniyet Genel Müdürlüğü

2 Sayılı Liste-2Emniyet Genel Müdürlüğü

3 Sayılı ListeJandarma Genel Komutanlığı

4 Sayılı ListeSahil Güvenlik Komutanlığı
Kaynak

Bir cevap yazın