27 Ekim 2010 Tarihli ve 27742 Sayılı Resmi Gazete

27 Ekim 2010 Tarihli ve 27742 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

*  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

*  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 13)

*  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/10/2010 Tarihli ve ÖİB-K-16 Sayılı Kararı

DÜZELTME

* 23/10/2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan, 2010/967 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ile İlgili

Bir cevap yazın