Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı:
KHK/697

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler
alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı
Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Kamu
personeline ilişkin tedbirler

MADDE
1-
(1) Terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer
alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın
çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz.
Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2)
Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet
kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev
yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde
istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler;
bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon,
yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de
sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin
belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu
konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu
kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.
Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine
derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince
pasaportlar iptal edilir.

(3)
Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde
taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve
benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve
meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade
hükümleri

MADDE 2- (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler,
ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından
çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname
hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden
geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu
maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve
başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu
görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen
süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu
görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları
tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak
suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili
bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

(3)
Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler
gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alanlar, ilgili kanun hükmünde kararnamenin
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde
kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla
birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren
ortadan kalkmış sayılır.

(4) Ekli (4) sayılı listede yer alan
kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili
sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu
kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde
kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.
Bu fıkraya ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından
yürütülür.

Rütbesi
alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE
3-
(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden
emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka
bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (5) sayılı listede yer alanların
rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu
görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı
görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki
unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı
olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan
her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu,
tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların
silah ruhsatları, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve
ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel
güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 4- (1) Terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı olan ve ekli
(6) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2)
Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile
her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak
devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her
türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her
türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte
bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı
almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE
5-
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE
6-
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Recep
Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


Binali YILDIRIM

Başbakan


B. BOZDAĞ M.
ŞİMŞEK F.
IŞIK R.
AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı Başbakan
Yardımcısı


H. ÇAVUŞOĞLU A.
GÜL F.
B. SAYAN KAYA Ö.
ÇELİK

Başbakan Yardımcısı Adalet
Bakanı Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği Bakanı


F. ÖZLÜ J.
SARIEROĞLU M.
ÖZHASEKİ M.
ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri
Bakanı


N. ZEYBEKCİ B.
ALBAYRAK O.
A. BAK A.
E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Gençlik
ve Spor Bakanı Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı


B. TÜFENKCİ S.
SOYLU L.
ELVAN N.
KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri
Bakanı Kalkınma
Bakanı Kültür
ve Turizm Bakanı


N. AĞBAL İ.
YILMAZ N.
CANİKLİ

Maliye
Bakanı Millî
Eğitim Bakanı Millî
Savunma Bakanı


V. EROĞLU A.
DEMİRCAN A.
ARSLAN

Orman ve Su İşleri
Bakanı Sağlık
Bakanı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kaynak

Bir cevap yazın