31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmi Gazete

31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1169      Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2010/1205      Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

2010/1207      Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Payamlı Bucağı, Keberli Köyüne Bağlı Güzelkuyu Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Güzelkuyu Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

*     Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

*     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*     Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*     Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*     Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*     Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*     Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*     Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

*     Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği

*     Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*     Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)

*     Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2011 Yılı Tarifesi

*     Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/2)

*     Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2010/1)

*     İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/98)

*     Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/14)

*     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/12/2010 Tarihli ve 2010/110 Sayılı Kararı

*     Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*     Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın