31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmi Gazete

31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5942        Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5943        28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15725    Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

*  Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*  Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik

*   Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*  Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009-3)

*  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)

*  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

*  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

*  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61

*  Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

*  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5134, Sayılı Kararı

*  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5135, Sayılı Kararı

*  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5136, Sayılı Kararı

*  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 9/12/2009 Tarihli ve 5136, Sayılı Kararı

*  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2009 Tarihli ve 5168, Sayılı Kararı

 

YAI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

29 Aralık 2009 Tarihli ve 27447 Sayılı Resmi Gazete

29 Aralık 2009 Tarihli ve 27447 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15685     Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

2009/15686     İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2009/15687     Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2010 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

2009/15688     Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2009/15713     5346 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine Göre, 31/12/2011 Tarihinden Önce İşletmeye Giren Tesisleri Kapsamakta Olan Uygulama Süresinin 2 Yıl Uzatılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2009/15668     Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2009/15680     Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nabi Şensoy’un Merkeze Atanması Hakkında Karar

2009/15681     Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Tahsin Burcuoğlu’nun Fransa nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*   Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*   Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Zonguldak Kararelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

*   Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

*   Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

*   Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 273)

*   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393)

*   Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/15)

*   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARLARI

*   Yargıtay 18. ve 21. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

28 Aralık 2009 Tarihli ve 27446 Sayılı Resmi Gazete

28 Aralık 2009 Tarihli ve 27446 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

*  Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

*  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

 

30 Aralık 2009 Tarihli ve 27448 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2009 Tarihli ve 27448 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15683     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

*  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Adlî ve İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

*  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yetki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*  Plato Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

*  Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

*  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/64)

*  Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2010/1-2)

*  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuat Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

*  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

*  Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ