31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmi Gazete

31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1169      Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2010/1205      Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

2010/1207      Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Payamlı Bucağı, Keberli Köyüne Bağlı Güzelkuyu Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Güzelkuyu Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

*     Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

*     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*     Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*     Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*     Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*     Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*     Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*     Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

*     Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği

*     Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*     Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)

*     Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2011 Yılı Tarifesi

*     Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/2)

*     Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2010/1)

*     İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/98)

*     Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/14)

*     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/12/2010 Tarihli ve 2010/110 Sayılı Kararı

*     Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*     Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 Aralık 2010 Tarihli ve 27801 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2010 Tarihli ve 27801 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6093        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1178      8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/1181      Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2011 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

2010/1200 İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Darende İlahiyat Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/1201 Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1202 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1206 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

2010/1234 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1238      Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2011 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

*  Devlet ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARLARI

*  Cumhurbaşkanlığı ile Devlet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

YÖNETMELİKLER

2010/1237      Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sicil Amirleri Yönetmeliği

*  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış İşlemleri Yönetmeliği

*  Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

*  Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/96)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/97)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/99)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/100)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/101)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/102)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/103)

*  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KURUL KARARLARI

*  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

*  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

*  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6050)

*  2011 Ürün Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım-Satımında Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6051)

*  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6064)

YAI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/16 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/6/2009 Tarihli ve 5918 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/50, K: 2010/49 Sayılı Kararı (28/7/1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/2/2007 Tarihli ve 5582 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/34, K: 2010/72 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/7/2003 Tarihli ve 4928 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/66, K: 2010/91 Sayılı Kararı (5/11/2008 Tarihli ve 5809 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Aralık 2010 Tarihli ve 27799 Sayılı Resmi Gazete

28 Aralık 2010 Tarihli ve 27799 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Tarım ve Köyişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

*  Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Sınav ve Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

*  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 332)

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmi Gazete

29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1162 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1163     Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Nevşehir İli Avanos İlçesinde Kurulan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2010/1164     Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2010/1165     Bazı Yerlerin Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2010/1166     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2010/1167     İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2010/1170     Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Yer Alan  27 Adet Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/1177     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Kullanılmak Üzere Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Karar

2010/1182     Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/1225     Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ulaşımı Sağlayacak Yolun Yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

2010/1209     İstifa Nedeniyle Boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN’ın (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kontenjanı) Atanması Hakkında Karar

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

*  İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

*  Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  İstanbul Arel Üniversitesi Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 Aralık 2010 Tarihli ve 27798 Sayılı Resmi Gazete

27 Aralık 2010 Tarihli ve 27798 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri