30 Aralık 2010 Tarihli ve 27801 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2010 Tarihli ve 27801 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6093        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1178      8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/1181      Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2011 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

2010/1200 İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Darende İlahiyat Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/1201 Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1202 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1206 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

2010/1234 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1238      Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2011 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

*  Devlet ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

*  Cumhurbaşkanlığı ile Devlet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2010/1237      Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sicil Amirleri Yönetmeliği

*  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış İşlemleri Yönetmeliği

*  Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

*  Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/96)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/97)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/99)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/100)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/101)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/102)

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/103)

*  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

 

KURUL KARARLARI

*  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

*  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6027)

*  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6050)

*  2011 Ürün Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım-Satımında Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6051)

*  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6064)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/16 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/6/2009 Tarihli ve 5918 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/50, K: 2010/49 Sayılı Kararı (28/7/1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/2/2007 Tarihli ve 5582 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/34, K: 2010/72 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/7/2003 Tarihli ve 4928 Sayılı Kanun ile İlgili)

*  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/66, K: 2010/91 Sayılı Kararı (5/11/2008 Tarihli ve 5809 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22 Aralık 2010 Tarihli ve 27793 Sayılı Resmi Gazete

22 Aralık 2010 Tarihli ve 27793 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6088     Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1089    Saros Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Sınır Koordinatlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/1155    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2010/1156    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2010/1157    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1160    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı Temsilciliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/1161    Büyükelçi Atamasına Dair Karar

*  İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*  Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Başkent Üniversitesi Profesör Doktor Leyla-Turgut Zileli Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/14)

*  Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/27)

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 Aralık 2010 Tarihli ve 27789 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6087 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1132    Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Karacadağ Bucağı, Erkonağı Köyüne Bağlı Dönemeç Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Dönemeç Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/1153    Bazı Alanların Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*   Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 330)

*   Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/55)

*   4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1)

*   4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2)

*   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

*   Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

*   4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

 

KURUL KARARI

*   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/12/2010 Tarihli ve 3980 Sayılı Kararı

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*   Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 Aralık 2010 Tarihli ve 27786 Sayılı Resmi Gazete

15 Aralık 2010 Tarihli ve 27786 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/1145 Çayırhan Termik Santralı 3. ve 4. Ünitelerin Kömür İhtiyacını Karşılayan Kömür Sahalarının İşletilmesi İşinin, Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında İmzalanmış Olan İmtiyaz Sözleşmesi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

*  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

*  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

*  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 Aralık 2010 Tarihli ve 27781 Sayılı Resmi Gazete

10 Aralık 2010 Tarihli ve 27781 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6082  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6083  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

6084  Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1125    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşma

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1092     Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

2010/1111     Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1115     Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/1119     Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1120     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

*   Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali SÜRMEN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/41)

*   Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/42)

*   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hamit OKUR’un Atanmasına Dair Karar (No: 2010/43)

*   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Galip AKHAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/44)

*   Kayseri Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/45)

*   Konya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/46)

*   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/47)

*   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*   Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri