16 Aralık 2010 Tarihli ve 27787 Sayılı Resmi Gazete

16 Aralık 2010 Tarihli ve 27787 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2010/1159     Vali Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*  İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

*  Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

*  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

*  Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

*  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/12/2010 Tarihli ve 6028 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 Kasım 2010 Tarihli ve 27770 Sayılı Resmi Gazete

29 Kasım 2010 Tarihli ve 27770 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

*  Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12 Ekim 2010 Tarihli ve 27727 Sayılı Resmi Gazete

12 Ekim 2010 Tarihli ve 27727 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah EİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Çevre ve Orman Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Millî Savunma, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliği

30 Aralık 2008 Tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2008 Tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5827  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARI

933  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14420  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

2008/14473  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

*   İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in Atanmasına Dair Karar

*   Başbakanlık, Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*   Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*   Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

*   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/73)

*   Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2008/1)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/86)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/87)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/88)

*   2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)

*   Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2009/1)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

*   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/47, K: 2008/144 Sayılı Kararı (10/7/2008 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanunun ile İlgili)