29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmi Gazete

29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1162 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1163     Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Nevşehir İli Avanos İlçesinde Kurulan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2010/1164     Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2010/1165     Bazı Yerlerin Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2010/1166     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2010/1167     İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2010/1170     Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Yer Alan  27 Adet Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/1177     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Kullanılmak Üzere Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Karar

2010/1182     Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/1225     Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ulaşımı Sağlayacak Yolun Yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2010/1209     İstifa Nedeniyle Boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN’ın (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kontenjanı) Atanması Hakkında Karar

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

*  İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

*  Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  İstanbul Arel Üniversitesi Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

22 Aralık 2010 Tarihli ve 27793 Sayılı Resmi Gazete

22 Aralık 2010 Tarihli ve 27793 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6088     Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1089    Saros Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Sınır Koordinatlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/1155    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2010/1156    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2010/1157    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1160    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı Temsilciliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/1161    Büyükelçi Atamasına Dair Karar

*  İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*  Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Başkent Üniversitesi Profesör Doktor Leyla-Turgut Zileli Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/14)

*  Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/27)

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 Ekim 2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmi Gazete

23 Ekim 2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6015     Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

6016     Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6017     Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6018     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve Tika Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM KARARI

977   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/967 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet GÖKCENin Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/20)

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ’nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/21)

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali AYDIN’ın  Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/22)

* Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Hazine Avukatı Rasim AYTİNin Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/23)

 

YÖNETMELİKLER

*   Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

*   Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*   Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ

*   Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 42)

*   Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 26)

*   Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 44)

*   Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 70)

*   İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 71)

*   Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 72)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*    Anayasa Mahkemesinin E: 2009/33, K: 2010/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/11/1981  Tarihli ve 2559 Sayılı Kanun ile İlgili)

*    Anayasa Mahkemesinin E: 2005/19, K: 2009/85 Sayılı Kararı (13/1/2005 Tarihli ve 5286 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YAITAY KARARI

*   Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

30 Aralık 2008 Tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2008 Tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5827  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARI

933  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14420  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

2008/14473  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

*   İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in Atanmasına Dair Karar

*   Başbakanlık, Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*   Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*   Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

*   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/73)

*   Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2008/1)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/86)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/87)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/88)

*   2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)

*   Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2009/1)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

*   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/47, K: 2008/144 Sayılı Kararı (10/7/2008 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanunun ile İlgili)