31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmi Gazete

31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1169      Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2010/1205      Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

2010/1207      Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Payamlı Bucağı, Keberli Köyüne Bağlı Güzelkuyu Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Güzelkuyu Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

*     Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

*     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*     Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*     Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*     Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*     Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*     Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*     Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

*     Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği

*     Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*     Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*     Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)

*     Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2011 Yılı Tarifesi

*     Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/2)

*     Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2010/1)

*     İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/98)

*     Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/14)

*     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/12/2010 Tarihli ve 2010/110 Sayılı Kararı

*     Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

YAI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

*     Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 Aralık 2010 Tarihli ve 27786 Sayılı Resmi Gazete

15 Aralık 2010 Tarihli ve 27786 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/1145 Çayırhan Termik Santralı 3. ve 4. Ünitelerin Kömür İhtiyacını Karşılayan Kömür Sahalarının İşletilmesi İşinin, Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında İmzalanmış Olan İmtiyaz Sözleşmesi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*  Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

*  2010 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

*  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

*  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

*  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 Aralık 2010 Tarihli ve 27780 Sayılı Resmi Gazete

9 Aralık 2010 Tarihli ve 27780 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1088    Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1126    İstiklal Marşı’nın, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunan Mali Haklara Konu Edilmemesine İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

*  Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

*  Dışişleri, Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

*  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yapılan Bazı Atamaların İptaline İlişkin Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

*  Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

*  Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/104 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/107 Sayılı Kararı

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARLARI

*  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 Ekim 2010 Tarihli ve 27735 Sayılı Resmi Gazete

20 Ekim 2010 Tarihli ve 27735 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

*  Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/10/2010 Tarihli ve 2010/88 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/10/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

30 Aralık 2009 Tarihli ve 27448 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2009 Tarihli ve 27448 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15683     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

*  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Adlî ve İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

*  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yetki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*  Plato Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

*  Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

*  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/64)

*  Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2010/1-2)

*  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuat Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

*  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

*  Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ