21 Aralık 2010 Tarihli ve 27792 Sayılı Resmi Gazete

21 Aralık 2010 Tarihli ve 27792 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1168    Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

*  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

*  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

*  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

*  2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

*  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-19)

YAI BÖLÜMÜ

YAITAY KARARLARI

*  Yargıtay 2. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DÜZELTME (Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 tarihli ve 2010/ÖİB-K-19 sayılı Kararı ile İlgili)

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 Aralık 2010 Tarihli ve 27785 Sayılı Resmi Gazete

14 Aralık 2010 Tarihli ve 27785 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

*  Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/12/2010 Tarihli ve 2010/108 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/12/2010 Tarihli ve 2010/109 Sayılı Kararı

10 Aralık 2010 Tarihli ve 27781 Sayılı Resmi Gazete

10 Aralık 2010 Tarihli ve 27781 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6082  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6083  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

6084  Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1125    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşma

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1092     Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

2010/1111     Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1115     Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/1119     Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1120     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

*   Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali SÜRMEN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/41)

*   Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/42)

*   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hamit OKUR’un Atanmasına Dair Karar (No: 2010/43)

*   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Galip AKHAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/44)

*   Kayseri Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/45)

*   Konya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/46)

*   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/47)

*   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

*   Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 Aralık 2010 Tarihli ve 27780 Sayılı Resmi Gazete

9 Aralık 2010 Tarihli ve 27780 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1088    Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1126    İstiklal Marşı’nın, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunan Mali Haklara Konu Edilmemesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

*  Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

*  Dışişleri, Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

*  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yapılan Bazı Atamaların İptaline İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

*  Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

*  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği

ANA STATÜ

*  Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/104 Sayılı Kararı

*  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/107 Sayılı Kararı

YAI BÖLÜMÜ

YAITAY KARARLARI

*  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 Aralık 2010 Tarihli ve 27777 Sayılı Resmi Gazete

6 Aralık 2010 Tarihli ve 27777 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

*  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

*  Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

*  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

* T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri