7 Ekim 2010 Tarihli ve 27722 Sayılı Resmi Gazete

7 Ekim 2010 Tarihli ve 27722 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/856    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ortak Olduğu AB Etiproducts Oy Firmasının Nominal Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

2010/861    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ortak Olduğu Etimine Sa Firmasının Nominal Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

2010/920    “Resmi İstatistik Programı (2007-2011, Revize 3)”nın Kabul Edilmesi ve 15/6/2009 Tarihli ve 2009/15106 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2010/922    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan 1 Adet Daire Başkanlığının Bakanlık Ana Hizmet Birimlerinden Olan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

2010/923    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2010/643    Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

2010/912    Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

*   Hâkim ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik

*   Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*   Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Galatasaray Üniversitesi Karar Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*   Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

*   Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Rize Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Zirve Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

*   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/45)

*   Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (No: 2010/4)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*   Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesine Ait Karar

18 Ekim 2010 Tarihli ve 27733 Sayılı Resmi Gazete

18 Ekim 2010 Tarihli ve 27733 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACANa, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

* Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYANa, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

* Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

* Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/41)

17 Ekim 2010 Tarihli ve 27732 Sayılı Resmi Gazete

17 Ekim 2010 Tarihli ve 27732 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/966   2011 Yılı Programı ile 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Dışişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇUnun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

* Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

* 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

* Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

* Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

* Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16 Ekim 2010 Tarihli ve 27731 Sayılı Resmi Gazete

16 Ekim 2010 Tarihli ve 27731 Sayılı Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

*  Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

15 Ekim 2010 Tarihli ve 27730 Sayılı Resmi Gazete

15 Ekim 2010 Tarihli ve 27730 Sayılı Resmi Gazete

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

975       Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 8/10/2008 ve 6/10/2009 Tarihli 929 ve 948 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 17/10/2010 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

976       Anayasa Mahkemesine Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

*  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*  Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

*  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-17)

*  2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13)

*  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

*  Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ