31 Aralık 2008 Tarihli ve 27097 Sayılı Resmi Gazete

31 Aralık 2008 Tarihli ve 27097 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14423     Samsun Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ile Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2008/14443     Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14471     Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2008/14475     Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2008/14479     Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2008/14480     İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

2008/14482     Şans Oyunları Tertip Eden Kurum ve Kuruluşların Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Azami Oranların Tespitine Dair Karar

2008/14485     Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2009 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2008/14486     Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2008/14488     Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

2008/14489     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*   Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*   İthalatçı Birlikleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

*   İthalatçı Birliklerinin Kurulmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

YAI BÖLÜMÜ

 

YAITAY KARARI

*   Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

*   Yüksek Seçim Kurulunun30/12/2008 Tarihli 335 Sayılı Kararı

*   Yüksek Seçim Kurulunun30/12/2008 Tarihli 341 Sayılı Kararı

30 Aralık 2008 Tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2008 Tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5827  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARI

933  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14420  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

2008/14473  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

*   İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in Atanmasına Dair Karar

*   Başbakanlık, Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

*   Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*   Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*   Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

*   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

*   Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/73)

*   Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2008/1)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/86)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/87)

*   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/88)

*   2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)

*   Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2009/1)

 

YAI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

*   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/47, K: 2008/144 Sayılı Kararı (10/7/2008 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanunun ile İlgili)

30 Aralık 2009 Tarihli ve 27448 Sayılı Resmi Gazete

30 Aralık 2009 Tarihli ve 27448 Sayılı Resmi Gazete

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15683     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

*  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

*  Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

*  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*  Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Adlî ve İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

*  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yetki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

*  Plato Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

*  Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

*  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

*  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/64)

*  Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2010/1-2)

*  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuat Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

*  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

*  Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ