T.C. Resmi Gazete (@ResmiGazete) | Twitter

Welcome home!

This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you.

Tweets not working for you?

Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account.

Say a lot with a little

When you see a Tweet you love, tap the heart * it lets the person who wrote it know you shared the love.

Spread the word

The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet. Tap the icon to send it instantly.

Join the conversation

Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Find a topic you’re passionate about, and jump right in.

Learn the latest

Get instant insight into what people are talking about now.

Get more of what you love

Follow more accounts to get instant updates about topics you care about.

Find what’s happening

See the latest conversations about any topic instantly.

Never miss a Moment

Catch up instantly on the best stories happening as they unfold.

Kaynak

Türk Yargı Etiği Bildirgesi, Resmi Gazete’de


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla yayımlanan bildirge 8 ana başlıktan oluşuyor.


Bildirgede, hakimler ve savcıların, görevlerini yerine getirirken adaletin en hassas ve doğru şekilde dağıtıldığından emin olan, mesleki sorumluluk içinde davranan, bütün işlemleri ile karar ve davranışlarında insan ve toplum hayatına tesir edeceklerinin ve toplum nezdindeki saygınlıklarının korunmasının Türk yargısının itibarını da yükselteceğinin bilincindeki “hakim, fehim, müstakim, emin, mekin ve metin” insanlar olduğu belirtildi.


Hakim ve savcıların Anayasa ve kanunlardan aldıkları yetki çerçevesinde hür vicdanları ile evrensel değerleri şiar edinerek bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürüttükleri belirtilen bildirgede, gerek mesleki gerekse sosyal hayatlarında etik mesleki ilkeler doğrultusunda davranmaya onurları ve vicdanları üzerine söz verdikleri aktarıldı.


“Güven verirler, güveni zedeleyecek davranışları önlerler”


Bildirgede, hakimler ve savcıların insan onuruna saygılı oldukları, insan haklarını koruyup herkese eşit davrandıkları vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:


“İnsan onurunun dokunulmaz olduğuna dair medeniyetimizin ve evrensel kabulün bir tezahürü olarak, insan onurunu esas alır, bütün davranışlarında insan hak ve özgürlüklerine uygun hareket ederler. İnsan haklarına dayalı devlet ilkesinin ancak insan hak ve özgürlüklerinin etkin bir şekilde korunması ile gerçekleşebileceğinin farkında ve bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğun bilincindedirler. Bir arada yaşamanın, farklılıklara saygı duymayı, birbirine anlayışla yaklaşmayı ve herkese eşit davranmayı gerektirdiğini kabul ederler.


Görevlerini yerine getirirken dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, uyruk, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal ve ekonomik durum, hemşehrilik, yaşam biçimi, yaş, sağlık durumu, dış görünüş, medeni hal ve benzeri sebeplerle ayrımcılığı kesin bir biçimde reddeder ve ayrımcı bir dil kullanmazlar. Anayasa’da yer verilen pozitif ayrımcılığın, eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelmediğini bilirler. Adalet hizmetinden faydalanmak isteyenler başta olmak üzere meslektaşları, avukatlar, adalet personeli, tanık, bilirkişi gibi yargısal sürece dahil olanlara ve topluma eşitlik ilkesinin uygulandığına dair güven verirler. Görev ve yetki alanı içinde bu güveni zedeleyebilecek her türlü davranışı önlerler.”


“Bağımsızlıklarıyla adil yargılanmanın güvencesidirler”


Hakimler ve savcıların bağımsızlıklarıyla adil yargılanmanın ve hukuk devletinin güvencesi olduklarının altı çizilen bildirgede, şu tespitlerde bulunuldu:


“Yargı bağımsızlığının, yargılama fonksiyonunun baskı ve tesirden uzak bir şekilde yerine getirilmesi için tanındığının bilinciyle hareket ederler. Bağımsızlıklarına doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilecek baskı ve tesiri kayıtsız şartsız reddederler. Kararlarını, kişilerin, kurumların ya da kamuoyunun tepkisini çekeceği endişesi duymaksızın ve onları memnun etme kaygısı taşımaksızın bağımsız olarak verirler.


Yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için bağımsız olmak kadar, bağımsız görünmenin de önemli olduğu bilincindedirler. Bağımsızlığın, sorumsuz ve ayrıcalıklı olmak anlamına gelmediğinin, bilakis hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde adaletin tecelli etmesini sağlama amacı taşıdığının farkındadırlar. Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hesap verebilirliğin bağımsızlıklarını zedelemeyen, aksine toplumsal meşruiyetlerini artırmak suretiyle güçlendiren bir ilke olduğunun bilincindedirler.”


“Ayrımcılık yapmadan tarafsız bir şekilde hareket ederler”


Bildirgede, hakimler ve savcıların tarafsız olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:


“Tarafsız hareket etmekle yetinmez, objektif bir bakış açısıyla tarafsızlıklarına ilişkin her türlü kuşkuyu bertaraf edecek bir duruş sergilerler. Yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için tarafsız olmak kadar, tarafsız görünmenin de önemli olduğunun bilincindedirler. Adil yargılamanın gereği olarak herhangi bir tarafa iltimas göstermeden ve ayrımcılık yapmadan tarafsız bir şekilde hareket ederler. Mesleki ve sosyal hayatlarında tarafsızlık ilkesine aykırı düşebilecek her türlü ayrımcı söylem ve davranıştan kaçınır, konuşma ve beden dilini tarafsızlıklarını ihlal etmeyecek biçimde kullanmaya özen gösterirler. Sosyal medya başta olmak üzere kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapacakları yorum, değerlendirme ve paylaşımların kolaylıkla amacını aşan sonuçlar doğurabileceğini ve tarafsızlıklarını sorgulanır hale getirebileceğini öngörerek hareket ederler.


Kişisel kanaat ve düşüncelerinin, tarafsızlıklarına gölge düşürmesine izin vermez ve ön yargılı şekilde hareket etmezler. Görevlerini yürütürken ön yargı ve tercihlerinden etkilenip etkilenmediklerini sorgularlar. Toplumda, herhangi bir olay ile ilgili olumlu veya olumsuz bir kanaat oluştuğu durumlarda dahi tarafsızlıklarını korurlar. Görevlerini yerine getirirken kendileri, yakınları ve sosyal çevrelerini gözetmek amacıyla taraflı davranışlarda bulunmayı reddeder, tarafsızlıklarından ödün vermezler. Görevde olan veya görevinden ayrılarak avukatlık, bilirkişilik, arabuluculuk ve benzeri görevler yürüten meslektaşlarına ayrıcalıklı davranmaz, bu yönde bir izlenim oluşturmazlar.”


Hakimler ve savcıların dürüst ve tutarlı oldukları vurgulanan bildirgede, “Dürüstlük ve doğruluğun, mesleğin gerektirdiği yüksek karakterin vazgeçilmez unsurları olduğunun bilinciyle, gerek mesleki yaşamlarında gerekse sosyal hayatlarında bu yönde bir duruş sergilerler.” denildi.


Bildirgede şu ifadeler yer aldı:


“Özü sözü bir kişilikleriyle oldukları gibi görünür ve göründükleri gibi olurlar. Mesleki itibarlarının korunması için sözlerini yerine getirmekte hassasiyet gösterirler. Dürüstlüklerine gölge düşürebilecek durumlar içinde bulunmama konusunda özenli davranırlar. Neticesinden olumsuz şekilde etkileneceklerini öngörseler dahi gerek iş ve işlemlerinde gerek söz ve davranışlarında doğruluktan ayrılmazlar.


Yargısal süreçte aleyhine karar verilen taraf da dahil olmak üzere, dürüstlüklerinden şüphe duyulmamasını sağlayacak şekilde davranırlar. Hukuki güvenlik ilkesi gereği uygulamalarında tutarlılığı gözeterek görevlerini yerine getirirler. Tutarlılığı sabit fikirlilik olarak yorumlamazlar ve toplumsal değişimleri dikkate alırlar.”


“Yargıya olan güveni zedeleyebilecek davranışlardan kaçınırlar”


Bildirgede, hakimler ve savcıların, kendilerine duyulan güvenin, yargıya güvenle doğrudan ve ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunun bilinciyle bütün işlem, eylem ve kararlarında yargıya güveni temin ettikleri ve güçlendirdikleri hatırlatıldı.


“Vakur duruşlarıyla adına karar verdikleri Türk milleti başta olmak üzere herkesin kendilerine güven duymasını sağlarlar.” ifadesine yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:


“Görevlerini yaparken kendilerine duyulan güvene halel getirebilecek bir algı, kuşku veya tereddüt oluştuğunu fark ettiklerinde, görevden çekilmelerinin gerekip gerekmediğini azami dikkat ve özenle değerlendirirler. Yargıya olan güveni tartışmalı hale getirebilecek veya zedeleyebilecek tutum ve davranışlardan her zaman ve her yerde titizlikle kaçınırlar.


Özel hayatlarında, mesleki güvenilirliklerine gölge düşürebilecek davranışlarda bulunmamaya hassasiyet gösterirler. İfade özgürlüklerini, yargıya duyulan güveni sarsmayacak ve siyasi tarafgirliğe düşmeyecek biçimde kullanırlar.”


“Bilgilerin mahremiyetini sosyal medyada ihlal etmezler”


Bildirgede, hakimler ve savcıların mahremiyeti toplumdan bilgi saklamak için değil, aksine yargısal sürece dahil olanların haklarını koruyarak adaletin yerini bulması amacıyla gözettiklerine işaret edilerek, görevleri nedeniyle vakıf oldukları devlet sırları, ticari sırlar ile kişilere ve kurumlara ait gizli kalması gereken bilgilerin mahremiyetini korudukları vurgulandı.


Hakimlik ve savcılık mesleğini yerine getirenlerin, gizli kalması gereken bilgi ve sırları, kendi yararına ya da başkalarının yarar veya zararına olabilecek şekilde kullanamayacakları hatırlatılan bildirgede, şunlar belirtildi:


“Bu bilgilerin mahremiyetini sosyal medya veya başka bir yolla ihlal etmezler. Adliye personeli başta olmak üzere görevleri gereği gizli kalması gereken bilgilere erişim imkanı olanların, gizliliğe riayet etmesini sağlarlar. Gizli kalması gereken bilgileri doğru belirlerler. Mevzuatta öngörülen açıklık ve şeffaflık ilkeleri; lekelenmeme, bilgi edinme ve savunma hakları; basın, haber alma ve ifade özgürlükleri ile mahremiyetin karşı karşıya geldiği hallerde, kişilerin şeref ve itibarı ile kamusal yarar arasındaki hassas dengeyi gözeterek hareket ederler.


Yargıya teslim edilen bilgi ve sırların korunduğuna ilişkin güveni temin eder, bu bilgilerin ve sırların gizliliğini görevleri sona erse dahi gözetirler.”


“Yorum ve değerlendirmelerinde yapıcı ve ölçülü olurlar”


Hakimler ve savcıların mesleğe yaraşır şekilde davranacakları kaydedilen bildirgede, “Mesleki ve sosyal ilişkilerinde muhataplarına karşı saygı ve nezaket ilkeleri çerçevesinde hareket eder, söz ve davranışlarının onlar üzerindeki etkisini gözetirler. Mesleklerinin yaşamlarına kattığı değer ve yüklediği sorumluluğun bilinciyle görevlerinin gerektirdiği hassasiyetle davranırlar.” denildi.


Bildirgede şunlar ifade edildi:


“Olaylar ve durumlar karşısında uzlaştırıcı bir dil kullanır, sağduyulu ve temkinli davranırlar. Toplumun kendilerinden yargı hizmetinin kaliteli sunulmasının yanı sıra erdemli olmalarını da beklediğinin bilincindedirler. Görevin yerine getirilmesi sırasında diğer meslektaşlarla uyum, iş birliği ve karşılıklı saygı içinde çalışarak verimli bir iş ortamı oluştururlar. Mesleki bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşma hususunda istekli davranırlar. İfade özgürlüğü kapsamında yazılı, görsel, işitsel ya da sosyal medyada düşüncelerini açıklarken veya paylaşımlarda bulunurken mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun hareket ederler.


Mesleki işleyişe ilişkin konular ile yargı kararlarına dair yorum ve değerlendirmelerinde yapıcı ve ölçülü olurlar. Meslektaşlarının yetkinliklerini, yargının saygınlığına ve yargıya olan güvene zarar verebilecek şekilde tartışmaya açmazlar.”


“Özel hayatlarına gereken dikkati gösterirler”


Bildirgede, hakim ve savcıların mesleğe yaraşır şekilde davranmaları gerektiği vurgulandı.


“Görevin yerine getirilmesiyle ilgili olan veya ilgili görülebilecek herhangi bir hediye, bağış, borç, yardım ya da iltimas kabul etmezler.” ifadesine yer verilen bildirgede, şunlar belirtildi:


“Konumları ve mesleklerinin sağladığı nüfuzdan fayda sağlamazlar. Yakınlarının ve birlikte çalıştıkları personelin de bu hususa riayet etmelerini sağlarlar. Hizmet gereklerini gözeterek kamu mal ve hizmetleri ile insan kaynaklarının en etkili ve doğru biçimde, amacına uygun olarak kullanılmasını temin ederler. Mesleki saygınlığın korunabilmesi için özel hayatlarına gereken dikkati gösterirler. Özel hayatlarında iletişim içinde oldukları kişilerin, işlem ve kararlarını etkilemesine fırsat vermedikleri gibi etkileme güçleri bulunduğu izlenimine yol açabilecek tavır ve davranışlardan da kaçınırlar.


Herhangi birinin de bu izlenimi oluşturmasına imkan tanımazlar. Sosyal hayatlarının gereği olarak içinde bulunacakları ortam ve mekanları titiz bir şekilde seçmek suretiyle mesleki saygınlıklarını korurlar.”


“Hak ve adalete uygun düşmeyen bir istekte bulunmazlar”


Hakimler ve savcıların yetkin ve mesleklerine özenli davranmaları gerektiği vurgulanan bildirgede, şu ilkelere de yer verildi:


“Kararlarının veya işlemlerinin, bu tasarruflardan etkilenenlerin dünyasında ve toplum üzerinde bırakacağı tesirin farkındadırlar. Bu nedenle, bütün mesleki faaliyetlerinde gereken dikkat, önem ve özeni gösterirler. Her soruna çözüm odaklı ve aynı duyarlılıkla yaklaşırlar. Görevlerini vicdani kanaatleri doğrultusunda, ahlaki olgunluklarına, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde yaparlar. Kararlarını hakkaniyetle verebilmek için gerekli bütün bilgi kaynaklarına ulaşmaya ve işlemlerini yeterli gerekçelerle desteklemeye özen gösterirler.


Mesleki bilgilerini güncel tutmak ve geliştirmek amacıyla gerekli eğitimleri alma; alanıyla ilgili akademik çalışmaları, ulusal ve uluslararası alandaki hukuki gelişmeler ile yargı içtihatlarını takip etme konusunda kendilerini sorumlu hissederler. Mesleki yetkinliklerini arttırmanın, dış etkilerden bağımsız olarak karar vermelerine katkı sağlayacağını bilirler. Görevlerini adaletin tecellisini geciktirmeyecek şekilde ve makul sürede yerine getirirler. Görevlerine bağlılıkları, gayretleri ve çalışkanlıklarının yanı sıra davranışlarına gösterdikleri özen ile de meslek etiği yönünden örnek olurlar. Çalışma saatlerini verimli kullanır, kamu hizmetini aksatmamak için azami özen gösterirler. Zamanın herkes için değerli olduğunu bilir ve bu konuda duyarlı davranırlar. Atama, yer değiştirme ve özlük haklarına ilişkin diğer hususlarda hak ve adalete uygun düşmeyen bir istekte bulunmazlar.”


Bildirgenin, Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcılarının takip edecekleri etik ilkeleri belirleyen bağlayıcı bir belge niteliğinde olduğu ifade edilerek, hakimler ve savcıların, bu bildirgede belirtilmeyen bir durumla karşılaştıklarında, takip etmeye onur ve vicdanları üzerine söz verdikleri ilkelerin ruhuna uygun davranmaları gerektiği belirtildi.


Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin aynı zamanda hakimler ve savcıların, adına karar verdikleri yüce Türk milletine ve onun her bir ferdine verilmiş söz niteliğinde olduğu, yargı etiği konusunda karşılaşılabilecek tereddütler hususunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvurulabileceği kaydedildi.


Kaynak: AAKaynak

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

OLAĞANÜSTÜ
HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


Karar Sayısı: KHK/695

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması;
Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı
Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Kamu
personeline ilişkin tedbirler

MADDE
1 ‒
(1) Terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer
alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın
çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz.
Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci
fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı
aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev
yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde
istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler;
bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon,
yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de
sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri
ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu
konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu
kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.
Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine
derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince
pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden
çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi
unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını
kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan
haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 ‒ (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu
görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili
sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname
hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden
geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu
maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve
başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu
görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen
süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu
görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları
tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak
suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili
bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Rütbesi
alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE
3 ‒
(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk
edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple
ayrılan subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (3) sayılı listede yer alanların
rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu
görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı
görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki
unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı
olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan
her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu,
tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların
silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları
iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve
çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 4 ‒ (1) Terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı olan ve ekli
(4) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2)
Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile
her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre
Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş
sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine veya Vakıflar Genel
Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil
edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden
veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre
ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle
Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (5) sayılı
listede yer alan vakıf, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin
ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri,
söz konusu vakıf bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun
hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan
kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 5 ‒ (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416
sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi
öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara aidiyeti,
iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (6) sayılı listede yer alanların
öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri
eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu
eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan
yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE
6 ‒
(1) Bu Kanun Hükmünde
Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE
7 ‒
(1) Bu Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Recep
Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


Binali YILDIRIM

Başbakan

B.
BOZDAĞ

M.
ŞİMŞEK

F.
IŞIK

R.
AKDAĞ

Başbakan
Yardımcısı

Başbakan
Yardımcısı

Başbakan
Yardımcısı

Başbakan
Yardımcısı

H.
ÇAVUŞOĞLU

A.
GÜL

F.
B. SAYAN KAYA

Ö.
ÇELİK

Başbakan
Yardımcısı

Adalet
Bakanı

Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa
Birliği Bakanı

F.
ÖZLÜ

J.
SARIEROĞLU

M.
ÖZHASEKİ

M.
ÇAVUŞOĞLU

Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre
ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri
Bakanı

N.
ZEYBEKCİ

B.
ALBAYRAK

O.
A. BAK

A.
E. FAKIBABA

Ekonomi
Bakanı

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik
ve Spor Bakanı

Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B.
TÜFENKCİ

S.
SOYLU

L.
ELVAN

N.
KURTULMUŞ

Gümrük
ve Ticaret Bakanı

İçişleri
Bakanı

Kalkınma
Bakanı

Kültür
ve Turizm Bakanı


N.
AĞBAL İ.
YILMAZ N.
CANİKLİ

Maliye
Bakanı Millî
Eğitim Bakanı Millî
Savunma Bakanı


V.
EROĞLU A.
DEMİRCAN A.
ARSLAN

Orman ve Su İşleri
Bakanı Sağlık
Bakanı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme BakanıKaynak

Cristiano Ronaldo’ya, Kathryn Mayorga’ya Tecavüz Ettiği İddiasıyla Soruşturma Açıldı

Juventus‘un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında, dokuz yıl önce Mayorga’yatecavüz ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Ronaldo, Mayorga’nın kendisi üzerindne prim yaptığını iddia etmişti.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, Ronaldo’nun 2009 yılında Las Vegas‘ta bir otel odasında eski model Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili dün yeniden soruşturma başlattı.

INSTAGRAM’DA YAPTIĞI CANLI YAYINDA SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Juventus takımında forma giyen yıldız futbolcu Ronaldo, Instagram‘da yaptığı canlı video yayınında, hakkında çıkan tecavüz haberlerinin ‘sahte’ olduğunu söylemişti. 33 yaşındaki futbolcu, “Bugün ne diyorlarsa yalan haber” dediği paylaşımını daha sonra silmişti. 34 yaşındaki Kathryn Mayorga adlı eski bir model, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açtı.

Cristiano Ronaldo</a>’ya, <a class=’keyword-sd’ href=’/kathryn-mayorga/’ title=’Kathryn Mayorga’>Kathryn Mayorga</a>’ya Tecavüz Ettiği İddiasıyla Soruşturma Açıldı”>Kathyn Mayorga

MAYOA: “TECAVÜZ’Ü GİZLEMEM İÇİN ANLAŞMA İMZALATILDI”

Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğruladı. Polis Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Eylül 2018’de dava yeniden açıldı ve dedektiflerimiz mağdur tarafından aktarılan bilgileri takip ediyor” denildi.

RONALDO İFŞA OLMAMAK İÇİN 375 BİN DOLAR ÖDEMİŞ

Eski model Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da ifadesine ekledi. Ronaldo’nun Mayorga’ya olayı ifşa etmemesi için 375 bin dolar verdiği de mahkeme dosyasına girdi.

TECAVÜZ İDDİASI İLK OLARAK ALMANYA’DA ORTAYA ÇIKTI

Ronaldo hakkında tecavüz iddiası ilk olarak Alman Der Spiegel dergisinde yer almıştı. Ronaldo, avukatları aracılığıyla dergiye dava açmakla tehdit etmişti.Dergide yer alan röportajda, Mayorga, 24 yaşındayken, 12 Haziran 2009 akşamı Las Vegas’ta bir otelde Ronaldo ile tanıştığını, birlikte eğlendiklerini söyledi. Daha sonra otel odasında Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Ronaldo Der Spiegel’de çıkan Mayorga röportajından sonra BBC’ye konuşarak, “Spiegel göz göre göre yasadışı habercilik yapıyor. Bu, muhtemelen son yıllarda yapılan en ciddi kişisel hak ihlallerinden biri” ifadesini kullandı.

Cristiano Ronaldo’dan Tecavüz İddialarına Yanıt: O Kadın Benim İsmim Üzerinden Prim Yapıyor

Cristiano Ronaldo’nun Kendisine 9 yıl Önce Tecavüz Ettiğini Öne Süren Kadın Olayın Detaylarını Anlattı

Kathryn Mayorga: ‘Ronaldo Bana Tecavüz Etti!’

Kaynak

TC Resmi Gazete – 23 Aralık 2017 Cumartesi

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete’de neler var? Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması, ÇSGB Personel Yönetmeliğinde Değişiklik, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve daha fazlası Resmi Gazete Haberleri’nde yer aldı. İşte TC Resmi Gazete…

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete’de hangi karar ve yönetmelikler yer aldı? Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve daha fazlası TC Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÇSGB Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile Tebliğler bugünkü, 23 Aralık 2017 Cumartesi tarihli T.C. Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete Haberleri…

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7064 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7065 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

* Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

* Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35)

* Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

* 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

* Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)

* Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

* Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)

İLÂNLAR
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Kaynak